PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
doopdienst Tobias Vos zondag 18-04-2021 doopdienst Tobias Vos zondag 18-04-2021
Orde van dienst voor de doopdienst op 18 april 2021,
waarin Tobias Vos de Heilige Doop ontvangt


Lied bij binnenkomst: Alegría, van Cirque du Soleil
https://www.youtube.com/watch?v=68483tVx0eA

Woord van welkom door de ouderling

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
                   allen die hemel en aarde gemaakt heeft
                   vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
                   allen en niet zal loslaten het werk van zijn handen. Amen

Gesprek met de kinderen

Gebed

Bijbellezing: Johannes 10: 11 – 16, gelezen door Lucas

Lied: ‘Jezus is de goede herder’, gezongen door Elly en Rikkert
Link: https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4

Overweging

Lied: ‘Zegenwens’, gezongen door Elly en Rikkert
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7ZEZPrXakrE
terwijl Tobias wordt binnengedragen

Presentatie
Als dopeling is hier in Gods huis binnen gebracht de zoon van Wouter en Myrna 
Tot de ouders: Welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven?
......
Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.
Verlangen jullie daarom dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders: Ja, dat verlangen wij.
Doopgedachtenis

Wij zullen getuigen zijn van de doop van Tobias. Maar tegelijkertijd denken we aan onze eigen doop, aan het moment waarop ieder afzonderlijk werd opgenomen in het midden van de gemeente. Dit herdenken doen we door te luisteren naar een geloofsbelijdenis, geschreven door Marinus van der Berg.

Ik geloof in God
die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God
die ik niet kan zien,
maar die zichtbaar wordt als
ik me liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in God die niet sterk is
die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wel wil dat wij
mensen die lijden ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in God die mild en ruimhartig is
maar streng voor ieder 
die mensen uitsluit, wegstoot
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
Ik geloof in God die
ons ieder een eigen verantwoordelijkheid 
heeft gegeven
en die wil dat wij
deze aarde leefbaar maken.
Ik geloof in God die mensen
aanmoedigt om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt.
Amen.
Doopgebed
God onze Vader
U die groot en ver bent, maar tegelijk zo dichtbij ons,
wij bidden U voor het kind in ons midden dat vandaag gedoopt wordt:
Maak in zijn leven waar wat wij geloven
en wat wij uitdrukken in de dankbaarheid om zijn geboorte
en het verlangen naar zijn doop:
dat U onze God bent en dat wij mensen zijn die U ter harte gaan,
in alles wat ons overkomt.

Wij bidden U:
wil de dopeling aanvaarden en bewaren
opgenomen in die wereldwijde gemeenschap van mensen
die op weg is naar uw toekomst.
Laat er in zijn leven mensen zijn
die hem de weg wijzen, kritisch met hem mee denken en hem bemoedigen
bij het zoeken naar U en uw koninkrijk.

Bediening van de doop

Zegen

God,
zegen zijn oren
dat hij in het roepen van mensen ook uw stem kan horen,
zegen zijn ogen
dat hij in ieder mens uw gezicht kan zien,
zegen zijn mond
dat hij woorden van troost leert spreken,
zegen zijn handen
om liefde te kunnen ontvangen en door te geven
zegen zijn voeten
dat ze mogen dansen van vreugde,
doe hem opgroeien
tot mens die volgeling wil zijn van Jezus Christus,
die voor ons allen tezamen
de weg is gegaan
door de diepte heen

Dooptekst: Psalm 139:1: 
Gij zijt om mij heen,
van achter, van voren,
Gij houdt mij omvat,
uw hand rust op mij
Overhandiging van de doopkaars en doopkaart
(doopouders steken de kaars aan aan de paaskaars)

Instemming met de doop

Tot de ouders:

Beloven jullie Tobias die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen?

Beloven jullie hem op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus, hem op te laten groeien in Zijn gemeenschap en hem in liefde trouw te blijven welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?

Beloven jullie zo elkaar en je kinderen toe te vertrouwen aan God die als een Vader voor ons zorgt en als een Moeder over ons waakt?
Ouders: Ja dat beloven wij

Aan de gemeente wordt de volgende vraag gesteld:

Gemeente wilt u, zo u daartoe geroepen wordt, naar uw vermogen Tobias helpen groeien in dit geloof en wilt u hem helpen Christus na te volgen?
Gem: Ja dat willen wij.

Lied: ‘Ik wens jou’, gezongen door Trinity
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes

Voorbeden

Lied: ‘De Here zegent jou’ van Kinderopwekking (alleen geluid, geen beeld)

https://www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E


Zegen


 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.