Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 5 november 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 5 november 2023, 10.00 uur

Thema: 'Wie heeft wijsheid? En wie kent
de verklaring der dingen?'
(Prediker 8, 1a)

ouderling van dienst               Cora Roelse               
diaken van dienst                   Nel Brasser   
kerkrentmeester                    Karin Wouters          
lector                                    Jan Koppejan           
organist                                René Molenaar                     
voorganger                            ds. Piet Vellekoop uit Maarssen
koster                                   Piet Bok         
beeldpresentatie                    Piet de Nooijer en Wim Geelhoed

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht, psalm van de zondag –  Psalm 43: 1 en 5

Bemoediging   vg.   Onze hulp is de Naam van de HEER
                     allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
                     vg.     die trouw houdt tot in eeuwigheid
                     allen  en niet laat varen het werk van zijn                               handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Lied: LB 834: 1 en 2

Voor de kinderen, die in de kerk zijn, zingen we:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’:


Glorialied – LB 657: 1 en 4

De Schriften

Begroeting  vg.        De Heer zal bij u zijn
                 allen      De Heer zal u bewaren

Inleidend woord

Gebed van de zondag bij de opening van het woord

Lezing uit het Eerste Testament – Prediker 8: 1 - 4

Lied – LB 974: 1 en 4

Lezing uit het Tweede Testament – Matteüs 25: 1 - 13

Lied –  LB 751: 1, 2 en 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 849: 1 en 3
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp


Slotlied – LB 823: 1, 2 en 5

Zending en zegen
Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan en tevens is er gelegenheid om ds. Piet Vellekoop te feliciteren met zijn 40-jarig ambtsjubileum.

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar
Fam. C. de Witte-Dingemanse, Wielingenstraat 13.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Voor de kinderen zijn er tasjes met creatieve inhoud, om tijdens de dienst iets te kunnen kleuren of lezen.

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)
5 november 2023 – Kerk in actie – Najaarszendingscollecte Colombia
Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit cursussen volgen, onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel Bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Geef aan de zendingscollecte (om studenten in Colombia op te leiden tot sociaal bewogen predikanten of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder melding van collecte kerk Colombia, of doneer online of op het bankrekeningnummer van uw diaconie: NL55 RABO 0375 552 995
Hartelijk dank! Lees meer op kerkinactie.nl/socialekerkcolombia Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

2. Noodhulp aan slachtoffers van de oorlog tussen Israël en de Palestijnen, via Artsen zonder Grenzen (doorzichtige collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815Morgengebed
Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. Van harte welkom!

* Volgende week zondag 12 november gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

*Uitnodiging bijeenkomst ‘De toekomst van de kleine gemeente: wat is er allemaal mogelijk?’ op 9 november a.s.
Aan alle ambtsdragers en vrijwilligers van Ring Walcheren:
De Ringavond wordt gehouden in het Voorlokaal van de Dorpskerk te Aagtekerke, Dorpsplein 4 en begint om 19.30 uur, inloop 19.15. We eindigen om 21.30 uur.
Meer info op www.pknzoutelande.nl
Aanmelden kan via pkn.ringwalcheren.delta@gmail.com . Vermeld daarbij het aantal personen en de naam van uw gemeente voor 6 november a.s.
We hopen u op 9 november te mogen begroeten!

De koffie/praat morgens zijn ook weer opgestart,
a.s. dinsdag 7 november is iedereen welkom in de Wegwijzer vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

8 november - film en gespreksavond over Marlow Moss MFA Onderdak, Biggekerke
Marlow Moss, die ooit in Biggekerke woonde, was een ongelofelijk bijzonder mens. Ze was echt een groot kunstenares. Fifi Visser maakte een film over haar om te voorkomen dat ze in de vergetelheid raakt. Wij willen deze buitengewoon boeiende film graag met u bekijken om erover te kunnen napraten, want er komt veel aan de orde dat geloof en leven raakt. En een gemeentelid van ons, daarmee opent en sluit de film...Nieuwsgierig? Kom op deze film- en gespreksavond over dit bijzondere mensenkind!
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

12 november Liederen Joh.de Heer
Samen bekende liederen zingen. Dat kan in de Michaëlskerk in Koudekerke op zondagavond 12 november om 19.30 uur.

13 en 20 november – Odulphuskerk - Meliskerke
Leven na de dood ?!.
Verkenning in beeld, bijbel en gesprek. Twee avonden willen we samen nadenken over deze vraag, of uitroep. Je kunt daarmee te maken hebben gekregen in je eigen leven door ziekte of het overlijden van een geliefde, je kunt erover nadenken omdat je in de bijbel daar dingen over tegenkomt. Het thema kan je hoop geven, in verwarring brengen, of het kan je wat terughoudend of zelfs angstig maken. Wat kan helpen is er samen over praten: jij kunt een ander misschien iets aanreiken en een ander jou, of wat we die avonden gaan doen kan je inspiratie bieden: aan de hand van liedjes, bijbelteksten, beeldfragmenten, wisselen we dingen uit met elkaar: over (onze beelden van) de hemel, over nabij-de-dood ervaringen. Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

De Chr. Muziekvereniging Luctor et Emergo uit Zoutelande neemt volgende week zaterdag deel aan een landelijk concertconcours in Hoofdorp. Om u te laten horen wat ze daar gaan spelen, organiseren zij een uitzwaaiconcert op maandagavond 6 november a.s. om 20:00 uur in dorpshuis De Soute Schakel. U bent van harte uitgenodigd! De toegang is gratis.

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug