Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 25 december - Eerste Kerstdag

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 25 december 2022, 

aanvang 10.00 uur

 

 Eerste Kerstdag

 

ouderling van dienst        Cora Roelse

diaken van dienst            Ko de Witte       

kerkrentmeester            Wim Duvekot

lector                    Nelie Bliek

organist                René Molenaar   

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Simone Overgaauw    koster                    Jasper Overgaauw   

beeldpresentatie            Ad Stroo en Bram Bliek                                       

Met muzikale medewerking van Jinty en Evi Kleinepier

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 486: 1,2 en 4

 

VG.      Ons is een Kind geboren,

    een Zoon is ons gegeven

    en Hij heet: Wonderbare Raadsman,

    Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jes. 9: 5)

Allen:    Wij danken God!

 

VG:     Goede God, wij zijn blij 

en wij danken U dat wij tot U mogen komen.

Allen:    Gezegend is uw Naam!

VG:    U hebt ons lief, en schenkt ons deze aarde.

Allen:    Gezegend is uw Naam!

VG:     U hebt ons lief, en schenkt ons uw Zoon.

Allen:    Gezegend is uw Naam!

VG:     U hebt ons lief, en brengt ons hier samen.

Allen: Gezegend is uw Naam!

    Amen.

 

Drempelgebed  - waarna allen gaan zitten-

 

Aansteken van de 4 adventskaarsen door Milan

 

Gedichtje gelezen door Lucas

 

Laat alle mensen horen:
Gods licht schijnt ook voor jou.
Want Jezus is geboren,
als teken van Gods trouw. 

 

Projectlied: Mel. Ik ben een engel van de Heer

 

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

 

Een jonge vrouw uit Nazaret
wordt door de hemel opgemerkt.
Maria krijgt een koningskind
omdat Gods nieuwe tijd begint.

 

Moment met de kinderen bij het levende standbeeld en de plaat op de schermen

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Loflied- LB 482: 1 en 3

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting:  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament–  Jesaja 52: 7 - 10

 

Lied -  LB 498: 1, 2, 4 en 5

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 1: 18 - 25

 

Lied –  LB 475: 1,2 en 3

 

Verkondiging

 

Video- ‘Maria, had je door?’, gezongen door Sela

 

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water? Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? 

Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 

 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 

Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. 

Maria, had je door? Kon je het al zien? 

 

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. 

De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! 

 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 

Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God? 

De baby in je armen is waarlijk God met ons. 

 

Dienst van gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Kerstcommercial voor kinderen

 

Slotlied – Ere zij God

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Fam. Van Soelen-Joziasse, Bosweg 28. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: Kinderen in de knel (kerstmorgen)

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Kinderen in de Knel Kerst. Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

2. Noodhulp aan Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Ochtendgebed- Aanstaande woensdag 28 december is geen ochtendgebed. We beginnen weer op 4 januari in het nieuwe jaar. Aanvang is 8.45 uur.

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 


*Oudejaarsavond 31 december- We sluiten het jaar af met een dienst op zaterdagavond 31 december, aanvang 19.30 uur. Voorganger is ds. Maria Baan

 

*Nieuwjaarsdag- Zondag 1 januari is er in de Catharinakerk geen dienst. We adviseren om de dienst in de Odolphuskerk te Meliskerke te bezoeken. Aanvang 10.00 uur.

 

*Wie komt ons College van Kerkrentmeesters versterken?

 

Wij zijn trots op en voelen ons gezegend met ons mooie kerkgebouw, het interieur, de kerktuin en voorzieningen zoals een goede geluidsinstallatie, beeldschermen en wekelijkse uitzendingen van onze kerkdiensten via internet. 

Als College van Kerkrentmeesters zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van onze kerkelijke gemeente. We vinden het leuk om op deze wijze, met elkaar, een bijdrage te kunnen leveren aan onze Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande. We zoeken versterking van ons team dat bestaat uit Karin Wouters, Matty Jesmiatka, Wim Duvekot, Ad Koppejan en Arno Wielemaker. We vergaderen zo'n zes keer per jaar op maandagavond. Onze vergaderingen zijn gezellig en duren nooit langer dan nodig is. Er is altijd koffie/thee met koekjes.

Heb jij belangstelling om deel uit te maken van onze leuke club? Stuur dan een mailtje naar kerkrentmeesters@pknzoutelande.nl of neem telefonisch contact op met de voorzitter; 06-22959230.

Arno Wielemaker

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters PKN Zoutelande

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl


 
terug