PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 26 september 2021 Zondag 26 september 2021

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 26 september 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​ René Molenaar

diaken van dienst​ Henny van Os

kerkrentmeester​ ​Karin Wouters

organist​ Arie Hoek

voorganger​ ds. Maria Baan

leiding nevendienst​ Simone Overgauw

koster​ Jasper Overgauw

beeldpresentatie​ Ciska Dijkers en Jan Janse​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 217: 1,2,3 en 4

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen​en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg Intochtslied – LB 217: 5

 

Gesprek met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied- LB 107: 1,2,3 en 4

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Numeri 11: 24 - 29

 

Lied – LB 1014: 1,2 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 9: 38 - 50

 

Lied – LB 1014: 4 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 970: 1,2,3,4 en 5

 

Afscheid en Bevestiging van ambtsdragers

 

Vandaag nemen wij afscheid van Jos Boot.

En wij willen jou van harte bedanken 

voor de inzet en de liefde 

waarmee je jouw dienst in onze gemeente hebt vormgegeven. 

Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, 

waarin alles wat jou vertrouwelijk ter ore is gekomen 

geheim zal blijven, ook na je afscheid.

 

Afscheidswoorden uitgesproken door René Molenaar

 

Presentatie

 

Wij stellen degene aan u voor die bevestigd zal worden 

in het ambt van ouderling. Dit is Cora Roelse - Boogaard. 

 

Tot tweemaal toe is aan de gemeente haar naam genoemd. 

Daarom vraag ik aan de dienstdoend ouderling, René Molenaar:

Zijn er wettige bezwaren ingebracht tegen haar bevestiging 

en vertrouwt de kerkenraad haar het ambtswerk in de gemeente toe?

Wat is daarop je antwoord?

 

Antwoord: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.

 

Zo mogen wij dan tot de bevestiging van deze ambtsdrager overgaan.

 

Allen: WIJ DANKEN DE HEER, ONZE GOD.

 

Onderwijzing

In het bijeenbrengen ván, en zorgen vóór zijn kerk 

maakt onze Heer Jezus Christus gebruik 

van de dienst van mensen, 

aan wie Hij in de gemeente 

een bijzondere taak heeft toevertrouwd. 

Hun ambtswerk is bedoeld 

om naast de andere gemeenteleden te staan 

en samen te zoeken naar mogelijkheden 

om werkelijk mens van Jezus Messias te zijn 

midden in de wereld, 

midden in de samenleving van onze dagen, 

om samen te zoeken naar mogelijkheden 

om de gemeente van de Heer op te bouwen. 

Zij mogen dit werk doen vanuit hun verbondenheid aan Hem, 

die niet kwam om zich te laten bedienen, maar om zelf te dienen.

 

Eén van die ambten is dat van ouderling.

 

Ouderlingen, waarvan Cora Roelse - Boogaard nu ook deel uit gaat maken, 

zetten zich in om de gemeente te bewaren bij haar roeping. 

Ze zullen toegankelijk en betrouwbaar zijn. 

Zo bemoedigen en stimuleren ze ons 

in de navolging van Jezus, de Heer van de wereld. 

Zouden wij anders een levende gemeente zijn, 

als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? 

Samen hebben ze als kerkenraad de verantwoordelijkheid 

om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen te bewaren 

bij het geheim van de liefde van God voor deze wereld. 

Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

 

Cora, je staan nu klaar 

om je werk als ambtsdrager te aanvaarden: 

herinner je altijd met dankbaarheid, 

dat het Christus’ kerk is waarin je mag dienen. 

Aanvaard dan je dienst met blijdschap 

en wees gedragen door de voorbede van allen om je heen, 

door de voorbede van de heilige Geest.

 

Gebed

Verhoor ons, o God onze Heiland,

en gun aan Cora de gaven van uw heilige Geest,

die nodig zijn voor de vervulling van haar ambt.

Zie in gunst neer op haar, die wij aan U opdragen

en verleen haar de onuitputtelijke rijkdom van uw genade.

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

 

Bevestiging

 

Nu je bevestigd zullen worden in je ambt, - laat nu aan allen horen dat je in geloof je dienst aanvaardt door op de volgende vragen oprecht antwoord te geven:

 

Ben je ervan overtuigd dat God je door middel van zijn gemeente tot deze dienst geroepen heeft?

 

Dat je de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, aanvaardt als de regel van het geloof, en jij je daadwerkelijk inzet voor alles wat daarmee overeenstemt?

 

Beloof je je ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

 

Beloof je voorgoed geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore is gekomen en te spreken waar onrecht geschiedt?

 

En ben je bereid je bij dit alles te voegen in de liefde van Jezus Messias voor zijn mensen, en een drager te zijn van de hoop van zijn kerk?

 

Wat is daarop je antwoord? 

JA, VAN HARTE!

 

Zegen

 

Zingen: LB 362: 1 en 2

 

Hellen Wafula vertelt over haar project in Kenia

 

Gebeden

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 975: 1,2 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Dhr. J. Koppejan, Nieuwstraat 7. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

Vredeswerkcollecte

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het jarenlange conflict in hun land is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Men leert elkaar zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan de klassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er ontmoetingen en trainingen voor de docenten. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Geeft u ook? Dit kan ook op NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Z 009506

 

* Catharina 750
Na een mooie start op zondag 12 september wordt vanmiddag een vervolg gegeven aan de viering van de verjaardag van 'onze' Catharinakerk. Tijd voor de eerste van een serie van drie 'Zondagmiddagverhalen'. Ds. Sjouke Bruining en de heer Toon Truijens zullen ons verrassen met elk hun eigen verhaal. Terwijl het verhaal van ds. Bruining vooral een persoonlijk karakter zal dragen zal de heer Truijens, mede aan de hand van bijzonder beeldmateriaal, verhalen over de geografische kaart van Zeeland, de sociale en ook andere omstandigheden ten tijde van 'de geboorte' van de Catharinakerk, aan het einde van de 13e eeuw. Natuurlijk is er ook tijd voor persoonlijk contact. Inloop van 15.30 - 16.00 uur. 'Verhalen' tot ong. 17.15 uur, 'nazit' met een drankje tot 18.00 uur. 
Toegang is vrij. 

 

*Evensong op donderdag 30 september, aanvang 19.30 uur

Een Choral Evensong is een vesper van ongeveer 50 minuten die bijna volledig wordt gezongen door het koor. Het is een moment om tot rust te komen en te genieten van schoonheid in zang en muziek. Of je nu gelovig, agnost of atheïst bent. De kerk is open voor iedereen. 

 

De wortels van deze viering liggen in de Reformatie, waarbij elementen zijn gebruikt uit de monastieke getijdengebeden: de vespers (het avondgebed) en completen (het nachtgebed). De liturgie die de Anglicaanse Kerk tot op de dag van vandaag gebruikt, komt uit het Book of Common Prayer uit 1549 van aartsbisschop Cranmer. Na de breuk van koning Henry VIII met de paus in Rome (1534) kreeg de landstaal een prominente plaats in de liturgie van de nieuwe Kerk van Engeland. De muziek kreeg een paar decennia later vorm, onder koningin Elizabeth I, met grote componisten als William Byrd en Thomas Tallis. Speciaal voor deze dienst schreven zij polyfone koormuziek. Door elke generatie componisten is nieuwe muziek toegevoegd aan het repertoire voor Evensong.

 

In deze dienst wordt de muziek gezongen door het koor. De gemeente participeert in stilte, terwijl het koor de gebeden en andere muziek zingt dat met zorg is voorbereid. Natuurlijk zingt iedereen mee met de bekende hymnes.

 

Hoe neemt u het beste deel aan een Evensong? Probeer vooral te participeren: we luisteren niet naar een voorganger en koor die aan het bidden zijn, maar we bidden zelf en worden daarin voorgegaan en meegenomen. We komen als deel van de wereldwijde kerk voor het aangezicht van God en vertegenwoordigen de wereld biddend bij God. De muziek klinkt als lof-offer, ‘worship’, aan God. Door de liturgie te vieren blijft voor gelovigen het geloof levend en vindt het een uitweg.

 

Uitvoerenden:

Dirigent:​Arie Hoek

Orgel:​Vincent de Ridder

Voorganger​ds. Maria Baan

Zangers en zangeressen van het Willibrord ensemble, en zangers en zangeressen uit Zoutelande en uit de regio.

 

* Volgende week zondag 3 oktober gaat ds. Maria Baan voor, aanvang 10.00 uur!

 

* Vanuit de diaconie:

De kustmarathon mag weer plaatsvinden en daarom wil de diaconie de voetwassing weer inzetten. Dit kunnen de diakenen niet alleen en daarom zoeken wij mensen die ons daarbij willen helpen. Dit kan zijn koffie of thee te schenken, mensen een plaats wijzen, water verversen en vullen, voeten wassen en masseren enz.

De opbrengst van de giften en het geld van de koffie/thee is voor ons jaarproject: Stichting Dekat di Hati. Een vrijwilligersorganisatie die jongeren op de Molukken een toekomstperspectief wil geven.

Natuurlijk zorgen wij dat alles corona-proof kan plaatsvinden.

 

Ook hebben wij behoefte aan vloeibare zeep, lotion voor de voeten, handdoeken en eventueel een tuinstoel met kussen.

 

Hebt u enkele uurtjes vrij en bent u bereid ons daarbij te ondersteunen? 

Geef u dan indien mogelijk vóór 28 september op via de volgende adressen:

Nel Brasser-Vos nelbrasser@hotmail.com of tel: 06 21447145

Henny van Os hennyvanos@zeelandnet.nl  of tel: 06 40950112

 

Diaconie Protestantse gemeente Zoutelande

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.