Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 25 september 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 25 september 2022, aanvang 09.30 uur   

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse 

diaken van dienst        Nel Brasser

kerkrentmeester        Wim Duvekot

organist            Cees Sanderse

voorganger            ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande

lector                Jos Boot         

leiding nevendienst        Calina de Visser

koster                Jasper Overgaauw       

beeldpresentatie        Lies en Jan Janse                 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 103a – 1, 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, - waarna allen gaan zitten-

 

Lied: LB 103a: 4

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’ 

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied – LB 871

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren


Lezing uit het Eerste Testament –  Jesaja 65: 17 - 25

 

Lied –  LB 176 – 1, 2, 3 en 6

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 12: 32 – 40

 

Lied (acclamatie) LB 816

 

Verkondiging 

 

Orgelspel

 

Lied –  LB 751

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

AfbeeldingKinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Inzameling van de gaven via de kerk-app, scan QR-code

 

of bij de uitgang van de kerk.

 
  1. Kerk in Actie - zending  Colombia (lichtpaarse collectezak)

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457457457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht met vermelding van “Vrouwen in Colombia (Z020045) of doneer online. Hartelijk dank!. 

Zie toelichting Zondagsbrief

 
  1. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak of een gift 

overmaken op: NL84 Rabo 037 556 0815  

 

    3.  Noodhulp Pakistan (groene collectebus)

 

Slotlied – LB 1001

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar  Mw. P. M. de Jonge-de Waal, D. Koddelaan 14.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

25-9-2022 Kerk in actie – Zending Colombia

Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan. Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia. Steun dit vredeswerk . Hartelijk dank!

 

Commissie Kerkelijke Activiteiten: 

Volgende week zondag 2 oktober is de eerste film van het nieuwe winterseizoen met het thema “Aan tafel”. De filmavond begint om 19.00 uur in de Klimop in Koudekerke. De film vertelt het waargebeurde verhaal van een jonge, dakloze jongen, die op een avond wordt opgemerkt door een moeder en omdat hij geen slaapplaats heeft biedt ze hem onderdak aan. Hij krijgt letterlijk bij het gezin ‘een plek aan tafel’.

 

* Volgende week zondag 2 oktober 2022 om 10.00 uur gaat voor ds. Maria Baan

 

Ochtendgebed:

Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug