Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 26 februari 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 26 februari 2023,
aanvang 10.00 uur

 Eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag Invocabit

ouderling van dienst              René Molenaar                       
diaken van dienst                  Ad Stroo
kerkrentmeester                    Karin Wouters
lector                                     Frans van der Heijde
organist                                  Bert Geleijnse             
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                Calina de Visser         
koster                                     Piet Bok
beeldpresentatie                    Ciska Dijkers en Wim Geelhoed


Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 91a: 1 en 2

Bemoediging   vg.  Onze hulp is de Naam van de HEER
                   allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
                   vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
                   allen  en niet laat varen het werk van zijn                            handen

Drempelgebed  - waarna allen gaan zitten-

Zingen: LB 91a: 3

Project met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Gezongen gebed om ontferming LB 671: 1,2,3 en 4

De 10 woorden als geloofsbelijdenis

Bij de liturgische schikking

De Schriften

Begroeting  vg.      De Heer zal bij u zijn
                allen     De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 3 : 1 - 9

Lied - LB 848: 1,2,3,4 en 5

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 4: 1 - 11

Lied – LB 539: 1,2,3,4 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Bericht van overlijden- Dhr. Wim Rooze

Lied - LB 23b: 1 en 5
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotlied – LB 536: 1,2,3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. J.M. Schipper-den Herder, Borné 42 en naar dhr. P. Rasenberg, Wielingenstraat 10.
Achter in de kerk liggen op de tafel twee kaarten waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaarten vergezellen de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:
1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Kerk in actie Zambia “Maatjes voor kinderen zonder ouders.”
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie  onder vermelding van collecte Zambia.
2. Groene bus: Noodhulp Turkije en Syrië

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Voorzitter kerkenraad - De kerkenraad is verheugd dat Barbara de Kort het voorzitterschap van de kerkenraad en moderamen op zich wil nemen. De bevestiging van Barbara de Kort zal plaats vinden in de dienst van zondag 26 maart 2023.

Collecte noodhulp Syrië
Mocht u de collecte van afgelopen zondag voor de door aardbevingen getroffen gebieden gemist hebben, dan kunt u nog een gift overmaken op de bankrekening van uw diaconie met vermelding noodhulp Syrië. Uw steun is dringend nodig. 

* Leerhuis 28 februari
Op dinsdag 28 februari is de eerste van twee leerhuis- bijeenkomsten in dit seizoen. De tweede bijeenkomst zal zijn op dinsdag 11 april. Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur en vinden plaats in de Wegwijzer. Barbara de Kort zal het leerhuis inleiden en leiden.
Een leerhuis (eigenlijk iets dat afkomstig is uit de joodse traditie) is een samenkomst van mensen die zich willen buigen over theologische, levenbeschouwelijke, religieuze vragen en teksten. Vaak is een leerhuis gericht op het verstaan van bijbelse teksten en verhalen. In het leerhuis verkennen we samen teksten en verbeeldingen en bespreken we met elkaar hoe de teksten zijn ‘verstaan’ en hoe ze mogelijk opnieuw (ook nieuwe) betekenis kunnen krijgen. 
In de komende twee bijeenkomsten kijken en luisteren we naar de verhalen over en verbeeldingen van Eva en Maria. Beiden zijn verhaalfiguren die als eerste met een verhaal ‘aan bod komen’ in de beide testamenten: Eva in het Eerste en Maria in het Tweede Testament. Niet voor niets zijn beide vrouwen als ‘tegenover elkaar gestelde’ figuren gezien en ‘uitgelegd’. We kijken met elkaar naar beide vrouwen en verhalen en bespreken met elkaar de effecten van die uitleg ‘in tegenstellingen’. We gaan daarbij ook op zoek naar een mogelijke andere kijk en uitleg.

* Vespers
Aanstaande donderdag 2 maart 2023 is de tweede vesper om 19.00 uur in de Catharinakerk te Zoutelande. Voorafgaande aan de vesper kunt u tegen een vrijwillige bijdrage deelnemen aan de sobere maaltijd. Aanvang 17.45 uur. Opgave voor de sobere maaltijd graag uiterlijk dinsdag. Voor Koudekerke; Adrie Minderhoud, voor Zoutelande Ineke Kusse en voor Biggekerke/Meliskerke Jos van Keulen 
 
*Schoonmaak kerk- Jaarlijkse schoonmaak kerk. Woensdagmorgen 8 maart willen we de kerk weer opfrissen met de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Vele handen maken licht werk dus kun/wil je helpen, graag!! We beginnen om 9.30 uur.  Aanmelden mag maar hoeft niet. 
Rianne Vos   0618236134

* 40-dagenboekje
Er zijn nog 40-dagenboekjes. Kijk eens of u iemand weet, die u daarmee blij kunt maken of verrassen. Voor de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als u niet in de gelegenheid bent om het uit de kerk mee te nemen, dan kunt u contact opnemen met Franny Pattenier voor Zoutelande, Adrie Minderhoud voor Koudekerke en voor Biggekerke/Meliskerke met Jos van Keulen. U kunt ook een email sturen naar 40dagen@pknbm.nl of bellen naar 06-48350211.

Volgende week zondag 5 maart gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug