Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 24 september 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 24 september 2023, aanvang 9.30 uur 

ouderling van dienst        Cora Roelse
diaken van dienst            Ko de Witte en Nel Brasser
kerkrentmeester             Wim Duvekot
organist                         Cees Sanderse
lector                            Frans van der Heide
voorganger                     ds. Maria Baan
koster                            Nelie Bliek
beeldpresentatie             Bram Bliek en Fred Remmerswaal


Dienst van Schrift en Tafel
Met medewerking van de cantorij, o.l.v Ad Stroo


Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

Lied van de intocht – LB 127a: 1,2,3 en 4

Bemoediging  

vg.     Onze hulp is de Naam van de HEER
allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.     die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen  en niet loslaat het werk van zijn                        handen

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

Voor de kinderen - Het verhaal van Jona (filmpje)

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’

Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, ontvangst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Loflied - LB 103c : 1,4 en 5

De Schriften

Begroeting 

vg.     De Heer zal bij u zijn
allen  De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament: – Jona 1

Orgelmuziek 

Lezing uit het Tweede Testament - Mattheüs: 18: 21 - 35

Lied - LB 796: 1 en 2

Overweging

Orgelspel
Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Zingen: LB 377: 1, 2, 3, 4 en 5

Viering van de Maaltijd van de Heer, (tafelgebed uit Iona)

Instelling:

V:      Wat we hier doen, doen we omdat Jezus het zegt.
Want zelf zat Hij, die avond in Jeruzalem,
Aan een maaltijd met zijn leerlingen.

D:      Tijdens de maaltijd nam Hij het brood.
En toen Hij het gezegend had brak Hij het
En zei tegen zijn leerlingen:
‘Dit is mijn lichaam, gegeven voor jullie.
Doe dit om dit te gedenken.’ 
Even later nam Hij een beker wijn
En nadat Hij er de dankzegging over had gezegd zei Hij:
‘Deze beker is het nieuwe verbond met God,
Mogelijk gemaakt door mijn dood.
Drink hiervan, jullie allemaal… om Mij te gedenken.’

V:      Zo zullen wij doen wat Jezus deed.
         We nemen dit brood en deze wijn,
         vrucht van de aarde
         en werk van mensenhanden.
         Laten wij zijn voorbeeld volgen.

Dankgebed

V:      De harten omhoog!
A:      Als bloemen naar de zon!
V:      Laten we God danken!
A:      Het is goed om God te danken en te prijzen.

Het is goed om U te prijzen,
want U bent de Ene van wie wij vandaan komen
U bent de Ene naar wie wij terugkeren.
U weefde de wereld tot een geheel,
alle leven houdt U in uw handen.
Daarom, met regen, wind en zonneschijn,
met alles wat beweegt met U, hun Maker,
prijzen wij U.

Met engelen en aartsengelen
met de heiligen van lang geleden,
met onze geliefden
die staan rond uw hemelse tafel,
prijzen wij U.
Met de kerk over de hele wereld,
met allen die van Jezus houden en zijn naam eren,
prijzen wij U,
en we zingen het lied van de nooit ophoudende glorie:

Zingen: LB 985: 1,3 en 3

Ja, gezegend is Hij
die incognito onder ons geboren werd,
die opgroeide zonder voorrecht of aanzien,
die de weg naar de hemel zocht 
in de achterbuurten van deze wereld,
die de diepste waarheid vertelde in gewone taal,
die aanraakte en genas, zegende en verontrustte
zonder vrees of voorkeur,
die alomvattende liefde toonde
die om dit alles gekruisigd werd,
gestorven is en werd begraven,
die om dit alles en om ons alles ook weer opstond;
die, hoe hoog verheven ook,
aanwezig is bij ons, hier en nu.
Gezegend is Hij is al zijn liefde en schoonheid.

Gezegende God,
laat uw Geest onder ons zijn,
en zich voegen bij dit brood, deze wijn,
zodat ze voor ons worden 
tot het lichaam en bloed van Christus.
En zo bidden wij de woorden die Uzelf ons geeft:

Onze Vader...

Breken

Onder vrienden, samen rond de tafel
nam Jezus het brood,
en toen hij het gezegend had brak Hij het en zei:
'Neem dit brood, eet het.
Mij lichaam, gegeven voor jullie.
Doe dit, om Mij te gedenken.'

Toen, later tijdens de maaltijd,
nam Hij een beker wijn,
Hij dankte God ervoor, en Hij zei:
'In deze beker vind je het nieuwe verbond met God,
een nieuwe kans, door mijn dood.
Neem dit, allemaal, om Mij te gedenken.'

Nodiging

De Levende die beloofde bij ons te zijn
tot het einde van de wereld
houdt zijn belofte in dit brood.
De Levende die zijn Geest 
met vernieuwende kracht zond
naar zijn leerlingen
omhelst ons in deze beker.

