Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 9 april 2023, 1e Paasdag

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 9 april 2023, 
aanvang 10.30 uur

 PASEN

ouderling van dienst        Cora Roelse                             diaken van dienst            Ko de Witte
kerkrentmeester             Arno Wielemaker
lector                            Frans van der Heijden
organist                         Cees Sanderse       
voorganger                     ds. Maria Baan
leiding nevendienst          Simone Overgaauw
koster                           Piet Bok               
beeldpresentatie             Ciska Dijkers en Wim Geelhoed

Met muzikale medewerking van Ad, Maartje en Anne Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

V:               Christus is opgestaan!
Allen:                  Hij is waarlijk opgestaan!
V:               Christus is opgestaan!
Allen:                  Hij is waarlijk opgestaan!
V:               Christus is opgestaan!
Allen:                  Hij is waarlijk opgestaan!
V:               Met deze woorden begroeten de christenen
                  van de orthodoxe kerken elkaar thuis
                  en op straat gedurende de gehele Paastijd
                  die tot Pinksteren duurt.
                  Daarom willen we jullie/u
                  vandaag ook zo groeten:
                  Christus is opgestaan!
Allen:         Hij is waarlijk opgestaan!

Intochtslied:        NLB 624: 1,2 en 3
Het bloemenkruis wordt binnengedragen

Bemoediging en drempelgebed

V:               Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
                  die hemel en aarde gemaakt heeft
Allen:          Die ons de ogen opent
                  voor de dingen die er toe doen.
V:               Die met ons meegaat
                  door de diepste duisternis,
Allen:          Die onze dorst lest
                  met levend water,
V:               die ons leert kijken
                  met ogen van barmhartigheid
Allen:          die ons laat weten
                  dat de dood niet het einde zal zijn
V:               en die zijn Zoon
                  aan ons geschonken heeft.
Allen:          Dank aan God, onze Vader
                  en aan zijn Zoon, Jezus Christus
                  en aan de Heilige Geest.
                  Amen.

Project met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje het projectlied:

page5image28706560

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet
Kom met geluk en kom ook met je vragen,
God wijst de weg in deze veertig dagen
Open je ogen, zorg dat je het ziet.

Gebed om ontferming, Na 'zo bidden wij'

Afbeelding met diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving

Loflied: LB 150: 1 en 2

Bij de liturgische schikking

De Schriften

Begroeting  vg.      De Heer zal bij u zijn
                allen     De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 14: 9 – 14

Lied - LB 612: 1, 2 en 3

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 20: 1 - 18

Lied – LB 631: 1, 2, 3 en 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied: LB 630: 1, 2, 3 en 4

Bericht van overlijden

Zingen: LB 121: 1 en 4

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

We verlaten de kerkruimte en zingen buiten: LB 634: 1 en 2

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zending en zegen

Heenzending en zegen

Allen (gezongen): Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Dhr. L. Hendrikse, Nieuwstraat 13.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:
1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)  Paasmorgen – Werelddiaconaat Moldavië.
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie onder vermelding van
“Diaconaat Moldavië”

2. Groene bus: Noodhulp Oekraïne
3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


* Koffiemorgen in De Wegwijzer- Er is 11 april weer een koffiemorgen in De Wegwijzer van 10.00 uur tot 11.30 uur. Van harte welkom!

Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Leerhuis avond -
Op 11 april is er weer een leerhuis-bijeenkomst. In het kader van ‘anders kijken naar Eva en Maria’ richten we onze aandacht ditmaal op Maria, de moeder van Jezus. Maria is de meest ‘verbeelde’, de meest besproken en meest ‘doordachte’ vrouwenfiguur uit de bijbelse traditie. We kijken naar afbeeldingen, we richten ons op de bijbelse verhalen over Maria (mogelijk verrassend: in twee van de vier evangeliën komt zij nauwelijks en naamloos voor…). We buigen ons over de ontwikkeling van de aandacht voor Maria, als ‘moeder gods’, als ‘maagd’, als ‘vrouw der smarten’, als ‘koningin van de hemel’, als ‘bruid van Christus’ en als ‘middelares’.
We starten om 19.30 uur in de Wegwijzer, en ronden om 21.00 af.  
Barbara de Kort

* Snabbeletentje - Op 14 april kunt u weer aanschuiven bij het Snabbeletentje. Een avond vol gezelligheid en samen lekker eten.
14 april staat in het teken van Italië. Hapjes en drankjes uit dit land worden dan geserveerd. U bent welkom om 17.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we de avond af.
Komt u gezellig aanschuiven? Wij kijken uit naar uw komst.
De kosten zijn, inclusief één drankje €25
De opbrengst is voor de Catharinakerk.

Opgeven kan bij:    Nelie Bliek            06 24599873
                            Jeanette Marcusse 06 12509972
                            Ella Wielemaker     06 48210166
                           Karin Wouters       06 53290665

* Afwezig - Van dinsdag 11 april tot donderdag 13 april (rond het middaguur) is ds. Baan afwezig wegens studieverlof. Het pastoraal meldpunt voor deze dagen is Ineke Kusse, (0118-562494)

Volgende week zondag 16 april gaat ds. G. Klein voor in de dienst.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug