Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 22 oktober 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 22 oktober 2023, aanvang 10.00 uur 

 

ouderling van dienst René Molenaar

diaken van dienst Ko de Witte

kerkrentmeester Ad Koppejan

organist Cees Sanderse

lector Jopie Lievense

voorganger ds. Maria Baan

koster Nelie Bliek

beeldpresentatie Ciska Dijkers en Jos Boot

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht – LB 33: 1, 2 en 8

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

 

Voor de kinderen  

 

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’: 

 

 

 

Loflied: LB 864: 1, 2 en 5

 

De Schriften

 

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 25: 6 - 9

 

Orgelmuziek

 

Lezing uit het Tweede Testament: Mattheus 22: 1 - 14

 

Lied: LB 990: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

 

Overweging

 

Orgelmuziek

 

In Memoriam: Maarten Jacob Walraven (Aart)

 

Lied: LB 601: 1 en 3

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Toelichting bij het diaconale jaarproject Stichting Hineni

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied: LB 974: 1, 3 en 5

 

Zending en zegen

 

 

 

Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Zondagsbrief

 

* De bloemen gaan deze week naar mw. M. de Witte, Borné 4. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)- Gezamenlijk diaconaal project

De stichting Hineni heeft als doel mensen met burnout- en stressklachten een mogelijkheid geven om een time-out te nemen en op adem laten komen. In de schuur van de boerderij aan de Rijnsburgseweg in Oostkapelle is men bezig om een ontmoetingsruimte en stilteruimte te realiseren. Hier kunnen mensen (ook van buitenaf) worden ontvangen voor een kleine time-out in de vorm van ontmoeting, aandacht, gesprek, koffie, gebed. Voor de inrichting van deze ontmoetingsruimte willen de diaconieën van ons cluster zich inzetten dit jaar. Geef in de collecte of op het bankrekeningnummer van uw diaconie.

 

2. Noodhulp aan oorlogsslachtoffers van de oorlog tussen Israël en de Palestijnen, via Artsen zonder Grenzen. (doorzichtige collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

* Komende woensdagmorgen is er geen ochtendgebed in de Catharinakerk.

 

* Herdenking bevrijding - Op donderdag 2 november bent u welkom in de Catharinakerk om stil te staan bij de bevrijding, nu 79 jaar geleden. Dit jaar een bijzonderheid…. De originele Roll of Honour van 48 RMC krijgt een plaats in het Stiltecentrum. Burgemeester Schouwenaar en Tony Winslade zijn gevraagd voor deze ceremonie. Met de onthulling zijn de namenlijsten van de eenheden die onze streek bevrijdden compleet: 41 RMC te Westkapelle, 47 RMC te Dishoek en die van 48 RMC bij ons.

De schoolkinderen, Luctor et Emergo en een doedelzakspeler hebben hun aandeel. U krijgt gelegenheid bloemen te leggen bij het monument in de kerktuin. Na afloop koffie/thee en limo in de kerk. Aanvang 10.00 uur.

In middag, aanvang 13:30u vindt een korte plechtigheid plaats bij het graf van vliegenier MacLeod op de oude begraafplaats aan de Westkapelseweg. 

Ook hier bent u van harte welkom!

 

* Energie - Met het vallen van de bladeren gaan de zomerkleren terug in de kast. De nachten worden kouder en het stookseizoen komt steeds dichterbij.

Voor de kerk gaan hiermee de maandkosten weer fors omhoog.

Hoewel we met de gasprijs op een derde zitten t.o.v. vorige winter,

is het prijsniveau hoog en zal ook zo blijven.

De overheid streeft naar het uitfaseren van het gasverbruik.

Vanaf januari 2024 hebben we weer een energiecontract voor twee jaar.

Daarmee zijn we verzekerd tegen al te grote prijsschommelingen.

In september j.l. is er een zgn. DUMAVA subsidieaanvraag ingediend om passende maatregelen te nemen en daarmee een enorme gasreductie te behalen.

Het totale, door de overheid beschikbare gestelde subsidie bedrag was binnen een dag overschreven. Dat wil zeggen dat niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd en er loting plaatsvindt wie er doorgaat naar de volgende ronde. Inmiddels hebben we bericht dat onze aanvraag door is naar de volgende ronde! Voor eind van dit jaar wordt onze aanvraag getoetst of we in aanmerking zullen komen voor een subsidie van 30% van de investering.

Vooruitlopend daarop wordt er druk gewerkt aan een plan van aanpak.

De verwachting is, mits onze aanvraag wordt goed gekeurd, dat in het voorjaar mogelijk een aanpassing aan het verwarming systeem zal plaats vinden. Dit gaat dan om het plaatsen van een warmtepomp in combinatie van zonnepanelen.

Afgelopen winter is er een proef gedaan met, het dag en nacht zeven dagen in de week, de kerkvloer op een constante temperatuur houden.

Dit heeft geresulteerd in een grote reductie van ons gas verbruik. Ook deze winter zal er op deze wijze worden verwarmd.

 

Het advies blijft net als de vorige winter van kracht.

 

                     ,,HELP DE KERK DE WINTER DOOR ‘’.

 

Met het dragen van warme kleding.

 

Energie team

Jos Boot en Arno Wielemaker

 

* Volgende week, 29 oktober, gaat ds. D. Coppoolse voor in de dienst.

 

* Vakantie ds. Maria Baan - Komende week heb ik een week vakantie. In noodgevallen kunt u mw. Ineke Kusse benaderen, tel. 06 21 68 02 07. 


 
terug