Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 8 oktober 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 8 oktober 2023, aanvang 10.00 uur 

 

ouderling van dienst Cora Roelse

diaken van dienst Ad Stroo

kerkrentmeester Ad Koppejan

organist René Molenaar

lector Cora Roelse

voorganger ds. Maria Baan

koster Piet Bok

beeldpresentatie Piet de Nooijer en Fred Remmerswaal

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht – LB 275: 1,2,3,4 en 5

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

 

Voor de kinderen - Het verhaal van Jona (filmpje)

 

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’: 

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U

 

Loflied - LB 103a: 1,2 en 4

 

De Schriften

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament: – Jona 2

 

Lied: LB 69: 1,8 en 9

 

Overweging

 

Orgelspel

 

Zingen: LB 352: 1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen), 4 (allen), 5 (mannen), 6 (vrouwen) en 7 (allen)

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied: LB 825: 1, 2, 3 en 4

 

Ierse zegen (video)

 

Zending en zegen

 

 

 

Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Zondagsbrief

 

* De bloemen gaan deze week naar Dhr. Aart Walraven, Swaalingestraat 85. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)- Collecte Protestantse Kerk - Missionair werk (pioniersplekken)
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken over belangrijke levensvragen. De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van “pioniersplekken”. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

2. Libië (doorzichtige collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Mission impossible

Zondagmiddag 8 oktober om 17 uur wordt er een speciale Welkomdienst gehouden in samenwerking met “Huis Vol Muziek” van de Commissie Kerkelijke Activiteiten van de PKN Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande. Medewerking zal worden verleend door Jongerenkoor Ontmoeting uit Middelburg. Verder zal er in deze viering drama worden opgevoerd door Chris en Marijke Kors-Rakers. Zorg dat je het niet mist! We starten deze bijzondere middag met koffie en thee vanaf 16.30 uur in de Michaëlskerk in Koudekerke. We hopen dat velen de weg naar Koudekerke weten te vinden. Iedereen van harte welkom!

 

* Zin in de ouderdom

De eerste bijeenkomst is donderdagmiddag, 19 oktober, 14.00 uur in de Michaëlskerk te Koudekerke. Een vrolijke gesprekskring over ouder worden, en dat er naast verlies en aftakeling ook zin en schoonheid valt te beleven aan het ouder worden. Als leidraad voor ons gesprek volgen we het boek “zin in de ouderdom”, van Jan van Baardwijk en René Rosmolen, dat ontstaan is uit een serie gespreksbijeenkomsten in de Bergkerk in Amersfoort. Elke middag bestaat uit een korte introductie, waarna we vooral met elkaar in gesprek willen komen over hoe wij ouder worden ervaren. Ouder worden heeft zin, en wie dat ontdekt kan er ook gewoon ‘zin in hebben’ om oud te zijn. Gespreksleiders zijn ds. Anne Gera Los en em. predikant Hans Neels. Vervolgbijeenkomsten worden in overleg afgesproken.

 

Kerk in Actie huis-aan-huiscollecte voor kinderen Oekraïne:

Twee weken geleden zijn wij in Middelburg gestart met de voorbereiding voor de huis-aan-huiscollecte 2023 van Kerk in Actie op Walcheren. De landelijke collecteweek van Kerk in Actie vindt dit jaar plaats in week 47:maandag 20 t/m zaterdag 25 november 2023.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de kinderen in Oekraïne. Om ze te helpen deze onvoorstelbaar verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Op de website van Kerk in Actie is informatie over deze collecte te vinden via onderstaande link:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/huis-aan-huiscollecte-kerk-in-actie/

Als collectecoördinatoren hopen wij weer zoveel mogelijk adressen op heel Walcheren te bereiken. En dan helpt het als vele handen helpen.

Wij proberen te bereiken dat in élk dorp en in elke stad op Walcheren gecollecteerd gaat worden. Het zou mooi zijn als dit jaar de vierde landelijke huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie ook in Zoutelande zal plaatsvinden.

Wilt u meehelpen collecteren? Meld u aan via www.scriba@pknzoutelande.nl of bel 0649089920.

Wij hopen van harte dat Zoutelande mee doet. Het collectedoel is het meer dan waard

terug