PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 7 november 2021 Zondag 7 november 2021

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 7 november 2021, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​ René Molenaar​

diaken van dienst​ Henny van Os

kerkrentmeester​ ​Karin Wouters

organist​ Cees Sanders

lector​ Saskia van der Heijden

voorganger​ ds. Maria Baan

leiding nevendienst​ Simone Overgauw

koster​ Nelie Bliek

beeldpresentatie​ Ciska Dijkers en Bram Bliek​​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 316: 1,2 en 3

 

Bemoediging  vg.​ Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​ die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​ die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen​ en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg lied van de Intocht - LB 316: 4

 

Gesprek met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied - LB 146a: 1,2 en 5

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​ De Heer zal bij u zijn

​       allen​ De Heer zal u bewaren 

 

Gebed van de zondag

 

Inleiding

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 6: 1 - 9

 

Lied – LB 320: 1,2,3,4 en 5

 

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 12: 28 - 34

 

Lied – LB 974: 1,2,3 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Apostolische geloofsbelijdenis (indien mogelijk staande)

 

V: Wij geloven in één God, Vader almachtig, Maker van hemel en aarde, van alles en allen, zichtbaar, onzichtbaar.

A: En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, uit de Vader geboren, vóór alle tijden.

V: God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,

A: Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden.

V: Die om ons mensen en om ons heil is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria, en mens is geworden.

A: Die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus en geleden heeft en is begraven.

V: En opgestaan op de derde dag naar de Schriften en opgegaan naar de hemel en gezeten aan de rechterhand van de Vader en weer komende met heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, en zijn Koninkrijk zal geen einde hebben.

A: En in de Heilige Geest, de Heer en Levendmaker, die uitgaat van de Vader, die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten.

V: En in één heilige, algemene, christelijke kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden.

A: Wij zien uit naar de opstanding van de doden en het leven in de tijd die komt. Amen.

 

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

 

Van één van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, 

namelijk van ouderling kerkrentmeester Aart Walraven. Ook de termijn van Marcello Adriaanse als taakdrager binnen het college van kerkrentmeesters is verlopen.

 

Nu jullie ambtstermijn en periode is afgelopen willen we jullie beiden van harte bedanken voor de inzet en de liefde 

waarmee jullie de dienst in onze gemeente hebt vormgegeven. 

Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt en de taak, waarin alles wat jullievertrouwelijk ter ore is gekomen geheim zal blijven, ook na jullie afscheid.

 

Presentatie

 

Wij stellen degenen aan u voor die bevestigd zullen worden 

in het ambt van ouderling, en in het ambt van ouderling kerkrentmeester. Dit zijn Lian Adriaanse en Arno Wielemaker.

 

Tot tweemaal toe is aan de gemeente hun naam genoemd. 

Daarom vraag ik aan de dienstdoend ouderling, René Molenaar:

Zijn er wettige bezwaren ingebracht tegen deze bevestiging 

en vertrouwt de kerkenraad hen het ambtswerk in de gemeente toe? Wat is daarop je antwoord?

 

Antwoord: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.

 

Zo mogen wij dan tot de bevestiging van deze ambtsdragers overgaan.

 

Allen: WIJ DANKEN DE HEER, ONZE GOD.

 

Onderwijzing

In het bijeenbrengen ván, en zorgen vóór zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. 

Hun ambtswerk is bedoeld om naast de andere gemeenteleden te staan en samen te zoeken naar mogelijkheden om werkelijk mens van Jezus Messias te zijn midden in de wereld, midden in de samenleving van onze dagen, om samen te zoeken naar mogelijkheden om de gemeente van de Heer op te bouwen. 

Zij mogen dit werk doen vanuit hun verbondenheid aan Hem, 

die niet kwam om zich te laten bedienen, maar om zelf te dienen.

Aan jullie beiden valt het ambt van ouderling toe, met voor jou, Arno, de toevoeging ouderling kerkrentmeester.

Ouderlingen zetten zich in om de gemeente te bewaren bij haar roeping. Ze zullen toegankelijk en betrouwbaar zijn. Zo bemoedigen en stimuleren ze ons in de navolging van Jezus,

de Heer van de wereld. Samen hebben ze als kerkenraad de verantwoordelijkheid om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen te bewaren bij het geheim van de liefde van God voor deze wereld. Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

 

Lian Adriaanse en Arno Wielemaker, 

jullie staan nu klaar om het werk als ambtsdrager te aanvaarden: herinner je altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ kerk is waarin je mag dienen. Aanvaard dan jullie dienst met blijdschap en wees gedragen door de voorbede van allen om je heen, door de voorbede van de heilige Geest.

 

Gebed

Verhoor ons, o God onze Heiland,

en gun aan Lian Adriaanse en Arno Wielemaker de gaven van uw heilige Geest, die nodig zijn voor de vervulling van hun ambt.

Zie in gunst neer op hen, die wij aan U opdragen en verleen hen de onuitputtelijke rijkdom van uw genade.

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

 

Bevestiging

 

Nu jullie bevestigd zullen worden in het ambt, - laat nu aan allen horen dat je in geloof je dienst aanvaardt door op de volgende vragen oprecht antwoord te geven:

 

Ben je ervan overtuigd dat God je door middel van zijn gemeente tot deze dienst geroepen heeft?

 

Dat je de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, aanvaardt als de regel van het geloof, en jij je daadwerkelijk  inzet voor alles wat daarmee overeenstemt?

 

Beloof je je ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

 

Beloof je voorgoed geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore is gekomen en te spreken waar onrecht geschiedt?

 

En ben je bereid je bij dit alles te voegen in de liefde van Jezus Messias voor zijn mensen, en een drager te zijn van de hoop van zijn kerk?

 

Wat is daarop je antwoord? 

JA, VAN HARTE!

 

Zegen

 

De Heer zij vóór je om je de juiste weg te wijzen.

De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten

en om je te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder je om je op te vangen

wanneer je dreigt te vallen.

De Heer zij ín je om je te troosten

wanneer je moeite hebben met jullie taak.

Hij omgeve je als een muur van bescherming

wanneer anderen over je heen vallen.

De Heer zij boven je om je te zegenen.

Zo zegene onze God je, vandaag, morgen

en in der eeuwigheid.

Amen

Gebeden

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 908: 1,2,3 en 7

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. M. Krijger-Bolier, Borné 34.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de kerk.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderenhebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Zending-Guatemala

 

Veel vrouwen en meisjes in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en (huiselijk) geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Via bijbelcursussen leren ze weerbaar worden en trots zijn op zichzelf. Sandra is een Maya meisje, dat meedeed aan het Tamar project. Via dit verhaal in 2 Samuel 13 bespraken ze met elkaar hoe ze kunnen handelen bij (seksueel) geweld en welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld. Ook mannen leren hoe ze op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan. Ook kunnen mannen en vrouwen bijbelcursussen volgen die nieuwe inzichten geven die hen bevrijden van oude geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken. Zo ontstaan er geleidelijk veranderingen in gezin, kerk en samenleving. Steun vrouwen en meisjes in Guatemala, zodat het geweld en het onrecht tegen hen zal stoppen. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie, ovv Vrouwen Guatemala (Z9109213)

 

* Zondagmiddag 7 november is om 17.00 uur in de Odulphuskerk – Meliskerke een huis-vol-muziek met het thema “Van U is het Koninkrijk”. Medewerking wordt verleend door muzikanten van de Harmonie Voorwaarts uit Koudekerke.  U bent van harte welkom.

 

* Volgende week zondag 14 november gaat ds. P. van Steenbergen voor. Aanvang 10.00 uur.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande. Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

1

 

terug
 
 

Zondag - 2e Advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00u
meer details

Zondag - 3e Advent + Avondmaalsviering
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang Couburg
datum en tijdstip 12-12-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.