Delen van brood en wijn

Danklied: 'Brood, hier gedeeld', Liedbundel Iona #41: 1,2 en 3

Vredeswens
Mag de vrede haar weg vinden, 
dankzij die stille kracht in ons die liefde heet,
en die op Christus geënt is.
De vrede van Christus!

Slotlied – LB 1014: 1, 2, 3, 4 en 5

Zending en zegenOrgelspel

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.
Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.
Zondagsbrief

* De bloemen gaan deze week naar Mw. J. Leijnse-Minderhoud, D. Koddelaan 8. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

Inzameling van de gaven toegelicht

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)- Kerk in Actie - collecte zending Syrië (Vredesweek)
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weerperspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Geef aan de
collecte voor de kerk van Syrië, maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “collecte kerken Syrië”, of doneer online. Hartelijk dank! Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkensyrie

2. Libië (doorzichtige collectebus)

                                           

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


Aanvang kerkdienst
Vanaf 1 oktober a.s. zullen de diensten om 10.00 uur beginnen.
Er is bij de kerkenraad een verzoek binnengekomen om de diensten het gehele jaar door om 9.30 uur te beginnen.
We zullen dit in de kerkenraadsvergadering van november bespreken.
Kindernevendienst - Het is verdrietig, maar we hebben moeten besluiten dat er geen kindernevendienst meer zal zijn. Wegens de onregelmatige werktijden van Calina heeft zij moeten besluiten te stoppen met de kindernevendienst. Het zoeken naar een vervanger heeft helaas niets opgeleverd. Hierdoor is het aantal leidsters beperkt tot 2 (Simone en Marieke). Dat is beslist te weinig om kindernevendienst in stand te houden.
We hebben besloten om op dezelfde voet verder te gaan als tijdens de zomerperiode: er worden nieuwe tasjes gemaakt (met een creatieve inhoud) die kinderen krijgen om tijdens de dienst te kunnen kleuren en/of lezen. Tijdens de diensten zal er tijd worden vrijgemaakt voor de kinderen. Het is erg spijtig, maar het is niet anders. De ouders van de kinderen zijn via Whatsapp op de hoogte gebracht.
Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!
* Huwelijksjubileum - Per abuis is het hiernavolgende bericht niet in het kerkblad geplaatst: Op 27 september aanstaande zijn 
dhr. en mevr. de Visser-Gideonse, Sloestraat 32, 60 jaar getrouwd. Wij wensen hen, en de andere echtparen die binnenkort een huwelijksjubileum hopen te vieren, een mooie en vreugdevolle dag toe.
* Kloosterweekend Abdij van Berne van 3 tot 5 november 2023 
Op adem komen na een drukke periode? Of vind u het interessant om in groepsverband kennis te maken met het abdijleven? De mogelijkheid bestaat, de Commissie Kerkelijke Activiteiten heeft zoals in vorige jaren gebruikelijk was, een reservering gemaakt om een weekend in de Abdij van Berne te vertoeven. U kunt zich nog tot uiterlijk maandag 2 oktober opgeven. Mocht u nog vragen hebben kunt u die stellen aan Ineke .tel 0621680207 email: inekevdvreugde@gmail.com. Ook kunt u nog wat uitgebreider informatie krijgen over dit weekend in het kerkblad sept/okt.

* Update Energie
Maandag 18 sep is een zgn. DUMAVA aanvraag ingediend. Bedoeling is dat we in aanmerking komen voor een subsidie van 30% van de beoogde maatregelen. Het opgestelde energieadvies van Hellemans Consultancy bevat 3 maatregelen: Warmtepomp, Dakisolatie en Zonnepanelen. De warmtepomp is technisch het makkelijkst, het dak is financieel het duurst, de zonnepanelen zijn qua plaatsing het lastigst. Het zal duidelijk zijn dat als we niks doen onze spaarcenten weglopen naar de energieleveranciers en als we maatregelen nemen, we óók daarvan de gevolgen zullen zien en ondervinden.
Op moment van schrijven is al bekend dat de DUMAVA aanvragen het budget hebben overschreden, dus onze kansen dalen. April 2024 is er weer een kans. DUMAVA neemt binnen 13 weken een besluit over onze aanvraag.
In de tussentijd zijn offertes opgevraagd bij Delta Energie en bij EnergievoorKerken voor gas- en stroomlevering voor de komende jaren. EvK kwam er iets goedkoper uit dan Delta. Er wordt een contract van 2 jaar aangegaan.
Jos Boot en Arno Wielemaker.

Volgende week zondag, 1 oktober, gaat ds. J. Beijer voor in de dienst.

Filmavond zondagavond 1 oktober 2023 in de Klimop-Koudekerke De avond begint om 19.00 uur  en vanaf 18.45 uur staat de koffie/thee klaar. Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten onrechte wordt beschuldigd van misbruik, verandert zijn leven van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich tegen hem te keren.

Kinderkerkdienst
Zondagmiddag 24 september is om 16.30 uur een kinderkerkdienst in de Michaëlskerk - Koudekerke. Het thema van deze dienst is: Storm op zee.
 

terug