Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 6 november 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 6 november 2022, 

Aanvang 10.00 uur, 8ste zondag van de herfst

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse         

diaken van dienst        Nel Brasser   

kerkrentmeester        Ad Koppejan

lector                Saskia van der Heijde

organist            René Molenaar     

voorganger    ds. Gerrit Ruitenburg 

leiding nevendienst        Marian van de Berg 

koster                Wim de Visser

beeldpresentatie        Corrie Roelse/Bram Bliek           

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 9: 1, 2 en 5

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 9: 7, 9 en 10, -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied – LB 754

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –  Exodus 3: 1 - 15

Lied – LB 324

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 20: 27 - 38

Lied – LB 339a

 

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 760: 1, 2, 4, 6 allen; 3 vrouwen; 5 mannen

 

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 758

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Orgelspel

 

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie Melchior-Lous, Duinstraat 6. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)

Kerk in actie – zending Zambia -Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim 80% van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? Kijk voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/kerkzambia. Steun dit werk met een bijdrage in de collecte of op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding van Zambia predikanten of
doneer online. 

Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie:  NL55 RABO 0375 552 995. Hartelijk dank!

2. Noodhulp Oekraïne (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

* Volgende week zondag 13 november gaat ds. Piet Vellekoop uit Maarssen voor in de dienst.

Weet u wat u eet? 

Dinsdagavond 8 november geeft Herman Lelieveldt een lezing over de voedselparadox. We willen allemaal lekker en goedkoop eten, maar hoe rijmen we dat met gezondheid en een verantwoord milieu? Voor consumenten, bedrijven en overheid is het moeilijk om daadwerkelijk iets aan ons voedselsysteem te veranderen. Belangrijk thema vooral in deze roerige tijd. Zijn er mogelijkheden om ons voedselsysteem te verduurzamen?

Iedereen is van harte welkom in de Catharinakerk, Zoutelande! Toegang gratis, aanvang 19.30 uur.

 

UITNODIGING

Een gezamenlijke diaconale maaltijd is er op 12 november 2022 in de Odulphuskerk, Meliskerke (dus niet in Onderdak). Inloop vanaf 17.30 uur. De prijs is € 15,00 per persoon en na aftrek van kosten is de hele opbrengst voor ons diaconaal project ten behoeve van de Stichting WillsKracht. Aangezien het een gezamenlijk project is van onze drie gemeenten Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande zijn gemeenteleden uit alle drie gemeenten welkom. Wees er snel bij want vol-is-vol.

Opgave vóór 8 november 2022 bij

Jos van Keulen: vkeulen6@zeelandnet.nl tel.06-48350211

Jan Vink: j.vink@middelburg.nl tel tel. 06-46265750

Marco de Visser:marcodev@zeelandnet.nl tel.nr. 06-10831982

Sonja Minderhoud: pesomin@zeelandnet.nl tel.nr. 06-81120663

of per e-mail: diakenen@pknbm.nl

 

Huis vol muziek

Op zondagmiddag 13 november zal om 17.00 uur wordt in de Catharinakerk in Zoutelande een huis-vol-muziek gehouden rondom het lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Bij ieder couplet is er een bijpassende lezing, een lied en muziek. Laat u verrassen. Niet enkel het orgel zal te horen zijn, maar ook een klein muziekensemble zal met andere instrumenten meewerken aan dit huis vol muziek.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug