Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 22 januari 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 22 januari 2023, 10.00 uur 

 

ouderling van dienst        Cora Roelse 

diaken van dienst        Ko de Witte

kerkrentmeester        Karin Wouters

pianist                Cees Sanderse

lector                Jopie Lievense

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Simone Overgaauw

koster                Jasper Overgaauw

beeldpresentatie    Piet de Nooijer en Bram Bliek 

 

In deze viering willen wij u meenemen in de ontwikkeling van het meerjarenplan tot nu toe, en horen wij graag uw gedachten hierover.

 

Met medewerking van Ella Wielemaker, Barbara de Kort, René Molenaar en Karin Wouters

 

Oefenen intochtslied o.l.v. Ad Stroo

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- Ook het kind steekt een kaars aan en gaat naar de plaats van de kinderen. 

 

Verbeelden van verbinding

 

Lied van de intocht –  Uit: Zangen van zoeken en zien, lied 107

 

1. Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan. 

Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende woord dat opnieuw wordt geboren, 

waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 

 

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het woord: 

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 

de opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 

Bemoediging

 

Drempelgebed 

 

V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, - 

G: ZIE ONS HIER STAAN.
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 

G: WEES ONZE HULP.
V: en dat Gij ons bij name kent, -
G: LEER ONS U KENNEN.
V: Als wij hebben gezondigd tegen U en elkaar 

G: VERGEEF ONS DAN IN JEZUS' NAAM.
V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 

G: WEES HIER AANWEZIG. AMEN. 

 

Vervolg intochtslied

 

3. Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van woord en van geest, 

dat warm en met liefde en licht is doorweven, 

ons helpt om ons leven gestalte te geven. 

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied - Uit: Het liefste lied van overzee, lied 58, mel. LB 150a

page3image2186372112

 

2. Zingt volop Gods lof! Gij, aarde in koor
stem in met het lied dat daar wordt gehoord. 

Bezing Zijn genade, Gij schepping looft Hem 

die u leerde zingen. Geef liefde uw stem. 

 

3. Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank! 

Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan heeft en zing het dan voort. 

 

4. Zingt volop Gods lof want waardig is Hij, 

mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij, 

tot leven geroepen, voor liefde bestemd. 

Besteed dan uw adem, aan zingen voor Hem. 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament - Psalm 82 vers 1-4 

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 18 vers 1-8 

 

Lied - 339a

 

Meditatie

 

Uitleg van de uitgangspunten van het meerjarenplan door Barbara

 

Interview met gemeenteleden door René en Karin

 

Pianospel

 

Discussie in groepjes aan de tafels

 

De kinderen vertellen wat ze leuk vinden in de kerk en wat ze missen.

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’, door Ella

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 418: 1,2, en 3

 

1. God, schenk ons de kracht    2. Niemand kan alleen,

dicht bij U te blijven,            Heer, uw zegen dragen;

dan zal ons geen macht        zegen drijft ons heen

uit elkander drijven.            naar wie vrede vragen.

Zijn wij in U een,            Wat Gij schenkt wordt meer

samen op uw wegen            naar gelang wij delen,

dan wordt ons tot zegen        horen, helpen, helen, –

lachen en geween.            vruchtbaar in de Heer.


3. Vrede, vrede laat

Gij in onze handen,

dat wij die als zaad

dragen door de landen,

zaaiend dag aan dag,

zaaiend in den brede,

totdat in uw vrede

ons hart rusten mag.

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Pianospel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken met een feestelijke traktatie om nog even met elkaar na te praten.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie Van Soelen – Joziasse, Bosweg 25.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Missionair werk(dorpskerkenbeweging)

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren. Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Uw gift is welkom via de collecte of op NL 10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van ‘Dorpskerken’ of doneer online.

 

2. Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* 'God en ik, wij zijn één'. In het kader van de gezamenlijke activiteiten van het cluster worden er een 7-tal avonden gepland rond het bovenstaande boek geschreven door Alain Verheij. 

Wie is deze man? Alain Verheij is theoloog, schrijver en begenadigd spreker. Hij analyseert de huidige tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. 

Het boek kent 7 hoofdstukken, en elke samenkomst bespreken we 1 hoofdstuk. Voor de zomer komen we 4 keer samen, en na de zomer 3 keer.

Daar ga ik er van uit, dat de deelnemers:

1. het boek aanschaffen (bij voorkeur bij de lokale Boekenmolen). De prijs van het boek is 15 euro.

2. het hoofdstuk van tevoren hebben gelezen. 

Aankomende donderdagavond, 26 januari, is de eerste avond in De Wegwijzer te Zoutelande, aanvang 19.30 uur. We spreken dan over het eerste hoofdstuk. 

Wanneer u mee wilt doen, dan graag per email opgeven bij mij, ds. Maria Baan: mjgbaan@gmail.com Dan kan ik van tevoren per email contact met de deelnemers opnemen. Van harte welkom!

ds. Maria Baan

 

* Volgende week zondag 29 januari gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug