Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

ANBI status Kerk

Algemene gegevens Protestantse Gemeente Zoutelande.
 
Naam ANBI Protestantse Gemeente te Zoutelande
Telefoonnummer  0118-562471 (mevr. A. Duvekot-Matthijsse, scriba/secretaris)
RSIN/Fiscaal nr: 824 128 163
Website adres: www.pknzoutelande.nl
E-mail: kerkrentmeesters@pknzoutelande.nl 
 
Onze gemeente wil een open en gastvrije kerk zijn waar vaste inwoners, gasten en toeristen zich snel thuisvoelen.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 

Samenstelling bestuur (Kerkenraad)
1 voorzitter
1 secretaris (scriba)
3 colleges: Taakgroep Pastoraat (4 leden inclusief 1 predikant), Kerkrentmeesters (2 leden hebben zitting in de Kerkenraad, aangevuld met 5 overige leden), Diakenen (3 leden)

Doelstelling/visie
Het werken aan de instandhouding van de plaatsenlijke gemeente teneinde dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Beleidsplan (Hoofdlijnen)

Doelstelling 1:
Welkom, gastvrijheid en oog, oor en hart voor elkaar hebben.
Doelstelling 2: 
Verbinding en communicatie
Doelstelling 3:
Werk maken van de Groene Kerk

Details van het beleidsplan: Beleidsplan 2023-2027.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
Kosters en organisten ontvangen een vergoeding. 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
Zie de diverse rubrieken op de website. 

Voorgenomen bestedingen
Alle baten komen ten goede aan de instandhouding van de Protestantse Gemeete.

Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage.
Onze kerkelijke gemeente heeft geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen o.i.d.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

 
terug