PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 8 november 2020 Zondag 8 november 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 8 november 2020 om 10.00 uur

 

In deze dienst is de bevestiging van diakenen Mevrouw Nel Brasser-Vos en de heer Ko de Witte.

 

ouderling van dienst​             Ineke Kusse-vd Vreugde

diaken van dienst​Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant​Marcello Adriaanse​

organist​René Molenaar  

voorganger​ds. Mevrouw T. Don, Oost Souburg

leiding nevendienst​Dina Hengst

koster​Rianne Vos-Wouters

Beeldpresentatie                      Anne Stroo

           Liederen: gezongen door de cantorij, gemeente neuriën 

Orgelspel

 

mededelingen

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken: waarna allen gaan staan en verstillen

 

Lied van de intocht: Lied: 98 verzen 1 en 4

 

Groet, bemoediging en Kyrie.

 

Bemoediging:

Vg.   Onze hulp is de Naam van de HEER 

allen die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg.    ik roep tot U, o Heer 

alle  s’morgens komt mijn gebed tot U 

vg.     Mijn mond is vervuld van uw lof 

allen De hele dag van Uw Heerlijkheid 

vg.   Sluit Uw ogen voor onze zonden, Laat ze niet voor U bestaan 

vg.   Geef ons een ander hart,o God en een nieuwe geest van binnen 

vg.    Bewaar ons, Heer, vandaag, naar uw genade in vrede

vg.    U goedertierenheid, Heer zij over ons, zoals wij op u hopen

vg.    Zie om naar Uw wereld die huilt en zucht

allen Ontferm U over allen die lijden 

vg.    Heer hoor ons gebed 

allen  Laat ons geroep tot u komen

vg.    Geprezen zij uw naam voor nu en altijd

allen Tot in eeuwigheid. Amen

 

Glorialied: Lied 868 verzen 1 en 2

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan,  

neuriën we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

                                   de Schriften

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jes. 48:17 - 21

 

Lied 659: 1,3,5 en 6

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mat. 25:14-30

 

Lied 333​​

 

                                    verkondiging

 

Orgelspel

 

Dienst van bevestiging

 

Lezen Apostolische Geloofsbelijdenis

(gem. gaat staan)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven; nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijk kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen.

(gemeente gaat zitten)

 

Lied: 90 vers 8

 

Presentatie aantredende ambtsdragers

 

onderwijzing​        

                                   Gebed

Lied 360: 1,3 en 6

 

Vragen aan de a.s. nieuwe ambtsdragers:

Antw. Ja daartoe helpe mij God.

Bevestiging 

 

Vraag aan de gemeente  (gem. gaat staan)

 

vg. Gemeente van Zoutelande: nu deze mensen in hun ambt bevestigd zijn, beloofd u hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst van onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord:

 

Gem. Ja, dit willen wij van harte. (gem. gaat zitten)

 

vg. Afsluitende woorden

 

Slotlied – Lied 912 verzen 1, 2,5 en 6

 

                                    Zending en zegen

orgelspel

 

 

Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk. 

1. Collecte JOP (jong protestant) zie toelichting.

2. Plaatselijk kerkenwerk

 

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar: mevr. A. Bijl-den Hengst Roompotstraat 14

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Collecte JOP (Jong protestant)

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk. De kerk is geroepen om degemeenschap te zijn waar de ouders terecht kunnen met hun vragen en het uitwisselen van ervaringen. Jong protestant helpt de kerken daarbij. Zo kunnen gemeenten ouders helpen om Gods daden door te geven aan de volgende generaties. Door u offergaven kan deze geloofsopvoeding blijven plaatsvinden.

 

* Volgende week zondag 15 november gaat dhr. P Riemens uit Arnemuiden voor. Verzoek is zich aan te melden voor deze dienst.

 

* Collecte 15 november: Voor de kledingbank

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

 

* Filmavond 8 november: De filmavond in de Odulphuskerk in Meliskerke gaat i.v.m. Corona niet door.

 

 

 

 

 

 

Tweede deel zondagsbrief

 

* De eeuwigheidszondag. Zondag 22 november a.s herdenken we zoals gebruikelijk in de ochtendviering de overledenen uit Zoutelande van het afgelopen jaar. Omdat er vanwege de coronamaatregelen maar 30 personen bij deze dienst aanwezig mogen zijn, willen wij graag de ruimte bieden om ‘s middags een kaarsje te branden en een moment te verstillen voor een dierbare die u ontvallen is.

De Catharinakerk zal hiervoor geopend zijn van 14.30 uur tot 16.00 uur. Uiteraard bent u dan van harte welkom.

 

 

* Beroepingsnieuws: De beroepingscommissie heeft verslag uitgebracht aan de kerkenraad en heeft een kandidaat voorgedragen voor een beroep.

Alvorens tot beroepen over te gaan, wil de kerkenraad de gemeentegelegenheid geven tot kennismaking. Dat zal zijn op donderdag 12 november, 19.30 uur in de kerk.

Er zijn 30 mensen welkom. Graag vooraf aanmelden bij de scriba zoals gebruikelijk. De bijeenkomst wordt live uitgezonden via de videoverbinding.

Alle leden krijgen een uitnodiging in de bus. Zie verder www.pknzoutelande.nl

 

terug
 
 

Vesper - Odulphuskerk
datum en tijdstip 25-02-2021 om 19.00u
meer details

Intrede- en Verbintenisdienst
datum en tijdstip 28-02-2021 om 14.30u
meer details

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.