Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 27 nov 2022 - Eerste Advent

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 27 november 2022, 

aanvang 10.00 uur

 

 Eerste zondag van Advent

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse

diaken van dienst            Henny van Os

kerkrentmeester            Karin Wouters

lector                    Aart Walraven

organist                René Molenaar     

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Simone Overgaauw

koster                    Rianne Vos   

beeldpresentatie            Ad Stroo en Wim Geelhoed

 

In deze dienst leggen de nieuwe bezoekdames de gelofte van geheimhouding af. 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 444: 1,2,3,4 en 5

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed  - waarna allen gaan zitten-

 

Gedichtje gelezen door: Tibbe

 

Een lichtje in je ogen,
een lichtje in je hart.
Wij zien het en geloven:
God maakt een nieuwe start. 

 

Aansteken van de adventskaars door: Siem

 

Projectlied:

 

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

 

eerste zondag (Batseba):
Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

 

Moment met de kinderen bij het levende standbeeld en de plaat op de schermen

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Lied- LB 25a: 1 en 2

 

Bij de liturgische schikking

De Schriften

 

Begroeting:  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament–  2 Samuël 11: 14-27

 

Lied -  LB 452: 1 en 2

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheus 1: 1 - 6

 

11 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 

 

Lied –  LB 452: 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Afleggen van de belofte van geheimhouding door de nieuwe bezoekdames

 

Inleiding

 

Vragen:

 

Beloven jullie jullie dienst trouw te vervullen,

met liefde voor de gemeente

en voor alle mensen die de Heer op jullie pad brengt?

Beloven jullie geheim te houden

wat jullie in vertrouwen is verteld?

Wat is daarop uw antwoord?

 

Antw. Ja, daartoe helpe mij God.

 

Lied - LB 905: 1 en 4

 

Dienst van gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 435: 1,2 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Sjaak Lankhaar, Majoorwerf 1. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: – Kerk in actie – werelddiaconaat
Colombia (1e advent)
Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia. In
de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad
Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding
om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven te midden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De
medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren. Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie onder vermelding van kinderen Colombia.

 

2. Noodhulp aan Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. In de tijd van advent volgen wij de vorm van het Ignatiaans bidden. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 

 

* Zaterdag 17 december wordt weer de jaarlijkse Kerstfair gehouden in de Catharinakerk. Er worden kerststukjes verkocht, er is een knutselhoek voor de kinderen.

Een gezellige koffiehoek met veel lekkers. Kerstliederen worden gezongen. Dit jaar zullen er (bij goed weer) schapen staan in de kerktuin…….Wie wil er als Jozef en Maria figureren? Kortom een dag om naar uit te kijken!

Nu zijn wij nog op zoek naar: schalen, potjes voor de kerststukjes, Bakkers die taart, cake of ander lekkers willen maken, eigen gemaakte jam/advocaat/eieren of producten van eigen tuin/land.

Fair: 13.00 uur- 17.00 uur 

Om 11.00 uur mogen taarten/cakes/jam etc. worden ingeleverd in de kerk.   Potjes/schalen mogen voor 15 december worden afgegeven bij Nelie, Jeannette of Karin.                                   

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl


 
terug