Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 5 maart 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 5 maart 2023, 

aanvang 10.00 uur

 

 Tweede zondag van de Veertigdagentijd, 

zondag Reminiscere

 

ouderling van dienst Ineke Kusse  

diaken van dienst Henny van Os

kerkrentmeester Ad Koppejan

lector Barbara de Kort

organist Cees Sanderse  

voorganger ds. Maria Baan

leiding nevendienst Marieke Bos  

koster Rianne Vos

beeldpresentatie Piet de Nooijer en Jos Boot


Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 25a: 1 en 2

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed  - 

 

v: Eeuwige, onze God:
v: Wij die U nooit hebben gezien,  
v: Wij die van U hebben gehoord, 
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, 
v: en dat Gij ons bij name kent; 
v:  die Bron van leven wordt genoemd.
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,    


a: zie ons hier staan.
a: hoor Gij ons aan.
a: wees onze hulp,
a: maak alles nieuw,
a: leer ons U kennen
a: doe ons weer leven,
a: wees hier aanwezig. 

Amen.

 

Project met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje het projectlied:

 

page5image28706560

 

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet

Kom met geluk en kom ook met je vragen,

God wijst de weg in deze veertig dagen

Open je ogen, zorg dat je het ziet.

 

Gebed om ontferming

 

Lied: LB 25b

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 24: 12 - 18

 

Lied - LB 542: 1,2,3 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 9:2-10

 

Lied – LB 545: 1,2,3,4 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied - LB 544: 1,2,3,4 en 5

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 

Slotlied – LB 422: 1,2 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.


Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. H.A. Sturm, Leenes Land 7. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaarten waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) 2023 – Kerk in actie - Palestina : Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. Ze leest verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.  Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie  onder vermelding van “collecte Palestina” of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift! Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

2. Groene bus: Noodhulp Oekraïne

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Voorzitter kerkenraad - De kerkenraad is verheugd dat Barbara de Kort het voorzitterschap van de kerkenraad en moderamen op zich wil nemen. De bevestiging van Barbara de Kort zal plaats vinden in de dienst van zondag 26 maart 2023.

 

Bedankt!

De diaconie is Willy en Daaf Francke zeer erkentelijk voor de jaren van inzet als beheerder van de Wegwijzer. Wij zijn al lang op zoek naar een vervanger. Steeds weer waren Willy en Daaf bereid nog een tijdje door te gaan. Per 1 maart is het besluit genomen om te stoppen. Willy en Daaf bedankt voor al jullie werk om de Wegwijzer keer op keer schoon en opgeruimd aan de gebruikers te presenteren. 

Nel Brasser zal voorlopig de verhuur op zich nemen. 

nelbrasser@hotmail.com of tel: 06 21447145


* Vesper in de 40-dagentijd:

Donderdag 9 maart 2023 is de derde vesper om 19.00 uur in de Dorpskerk te Biggekerke. Voorafgaande aan de vesper kunt u tegen een vrijwillige bijdrage deelnemen aan de sobere maaltijd. Aanvang 17.45 uur. Opgave voor de sobere maaltijd graag uiterlijk dinsdag. Opgave bij Jos van Keulen email vkeulen6@zeelandnet.nl of telefonisch 06-48350211. 

 

* 40-dagenboekje

De 40-dagenboekjes zijn nog niet op. Het is wel de bedoeling dat ze allemaal verspreid worden. Als u niet in de gelegenheid bent om het uit de kerk mee te nemen, dan kunt u contact opnemen met Franny Pattenier voor Zoutelande, Adrie Minderhoud voor Koudekerke en voor Biggekerke/Meliskerke met Jos van Keulen. U kunt ook een email sturen naar 40dagen@pknbm.nl of bellen naar 06-48350211. 

 

* Rondleiding 

Aanstaande zondagmiddag 12 maart 2023 wil Wilma Maas uit Koudekerke ons rondleiden door het bos bij kasteel Westhove / Terra Maris in Oostkapelle. Zij weet enorm veel te vertellen, waar je soms als wandelaar zo maar voorbijloopt. Wij hopen dat we dan kunnen genieten van het ontluikende voorjaar. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en willen starten om 14.00 uur. Geef u op vóór donderdag 9 maart. Aanmelden bij Adrie Minderhoud: a3ada@zeelandnet.nl 06-10869519,  Ineke Kusse ikusse@zeelandnet.nl, 06-21680207  of bij Jos van Keulen; vkeulen6@zeelandnet.nl, 06-48350211.

Namens de Commissie Kerkelijke Activiteiten

 

 * Schoonmaak kerk- Jaarlijkse schoonmaak kerk. Woensdagmorgen 8 maart willen we de kerk weer opfrissen met de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Vele handen maken licht werk dus kun/wil je helpen, graag!! We beginnen om 9.30 uur.  Aanmelden mag maar hoeft niet. 

Rianne Vos   0618236134

 

Snabbeletentjes:

 

Noteert u het vast? Op 17 maart en op 14 april zijn er weer Snabbeletentjes.

Komt u aanschuiven?

17 maart beginnen we om 15.00 uur en zullen we, indien dit gewenst is, u thuis ophalen en weer thuisbrengen.

14 april bent u welkom om 17.30 uur en sluiten we de avond af om 21.30 uur.

 

Nadere gegevens vindt u volgende week in de nieuwsbrief, de Kerkapp, de website en in het volgende kerkblad.

Wilt u zolang niet wachten, dan kunt u nu al opgeven bij Nelie Bliek, Jeannette Marcusse, Ella Wielemaker of Karin Wouters

De opbrengst is voor de Catharinakerk.

 

* Volgende week zondag 12 maart gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug