Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Beleid Protestantse Stichting Catharina Cultureel

1. Activiteiten van de stichting

De stichting heeft ten doel de exploitatie van de ruimten van de Catharinakerk te  Zoutelande ten behoeve van culturele en maatschappelijke doeleinden en de instandhouding van het gebouw van de Catharinakerk alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstbaar is.

2. Fondsverwerving

De stichting wil haar doelen bereiken door de ruimten van de Catharinakerk open te stellen en in gebruik af te staan voor activiteiten die dienstbaar zijn aan de opbouw en de vitaliteit van het samenleven in Zoutelande (en omgeving). Fondswerving vindt plaats door openstelling en het in gebruik afstaan van de ruimten van de Catharinakerk tegen betaling van een redelijke en billijke vergoeding door de gebruiker(s) enerzijds en door verkoop van voedings- en genotmiddelen voor gebruik ter plaatse (niet zijnde horeca) anderzijds. De opbrengsten, welke daarmee gegenereerd worden, komen na aftrek van de kosten ten goede van het onderhoud en de instandhouding van de ruimten van de Catharinakerk.

De met de hiervoor omschreven activiteiten behaalde positieve baten en de opbrengsten uit hoofde van giften, legaten en overige erfrechtelijke verkrijgingen komen geheel ten goede aan de stichtingsdoelstellingen.


 

terug