Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 29 januari 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 29 januari 2023,

aanvang 10.00 uur


ouderling van dienst    Ineke Kusse 

diaken van dienst        Henny van Os

kerkrentmeester        Arno Wielemaker

organist            René Molenaar

lector                Ineke Kusse

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Simone Overgaauw

koster                Piet Bok

beeldpresentatie    Corrie Roelse en Wim Geelhoed 


Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 212: 1,4 en 5

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied - LB 704: 1,2 en 3

 

Introductie op het thema

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament - Jona 2

 

Lied - LB 352: 1, 2, 4, 5 en 7

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 14: 22 - 33

 

Lied – LB 67: 1 en 3

 

Verkondiging

 

Muziek - Uit: Psalmen anders: 'Uw kracht als de machtigste golf' (ps. 93b)

 

Uw kracht als de machtigste golf,
Hoog keert u zich naar ons om,
naar ons om, naar ons om.

Het ijs dat smelt, het water stijgt,
de dijken breken. God, kom aan.
We snakken naar uw schepping
waar het goed is, zout en zoet is,
aarde om te gaan en staan.

Een vloed aan namen komt weer op. 
Het stormt in ons. Het is zo koud. 
De zee, de zee, vol leven, 
heeft gegeven en genomen, 
is er één Naam die het houdt? 

Gij dijk van een God, grenst aan de zee,
rol alle tranen in uw kracht.
Bescherm, ontferm, omarm ons,
laat verdriet niet ondergaan maar
bij ons zijn, aan ’t licht gebracht.

Uw kracht als de prachtigste golf.
Hoog keert u zich naar ons om, 
naar ons om, naar ons om.

 

In Memoriam

 

- Jacobus Adriaan (Ko) Dominicus

 

- Jan Melis

 

- Lied - 769: 1 en 6

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 416: 1,2,3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mw. L. Stroo-Schreyenberg, Bellink 9.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Voedselbank Walcheren

Het beroep wat gedaan wordt op de voedselbank is groeiende. Veel mensen hebben moeite op de eindjes aan elkaar te knopen en moeten een beroep doen op de voedselbank. Veel particulieren en kerken ondersteunen de voedselbank van harte. Voedselbank Walcheren werkt samen met Voedselbanken Nederland en is aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De voedselbank voorziet binnenkort grote problemen. Door de inflatie en de koopkrachtdaling neemt het aantal dat afhankelijk is van de voedselbanken toe. Tegelijkertijd neemt het aanbod van voedsel af, door anti-verspillingsprogramma's van supermarkten en producenten. Het aantal mensen dat de voedselbanken benadert voor hulp blijft groeien door de inflatie en de hoge brandstofprijzen. Financieel kunt u bijdragen in de collecte of op de bankrekening van Voedselbank Walcheren IBAN NL 70 010 237 341. Hartelijk dank.

 

2. Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Koffieochtend dinsdag 7 februari. De commissie Welzijn en de diaconie van de Catharina kerk, organiseren op dinsdag 7 februari a.s. een koffiemorgen in de Wegwijzer aan het Willibrordusplein 26.

Koffie/thee van 10.00-11.30 uur voor alle dorpsbewoners!

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 


* Volgende week zondag 5 februari gaat ds. Maria Baan voor in de ochtenddienst.

 

"s Middags om 15.00 uur is er de TOP2000 dienst, waarin Daniëlle Lous en haar vaste begeleider zorgen voor de muzikale begeleiding van de muziek uit de TOP2000 die u heeft uitgekozen. Voorganger is ds. Maria Baan.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug