Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 29 oktober 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 29 oktober 2023, 10.00 uur

 

ouderling van dienst René Molenaar  

diaken van dienst Nel Brasser

kerkrentmeester Matty Jesmiatka

lector Jos Boot  

organist Hans Neels  

voorganger: ds. Daco Coppoolse

koster Jasper Overgaauw

beeldpresentatie Bram Bliek en Fred Remmerswaal  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  110: 1, 2 en 4  

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voor de kinderen die in de kerk zijn, zingen we;

 

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Ter inleiding op ons gebed van toenadering zingen we:

283 In de veelheid van geluiden

 

Gebed van ontferming 

 

Glorialied 305 Alle eer en alle glorie   

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Inleidend woord 

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 6 vs. 1-9  

 

Lied – 320 : 1,2 en 3 Wie oren heeft om te horen

 

Lezing uit het Tweede Testament – Matteüs 22 vs 34-46 

 

Lied –320: 4 en 5 De macht der liefde is zo groot 

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 793  Bron van liefde, licht en leven

 

Gebeden en gaven

 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp 

Slotlied – 971  Zing een nieuw lied

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Dhr. K. de Witte, Langendam 53.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)
Nederlands/ Vlaams Bijbelgenootschap

Christelijke Irakese vluchtelingengezinnen in Jordanië houden nog maar net vol. Jordanië is in de afgelopen jaren overspoeld door vluchtelingen uit omliggende landen. De hulp voor vluchtelingen die langer in Jordanië zijn wordt steeds minder. Het Bijbelgenootschap van Jordanië doet wat ze kan om te helpen. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat ieder mensen de Bijbel kan lezen in de taal die bij hem of haar past. Missie is dat iedereen in binnen- en buitenland de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Geef in de collecte of maak uw gift rechtstreeks over op de bankrekening van het NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08. Hartelijk dank voor uw steun.

2. Noodhulp aan oorlogsslachtoffers van de oorlog tussen Israël en de Palestijnen, via Artsen zonder Grenzen (doorzichtige collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

   

Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Dankdag
Woensdag 1 november om 19.30 uur dienst in de Catharinakerk, ds Maria Baan gaat voor in deze dienst.

 

Herdenking bevrijding
Donderdag 2 november, 10.00 uur, Catharinakerk.

 

Zondag 5 november zal ds. Piet Vellekoop voorgaan in de morgendienst waar hij tevens herdenkt dat hij 40 jaar geleden het ambt van predikant aanvaarde hier in de Catharinakerk.

Voor wie Piet en Eveliene nog persoonlijk wil ontmoeten en herinneringen delen is dat mogelijk die zondagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur in de Snabbelschuur aan de Melsesweg 3 in Zoutelande. 

Wees welkom.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl


 
terug