Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 5 februari 2023

Orde van de dienst van de Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 5 februari 2023,
10.00 uur
5de zondag na Epifanie

ouderling van dienst      Cora Roelse
diaken van dienst          Ad Stroo
kerkrentmeester            Ad Koppejan
organist                        Arie Hoek
lector                           Nelie Bliek
voorganger                    ds. Maria Baan
leiding nevendienst                Calina de Visser
koster                                    Nelie Bliek
beeldpresentatie             Bram Bliek en Jos Boot 


Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht - LB 210: 1,2 en 3

Bemoediging   vg.  Onze hulp is de Naam van de HEER
                   allen die hemel en aarde gemaakt heeft
                   vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
                   allen en niet laat varen het werk van zijn                          handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’


Glorialied - LB 81: 1,2, 3 en 4

Introductie op het thema

De Schriften

Begroeting  vg.      De Heer zal bij u zijn
                allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Eerste lezing – 1 Petrus 2: 9-12

Lied - LB 1005: 1,2 en 5

Tweede Lezing - Matteüs 5,13-16  

Lied –  LB 838: 1 en 4

Verkondiging

Orgelspel

Symboliek van licht en zout

Daarna zingen: 
Beschrijving: C:\Users\Heilige Geest\Documents\Data\Mijn afbeeldingen\Taize\Jezus U bent het licht in ons leven Taize.jpg

Gebeden en gaven


Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Slotlied – LB 905: 1,3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. F. Janse, Wielingenstraat 9. 
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Werelddiaconaat (Pakistan)
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp in Zeeland en Zuid-Holland plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Pakistan februari. 

2. Oekraïne (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


Koffieochtend dinsdag 7 februari. De commissie Welzijn en de diaconie van de Catharina kerk, organiseren op dinsdag 7 februari a.s. een koffiemorgen in de Wegwijzer aan het Willibrordusplein 26. Koffie/thee van 10.00-11.30 uur voor alle dorpsbewoners!

Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

* Gasten
Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.
Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 
Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.
Vanmiddag begint om 15.00 uur de TOP2000 dienst in de Catharinakerk. Met medewerking van Daniëlle Lous (zang) en Harry Hendriks (gitaar). 

Volgende week zondag 12 februari gaat ds. Maria Baan voor in de dienst. Dit betreft een dienst van Schrift en Tafel. De cantorij zal medewerking verlenen aan deze dienst.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug