Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 2 oktober 2022

Orde van de dienst van de protestantsegemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 2 oktober 2022, 

aanvang 10.00 uur

 

Derde zondag van de herfst 

 

ouderling van dienst​Cora Roelse​

diaken van dienst​​Ad Stroo

kerkrentmeester​​Matty Jesmiatka

lector​ ​​​Ineke Kusse

organist​​​Cees Sanderse​​

voorganger​​​ds. Maria Baan

leiding nevendienst​​Simone Overgaauw

koster​​​​Wim de Visser

beeldpresentatie​​Lies en Jan Janse

 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 513: 1,2 en 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​​ allen​en niet laat varen het werk van zijn ​​​handen

 

Drempelgebed - waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg intochtslied: - LB 513: 4

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed - na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Glorialied - LB 304: 1, 2, en 3

 

De Schriften

 

Begroeting:  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Amos 6: 1 - 10

 

Lied -  LB 1012: 1, 2, 3 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 16: 19 - 31

 

Lied – LB 718: 1, 2, 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Gebeden en gaven

 

Video: Gebed voor Oekraïne, Mykola Lysenko,1885

https://www.youtube.com/watch?v=drl0jCspOXA

 

Vertaling:

O Heer, grote en almachtige,

bescherm ons geliefde Oekraïne,

zegen haar met vrijheid en licht

van Uw heilige stralen.

Met leren en kennis verlichten wij

Uw kinderen klein,

in liefde puur en eeuwig.

Laat ons, o Heer, groeien.

Wij bidden, o Heer, Almachtige,

bescherm ons geliefd Oekraïne,

geef ons volk en land

al Uw vriendelijkheid en genade.

Zegen ons met wijsheid, zegen ons met wijsheid,

Gids in vriendelijke wereld,

zegen ons, o Heer, met geluk

voor altijd en eeuwig.

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 1014: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. D. Francke, Langendam 19F. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: Collecte Kerk en Israël

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaarverbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 

Op deze Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van Kerk en Israël. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!

 

2. Noodhulp Pakistan (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Filmavond - Vanavond zondag 2 oktober is de eerste film van het nieuwe winterseizoen met het thema “Aan tafel”. 

De filmavond begint om 19.00 uur in de Klimop in Koudekerke. De film vertelt het waargebeurde verhaal van een jonge, dakloze jongen, die op een avond wordt opgemerkt door een moeder en omdat hij geen slaapplaats heeft biedt ze hem onderdak aan. Hij krijgt letterlijk bij het gezin ‘een plek aan tafel’.

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 

 

* Vakantie - De komende week heeft ds. Maria Baan een week vrij. In gevallen van nood kunt u mw. Ineke Kusse benaderen.

 

* Volgende week zondag 9 oktober gaat ds. Neeltje van Doorn voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

terug