Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 23 april 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 23 april 2023, aanvang 9.30 uur 

ouderling van dienst              Cora Roelse
diaken van dienst                  Ad Stroo
kerkrentmeester                    Wim Duvekot
organist                                  René Molenaar                                  
 lector                                      Aart Walraven

voorganger                             ds. Maria Baan
leiding nevendienst                Simone Overgaauw
koster                                     Piet de Bok
beeldpresentatie                    Piet de Nooijer en Bram Bliek

In deze dienst wordt door Barbara de Kort het nieuwe beleidsplan aan u gepresenteerd.

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

Lied van de intocht –  Uit: Zangen van zoeken en zien, lied 107

page2image536789792


2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het woord: 

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
de opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

Bemoediging  

vg.     Onze hulp is de Naam van de HEER
allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.     die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen  en niet loslaat het werk van zijn                        handen

Drempelgebed 

Vervolg intochtslied- 

3. Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van woord en van geest, 

dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

Met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’Glorialied - LB 150a

Bij wijze van inleiding

De Schriften

Begroeting 

vg.       De Heer zal bij u zijn
allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 21: 1 - 14

Lied - LB 828: 1,2 en 3

Overwegingen

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed‘onze Vader’


Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Slotlied – LB 425

Zending en zegen

Heenzending en zegen (allen (gezongen): Orgelspel

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mw. I. Venema-Nauta, Borné 32.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk 'de Boshut'.

Het recreatiewerk bij de Boshut aan de Duinweg in Zoutelande draait al sinds 1964. De commissie is in het leven geroepen door de kerken op de dorpen Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. Er zijn voor de
ander in woord en daad van Gods liefde. Jongeren uit het hele land worden opgeroepen om teams te vormen en om met elkaar een afwisselend recreatieprogramma te organiseren waarin geloof gedeeld kan worden tijdens sport-, spel- en creatieve activiteiten met jeugd.
Ook dit jaar komt voor een periode van twee weken een enthousiast team van jonge mensen. Voor de tweede periode van twee weken Hebben zich inmiddels 2 jongeren aangemeld. Als u nog jonge mensen weet en u kunt hen motiveren laat het dan weten aan de commissie.
Veel oud-teamleden hebben hun Boshutperiode ervaren als een verrijking, die ze hun hele leven meedragen. Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van de Boshut. Het bankrekeningnummer is
NL 29 RABO 0102 777 241.

2. Oekraïne (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!
 
* Filmavond 30 april 2023 
Op deze avond zal weer een indrukwekkende film worden vertoond om 19.00 uur in de Klimop in Koudekerke. De film gaat over de zoon van een voorganger uit een Amerikaans dorpje en is homoseksueel. Zijn ouders geven hem daarop een ultimatum: een therapeut bezoeken om van zijn geaardheid af te komen, of verbannen worden uit de levens van zijn familie, vrienden en de kerkgemeenschap. De film is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. U bent welkom op de filmavond vanaf 18.45 uur voor een kopje koffie of thee.


Volgende week zondag 29 april gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug