Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 9 oktober 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 9 oktober 2022, aanvang 10.00 uur        

ouderling van dienst                  Ineke Kusse     
diaken van dienst                     Ko de Witte                  
kerkrentmeester                       Karin Wouters   
organist                                    René Molenaar             
voorganger                               ds. Neeltje van Doorn uit Middelburg
lector                                       Nelie Bliek                                
leiding nevendienst                   Marian v.d. Berg           
koster                                       Nelie Bliek                                
beeldpresentatie                       Ciska Dijkers en Wim Geelhoed                        
Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Ps. 84: 1 en 3

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, - waarna allen gaan zitten-

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’ 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’


Glorialied –  LB 704: 1 en 2

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –  2 Koningen 17: 5 – 7, 24 en 29 – 34

Lied: LB 317

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 17: 11 - 19

Lied: LB 335 

Verkondiging 

Orgelspel

Een vreemd lied: LB 253
Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven via de kerk-app of  QR-code

 Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotlied – LB 655

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief
Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar  
de heer D. van de Voorde, Majoorwerf 27
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt     schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht
Missionair werk (pioniersplekken)
Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn. Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van collecte Missionair werk oktober. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

1. Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)
Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie: NL08 RABO 0303 080 000


2. Noodhulp Pakistan (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84 RABO 037 556 0815


Volgende week zondag 16 oktober 2022 om 10.00 uur gaat voor ds. Maria Baan

Ochtendgebed:
Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

Kleding advies.
Al voelen we ons een warme gemeente, in onze prachtige, maar slecht geïsoleerde kerk kan het  in de wintermaanden best fris en kil voelen.
Zeker nu de kalender weer oktober aangeeft, stevenen af op een koudere periode.
Met de huidige energie prijs is het niet haalbaar om de vast ingestelde comfortabele temperatuur te handhaven. We vragen dan ook begrip en medewerking om tijdens de erediensten in de komende wintermaanden warme kleding te dragen.
Met deze simpele bijdrage kunnen we hopelijk de kosten onder controle houden.
Alvast, dank voor uw medewerking .
College van Kerkrentmeesters , Arno Wielemaker

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 
terug