Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 28 mei 2023 - Pinksteren

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 28 mei 2023, aanvang 9.30 uur 

 

ouderling van dienst Ineke Kusse

diaken van dienst Henny van Os

kerkrentmeester Matty Jesmiatka

organist Cees Sanderse

lector Ineke Kusse

voorganger ds. Maria Baan

leiding nevendienst Simone Overgaauw

koster Nelie Bliek beeldpresentatie Piet de Nooijer en Wim Geelhoed

 

Het feest van Pinksteren

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht –  LB 632: 1, 2 en 3

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

 

V: Van God is de aarde

Allen: de wereld en al zijn bewoners.

V: Zie, hoe goed en kostbaar is het

Allen: als mensen in eendracht samen leven.

V: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,

Allen: Gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

V. Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen

Allen: Zouden de stenen gaan roepen.

V: Heer, open Gij onze lippen

Allen: En onze mond zal uw lof verkondigen.

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Zoals het was in het begin

En nu en altijd

In de eeuwen der eeuwen. Amen. (afkomstig uit Iona)


Met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Glorialied - 'Aan U, Vader, alle glorie' (uit: Het liefste lied van overzee, tekst: Sytze de Vries', melodie: LB 103c, 'Loof de Koning heel mijn wezen'

 

1. Aan U, Vader alle glorie

om het lichten van uw trouw,

die met vrede uit den hoge

onze aarde nieuw bedauwt.

U de ere, U de glorie,

zon die ons in leven houdt.

 

2. Om de Zoon U alle glorie,

woord van eer ons toegezegd.

Vleesgeworden vriend en naaste,

ons tot brood voor onderweg.

U de ere, U de glorie,

woord op onze tong gelegd.

 

3. Door de Geest U alle glorie,

die als lofzang in ons leeft

en als nieuwe wind de aarde

eenmaal haar gezicht hergeeft.

U de ere, U de Glorie,

adem die in mensen leeft.

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament: Ezechiël 11: 16 - 21

 

Lied -  LB 686: 1, 2 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament - Handelingen 2: 1 - 24

 

Lied - LB 691: 1, 2 en 3

 

Overweging

 

Gebeden en gaven

 

Orgelspel: 

 

Lied - LB 673: 1,2,3 en 4

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’, 

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 675: 1 en 2

 

Mannen:

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Vrouwen:

Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Mannen

Wij mogen zingen

van grote dingen,

Vrouwen:

als wij ontvangen

al ons verlangen,

Allen:

met Christus opgestaan. Halleluja!

Mannen:

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

Vrouwen:

als wij herboren

Hem toebehoren,

Allen:

die ons is voorgegaan. Halleluja!


2.

Mannen:

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?

Vrouwen:

Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Mannen:

Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Vrouwen:

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

Allen:

en onze koning zijn. Halleluja!

Mannen:

Gij, onze Here,

doet triomferen

Vrouwen:

die naar U heten

en in U weten,

Allen:

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!


Zending en zegen

 

Heenzending en zegen (allen (gezongen): 

 

Dat God ons zegent

in ons lichaam met gezondheid en kracht,

in ons verstand met begrip,

in onze ziel met het gezelschap van de Heilige Geest.

Dan kunnen we samen een oogst van licht voortbrengen,

tot eer van Christus onze Redder.

Zijn vlees en bloed zijn wij

zijn naam dragen wij,

zijn liefde is alles in allen. (afkomstig uit Iona)


 

Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen gaan deze week naar mw. A. van de Ketterij, Nieuwe Land 9. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) – Kerk in Actie – zending Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander Bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “collecte Egypte” of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift!

 

2. Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. 

U bent van harte welkom!

 

* De Diaconale Zeeuwse Vakantieweek 2023 wordt gehouden van 21 t/m 28 oktober 2023. 

In Nieuw Hydepark (voorheen Het Roosevelthuis) te Doorn.                                           Deze week is bedoeld voor ouderen, die door hun leeftijd en/of lichamelijke beperking(en) niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Jaarlijks organiseert de werkgroep Zeeuwse Vakantieweek deze week voor mensen voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met hulp van vrijwilligers. 

S.V.P. zo spoedig mogelijk (voor 1 juni) aanmelden! Info en opgave via de diaconieën.

Biggekerke/Meliskerke: Jos van Keulen, Tel. 0648350211

Koudekerke: Wim Louwerse, Tel. 06 16293518

Zoutelande: Henny van Os,   Tel. 06 40950112

 

* Volgende week zondag 4 juni gaat ds. Petra van Oosten voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22. Telefoon: 06 21479593; email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl


 
terug