Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 23 oktober 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 23 oktober 2022,
10.00 uur

6de zondag van de herfst

ouderling van dienst     Cora Roelse
diaken van dienst         Ad Stroo
kerkrentmeester           Ad Koppejan
organist                        Cees Sanderse 
lector                           Anneke Hengst
voorganger                   ds. Maria Baan
leiding nevendienst       Calina de Visser
koster                          Wim de Visser
beeldpresentatie            Lies en Jan Janse 

Met een presentatie door Hellen Wafula uit Kenia en Piet Prinse

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 84: 1,2 en 6

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
                   allen die hemel en aarde gemaakt heeft
                   vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
                   allen en niet laat varen het werk van zijn                       handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Video voor de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’


Glorialied - LB 412: 1 en 3

De Schriften

Begroeting  vg.     De Heer zal bij u zijn
                allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 18: 9 - 14

Lied – LB 990: 1,2,3,4,5 en 6

1+2:  allen
3:      vrouwen
4:      mannen
5+6:  allen

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 995: 1 en 2

Hellen Wafula laat door middel van een powerpoint zien hoe het gaat met haar project.

Wij gedenken:

Francien den Otter- Sijrier
29-8-1939                    10-10-2022

Wim den Otter
16-7-1939                    13-10-2022

Zingen: LB 121: 1 en 4

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Slotlied – LB 903: 1,3 en 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Orgelspel

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. T. Schaap, Borné 38.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Gezamenlijke diaconaal project: Stichting WillsKracht
De stichting WillsKracht wil mensen met een eetstoornis
motiveren, coachen en begeleiden in de strijd tegen de eetstoornis. Het geld dat ze hopen te ontvangen zal gebruikt worden om een kweekkas aan te schaffen voor de gezinnen die bij hen verblijven tijdens een Gezinscoachingsweek, waarbij één van de gezinsleden een eetstoornis heeft. Tevens zal de gift gebruikt worden voor het aanleggen van een moestuin, waar de kruiden en groenten in bakken opgekweekt en verbouwd gaan
worden. Naast een kweekkas is er nog de wens om houten kruidenbakken aan te schaffen. In de kweekkas zullen gezinnen gezamenlijk ‘werken’ om bewust bezig te zijn met gezonde voeding; dit is een van de coaching activiteiten tijdens de Gezinscoachingsweek. Door tijdens de actieve coaching met elkaar in gesprek te gaan over wat gezonde voeding voor hun betekent, hopen zij dat er wederzijds begrip voor de eetstoornis ontstaat. Hierbij betrekken zij het gehele gezin, wat erg belangrijk is, zoals bij meerdere activiteiten tijdens deze Week.
Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie. 

Rekeningnummer van de diaconie Zoutelande: NL55RABO 0375552995 onder vermelding van giften.

2. Project Hellen Wafula (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


Weet wat u eet?
Dinsdag 25 oktober is er een gespreksavond over de Voedselparadox om 19.30 uur in ’t Klokuus, Kerkplein 7 in Biggekerke. Dit ter voorbereiding op de lezing van Herman Lelieveldt op 8 november in de Catharinakerk in ZoutelandeHet boekje over dit onderwerp is in de bibliotheken te lezen of tegen geringe vergoeding kunt u het zelf als e-book aanschaffen, maar ook zonder het te lezen bent u welkom om mee te praten en te denken over de manier waarop we aan ons voedsel komen.

Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. Het wordt wat kouder qua temperatuur, en dus ook in de kerk. Warme kleding is dan aanbevolen. U bent van harte welkom!

* Seniorenmiddag in de Tienden- Volgende week donderdag, 27 oktober, zal er weer een middag worden gehouden voor oudere gemeenteleden. We beginnen om 14.30 uur en zullen rond 15.30 uur eindigen. Weet u zich hiervoor van harte uitgenodigd!
* Wintertijd - In de nacht van zaterdag 29 en 30 oktober gaat de klok een uur terug. We kunnen wat langer uitrusten!

* Gasten
Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.
Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 
Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.
Volgende week zondag 30 oktober gaat ds. R. van der Zwan voor in de dienst.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com


 
terug