Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 30 april 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 30 april 2023, aanvang 9.30 uur 

ouderling van dienst              Ineke Kusse
diaken van dienst                  Henny van Os
kerkrentmeester                    Matty Jesmiatka
organist                                  Arie Hoek                   
lector                                      Ans Slingenberg
voorganger                             ds. Maria Baan
leiding nevendienst                Calina de Visser
koster                                     Nelie Bliek                              
beeldpresentatie                    Ad Stroo en Bram Bliek


Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

Lied van de intocht –  LB 218: 1,2 en 3

Bemoediging  

vg.     Onze hulp is de Naam van de HEER
allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.     die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen  en niet loslaat het werk van zijn                        handen

Drempelgebed 

Vervolg intochtslied - LB 218: 4 en 5

Met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’Glorialied - LB 66: 1, 2 en 3

Bij wijze van inleiding

De Schriften

Begroeting 

vg.       De Heer zal bij u zijn
allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Ezechiël 34: 1 - 10

Lied - NLB 23c: 1, 2, 3, 4 en 5

Lezing uit het Tweede Testament - Johannes 10: 1 - 21

Lied - LB 651: 1, 2, 6 en 7

Overweging

Gebeden en gaven

Orgelspel

Lied - LB 650: 1, 2, 3, 4 en 7

Geloofsbelijdenis

Wij zijn niet alleen,
wij leven in Gods wereld.
Wij geloven in God:
die de schepping tot stand heeft gebracht
en daar nog steeds mee doorgaat,
die gekomen is in Jezus Messias,
het Woord dat vlees geworden is,
om te verzoenen en om nieuw te maken,
die in ons en anderen werkt
door de Geest.
Wij vertrouwen op God.
Wij zijn geroepen om de kerk te zijn:
om Gods aanwezigheid te vieren,
om lief te hebben en anderen te dienen,
om recht te zoeken en weerstand te bieden aan het kwade,
om Jezus te verkondigen, die is gekruisigd en opgestaan,
onze rechter en onze hoop.
In leven en in dood, in leven voorbij de dood
is God met ons.
Wij zijn niet alleen.
God zij dank!

(Verenigde Kerk van Canada)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed‘onze Vader’

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Slotlied – LB 653: 1, 6 en 7

Zending en zegen

Heenzending en zegen (allen (gezongen): Lied – LB 708: 1 en 6

Orgelspel

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Zondagsbrief

* De bloemen Gaan deze week naar dhr. Leo Geluk, Swaalingestraat 80 en naar mw. Corrie Meijers-Dominicus, Duinweg 59.

Achter in de kerk ligt op een tafel twee kaarten waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaarten vergezellen de bloemengroeten.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) – Vrienden van Emergis
Stichting Vrienden Cliënten Emergis ondersteunt cliënten van Emergis. Vooral cliënten die na een lange behandeling in een kliniek weer zelfstandig(er) gaan wonen en leven. Hulp met materialen of activiteiten die zij zelf niet kunnen betalen en die ook niet door Emergis, een zorgverzekeraar of gemeente betaald worden. Denk aan de inrichting van een woning, een cursus of een tweedehands fiets. Op die manier wil men een bijdrage leveren aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. Dat betekent dat ze individuele cliënten ondersteunen
zodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De ondersteuning bestaat altijd uit een financiële gift. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen cliënten een aanvraag doen. Ondersteuning kan alleen dankzij giften van kerkelijke instellingen, sponsors en donateurs. Ook uw bijdrage is van harte welkom, een helpende hand bij een nieuwe start! Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie. Het bankrekeningnummer staat in de kop van uw gemeente.

2. Oekraïne (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. 
Komende woensdag, 3 mei, zal Jos Boot het ochtendgebed leiden. Woensdag 10 mei zal Ineke Kusse het ochtendgebed begeleiden. Woensdag 17 mei is er geen ochtendgebed. Maar dan is er de dag erna, donderdag 18 mei een kerkelijk viering in verband met Hemelvaartsdag. U bent van harte welkom!
 
* Filmavond 30 april 2023 
Op deze avond zal weer een indrukwekkende film worden vertoond om 19.00 uur in de Klimop in Koudekerke. De film gaat over de zoon van een voorganger uit een Amerikaans dorpje en is homoseksueel. Zijn ouders geven hem daarop een ultimatum: een therapeut bezoeken om van zijn geaardheid af te komen, of verbannen worden uit de levens van zijn familie, vrienden en de kerkgemeenschap. De film is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. U bent welkom op de filmavond vanaf 18.45 uur voor een kopje koffie of thee.

* Huis vol Muziek op 7 mei
Zondag 7 mei zal er in de Odulphus kerk te Meliskerke  een “huis vol Muziek “ zijn, die  deze keer in het teken van de vier vrijheden van Roosevelt staan. De gekozen liederen zijn uit de grote collectie van Huub Oosterhuis.  
Namens de Commissie Kerkelijke Activiteiten van de kerkelijke  buurgemeentes. U bent van harte welkom. Aanvang is 17.00 uur 

* Dauwtrappen 18 mei 2023

Op Hemelvaartsdag nodigen we u uit om mee te doen met het dauwtrappen. Op deze vroege donderdagochtend verzamelen we voor een fietstocht in de frisse buitenlucht door de natuur over het mooie Walcheren. Adem de ochtendlucht in en geniet van de prachtige omgeving terwijl we samen de dag fietsend beginnen. Doe mee en ervaar het plezier van dauwtrappen. Na afloop ontbijten we in de zaal van de Odulphuskerk. Aansluitend wordt de Hemelvaart-ere-dienst in “Odulphuskerk” te Meliskerke bijgewoond, waarin ds. Gert Kwakkel zal voorgaan. We hopen deelnemers uit Koudekerke, Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke te ontmoeten, zodat het een gezamenlijke activiteit wordt van de drie kerkelijke PKN-gemeenten.

Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de Odulphuskerk, Torenstraat Meliskerke
Per dorp verzamelen:
Zoutelande, toren, 6.40 uur,
Biggekerke, parkeerplaats Schuitvlotstraat , 6.45 uur,
Koudekerke, Klimop, 6.30 uur.
Wanneer het weer onzeker is en u wilt weten of het dauwtrappen doorgaat kunt u vanaf 6.15 uur bellen naar één van onderstaande telefoonnummers.
Namens de Commissie Kerkelijke Activiteiten,
Adrie Minderhoud, 06-10869519
Rinus Kamerling, 06-24715460

* Vakantie ds. Maria Baan -
Van 1 tot en met 17 mei is ds. Baan met vakantie en nascholing. Pastoraal meldpunt is Mw. Ineke Kusse, tel. 0118 562494

Volgende week zondag 7 mei gaat dhr. Frans van der Heijde voor in de dienst.

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug