Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 26 maart 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 26 maart 2023, 

aanvang 10.00 uur

 

 vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 

zondag Judica

 

ouderling van dienst Lian Adriaanse  

diaken van dienst Ad Stroo

kerkrentmeester Arno Wielemaker

lector Ineke Kusse

organist René Molenaar voorganger ds. Maria Baan

leiding nevendienst Simone Overgaauw

koster Piet Bok

beeldpresentatie Corrie Roelse en Bram Bliek

 

Met medewerking van de cantorij onder leiding van Ad Stroo.

 

In deze dienst nemen we afscheid van Henny van Os als voorzitter van de kerkenraad.

 

In deze dienst wordt Barbara de Kort bevestigd als ouderling, met als speciale taak voorzitter van de kerkenraad.

 

Orgelspel - Fantasie over ‘k Wil U o God mijn dank betalen’ 
Feike Asma

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 43: 1(Cant.) en 2 (allen)

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed  - 

 

v: Eeuwige, onze God:
v: Wij die U nooit hebben gezien,  
v: Wij die van U hebben gehoord, 
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, 
v: en dat Gij ons bij name kent; 
v:  die Bron van leven wordt genoemd.
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,    

a: zie ons hier staan.
a: hoor Gij ons aan.
a: wees onze hulp,
a: maak alles nieuw,
a: leer ons U kennen
a: doe ons weer leven,
a: wees hier aanwezig. 

Amen.

 

Vervolg Intochtslied -  LB 43: 4(Cant.) en 5(allen)

 

Project met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje het projectlied:

 

page5image28706560

 

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet

Kom met geluk en kom ook met je vragen,

God wijst de weg in deze veertig dagen

Open je ogen, zorg dat je het ziet.

 

Gebed om ontferming, in wisselzang met NLB 558

 

Zingen: NLB 558: 1(Cant.), 2 en 3(allen)

 

Gebed

 

Zingen NLB 558: 6(Cant.),7 en 8(allen)

 

Gebed

 

Zingen: NLB 558: 9(Cant.) en 10(allen)

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Ezechiël 37: 1 – 14

 

Lied - LB 608: 1(Cant.) en 2(allen)

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 11: 1 – 4, 17 – 44

 

Lied – LB 608: 3(allen)

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied: LB 852: 1(Cant.), 2(allen), 3(Cant.), en 4 (allen)

 

Afscheid en Bevestiging van ambtsdragers

Eén van onze ambtsdragers heeft aangegeven

haar taak als voorzitter van de kerkenraad

te willen neerleggen,

namelijk de diaken Henny van Os.

 

Nu jij deze taak gaat beëindigen Henny, 

willen we jou van harte bedanken 

voor de mateloze inzet en de liefde 

waarmee je jouw voorzitterschap

in onze gemeente hebt vormgegeven. 

Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, 

waarin alles wat jou vertrouwelijk ter ore is gekomen 

geheim zal blijven, ook na je afscheid.

 

Presentatie

 

Wij stellen degene aan u voor die bevestigd zal worden 

in het ambt van ouderling met een speciale opdracht.

Barbara de Kort zal worden bevestigd als ouderling

en hierbij de taak als voorzitter van de kerkenraad op zich nemen. 

 

Tot tweemaal toe is in de gemeente haar naam genoemd. 

Daarom vraag ik aan de dienstdoend ouderling, Lian Adriaanse:

Zijn er wettige bezwaren ingebracht tegen haar bevestiging? 

Vertrouwt de kerkenraad haar het ambtswerk in de gemeente toe?

Wat is daarop je antwoord?

 

Antwoord: 

Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.

En de kerkenraad vertrouwt unaniem het ambtswerk in de gemeente aan Barbara toe.

 

Zo mogen wij dan tot de bevestiging van Barbara de Kort 

tot ouderling overgaan.

 

Allen: WIJ DANKEN DE HEER, ONZE GOD.

 

Onderwijzing

In het bijeenbrengen ván, en zorgen vóór zijn kerk 

maakt onze Heer Jezus Christus gebruik 

van de dienst van mensen, 

aan wie Hij in de gemeente 

een bijzondere taak heeft toevertrouwd. 

Hun ambtswerk is bedoeld 

om naast de andere gemeenteleden te staan 

en samen te zoeken naar mogelijkheden 

om werkelijk mens van Jezus Messias te zijn 

midden in de wereld, 

midden in de samenleving van onze dagen, 

om samen te zoeken naar mogelijkheden 

om de gemeente van de Heer op te bouwen. 

Zij mogen dit werk doen vanuit hun verbondenheid aan Hem, 

die niet kwam om zich te laten bedienen, maar om zelf te dienen.

 

Eén van die ambten is dat van ouderling.

 

Ouderlingen zetten zich in 

om de gemeente te bewaren bij haar roeping. 

Ze zijn daarbij naar beste kunnen

toegankelijk en betrouwbaar zijn. 

Zo bemoedigen en stimuleren ze ons 

in de navolging van Jezus, de Heer van de wereld. 

Samen met de ambtsdragers hebben zij als kerkenraad de verantwoordelijkheid 

om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen te bewaren 

bij het geheim van de liefde van God voor deze wereld. 

Voor alle dingen zoeken wij immers 

Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Als voorzitter van de kerkenraad ga jij, Barbara 

een belangrijke rol spelen 

in het bestuurlijke reilen en zeilen van onze gemeente, 

onder meer door het mede vormgeven 

van de vergadercultuur van de kerkenraad. 

Naast het organisatorisch goed leiden 

van een vergadering is het ook cruciaal 

dat jij als voorzitter je ook bewust bent

van het feit dat jij ten dienste staat

van het ‘geestelijk leiderschap’ van de kerkenraad als geheel. 

 

Barbara, je staat nu klaar 

om je werk als ambtsdrager te aanvaarden: 

herinner je altijd met dankbaarheid, 

dat het Christus’ kerk is waarin je mag dienen. 

Aanvaard dan je dienst met blijdschap 

en wees gedragen door de voorbede van allen om je heen, 

door de voorbede van de heilige Geest.

 

Gebed

Verhoor ons, o God onze Heiland,

en gun aan Barbara de Kort de gaven van uw heilige Geest,

die nodig zijn voor de vervulling van haar ambt.

Zie met mildheid neer op haar, die wij aan U opdragen

en verleen haar de rijkdom van uw genade.

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

 

Bevestiging

Nu je bevestigd zullen worden in je ambt, 

- laat nu aan allen horen 

dat je in geloof je dienst aanvaardt

door op de volgende vragen oprecht antwoord te geven:

 

Ben je ervan overtuigd dat God 

je door middel van zijn gemeente 

tot deze dienst geroepen heeft?

 

Aanvaard je de Heilige Schrift

bij het licht waarvan wij leven

als de regel van het geloof

en zet jij je daadwerkelijk in

voor alles wat daarmee overeenstemt?

 

Beloof je je ambt trouw te bedienen, 

met liefde voor de gemeente 

en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

 

Beloof je voorgoed geheim te houden 

wat je vertrouwelijk ter ore is gekomen 

en te spreken waar onrecht geschiedt?

 

En ben je bereid je bij dit alles te voegen 

in de liefde van Jezus Messias voor zijn mensen, 

en een drager te zijn van de hoop van zijn kerk?

 

Wat is daarop je antwoord? 

JA, VAN HARTE!

 

Zegen

De Heer zegent jou en Hij behoedt jou.

De Heer doet zijn aanschijn over jou lichten 

En is jou genadig.

De Heer verheft zijn aangezicht over jou

en geeft jou zijn vrede.

Amen.

 

Lied: 362: 1(Cant.) en 2(allen)

 

Woorden van dank 

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 

Slotlied – LB 430 (Het refrein gezongen door allen)

 

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving
 

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen 

 

Allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Jozien Boot-Janse, Swaalingestraat 77.

Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) - Bangladesh-40dagentijd
Kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast een training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “Kansen voor jongeren Bangladesh”. 

2. Groene bus: Noodhulp Oekraïne

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Vesper in de 40-dagentijd- Op donderdag 30 maart 2023 is om 19.00 uur in de Dorpskerk in Biggekerke de laatste vesper in de 40-dagentijd Voorafgaande aan de vesper kunt u tegen een vrijwillige bijdrage deelnemen aan de sobere maaltijd in 't Klokuus. Aanvang 17.45 uur. Opgave voor de sobere maaltijd graag uiterlijk dinsdag bij Jos van Keulen. Per email naar vkeulen6@zeelandnet.nl of per telefoon 06-48350211.

 

* Cantatedienst - Op zondagavond 2 april is er voor het eerst na de coronatijd weer een cantatedienst. Deze dienst markeert de aanvang van de Stille Week, waarin reflectie en inkeer centraal staan. De dienst is gevuld met muziek uit de Mattheus Passion van Bach.  Een klein samengesteld koor zal de bekende koralen zingen. Daarnaast zullen er enkele overbekende aria’s klinken. We zijn heel blij dat onze nieuwe burgemeester, mevrouw Frederiek Schouwenaar, de schriftlezingen zal verzorgen. Ds. Maria Baan zal de dienst leiden. De muzikale leiding ligt in handen van René Molenaar. 

De dienst begint om 19.30 uur en zal naar verwachting ongeveer een uur duren. Om de kosten te bestrijden wordt er gecollecteerd.

 

* Paasochtend 9 april - Eerste Paasdag begint met het bekende paasontbijt. Dit ontbijt zal de vorm hebben van een lopend buffet. Het ontbijt begint om 9.00 uur. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 3 april opgeven bij de scriba, Annemarie Duvekot, email: wajsm.duvekot@ planet.nl

 

* Bloemenkruis

Tijdens de diensten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en Eerste Paasdag zal het houten kruis een liturgische functie krijgen. Op Goede Vrijdag brengen wij onze gebrokenheid bij het kruis, op Stille Zaterdag is het kruis bedekt met een witte doek. Op Eerste Paasdag zullen we dit kruis gaan versieren met kleurige bloemen, en daar kunnen we allemaal bij helpen: het kruis zal een groene basis krijgen van groen snoeiwerk. De dames van De Piek zullen hier zorg voor dragen.  Daarna kan iedereen gekleurde bloemen insteken, die u zelf meeneemt vanuit uw tuin en/of bloemenwinkel. Een prachtig gemeente-breed gebaar! Het resultaat is werkelijk ontroerend mooi. Aan het einde van de dienst op eerste Paasdag zal het kruis aan de toren worden gehangen, waarna we met elkaar U zij de glorie zingen.  Afgelopen jaar scheen de zon, en was buiten zingen een erg ontroerende afsluiting van de diensten in de Stille Week.

 

* Volgende week zondag 2 april gaat ds. L. van den Broeke voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug