PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 21 november 2021 - Eeuwigheidszondag Zondag 21 november 2021 - Eeuwigheidszondag

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 21 november 2021, 10.00 uur

 

ouderling van dienst        Cora Roelse     

diaken van dienst        Ad Stroo

kerkrentmeester        Arno Wielemaker

organist            René Molenaar

lector:                Ans Slingenberg

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Simone Overgauw

koster                Wim de Visser

beeldpresentatie        Jan Janse en Anne Stroo

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 139: 1 en 4

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Inleiding

 

Gezongen Kyriëgebed & Gloria ineen (mel. LB 101) 

 

1. Ontferm u over ons in kwade dagen 

als wij de zware last zo wankel dragen, 

gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot, 

ontferm U God. 

 

2. Ontferm u over ons in stille uren 

als wij de schaduw van de dood verduren, 

onwetend van het ons beschoren lot, 

ontferm U God.

 

3. Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven 

zolang zult Gij ons met uw licht omgeven 

en met uw liefde - wonderbare macht, 

Gij geeft ons kracht.

 

4. Wij mogen in de avond, in de morgen, 

ons veilig bij U weten en geborgen

tot in het diepe zwijgen van de nacht, 

o stille Wacht. 

René van Loenen, liedtekst bij 'Goede machten' van Dietrich Bonhoeffer

 

Bij de liturgische schikking

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 30: 15 – 18

 

Lied – LB 90a: 1,2,3,4,5 en 6

 

Lezing uit het Tweede Testament – Openbaring 21: 1 – 5

 

Lied – LB 766: 1,2 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 942: 1,2 en 3

 

Inleiding bij het noemen van de namen

 

Muziek: 'Zelfs nu je zwijgt', Veldhuis en Kemper

 

Zelfs nu je zwijgt, hoor ik je nog

Zelfs nu je zweeft, voel ik je nog

Zelfs nu ik niets meer aan je vraag, antwoord je toch

Zelfs nu het lijkt alsof je niet meer naar mij kijkt, zie je me nog

Zelfs als ik huil, troost je me nog

Zelfs nu je dood, ben je er nog

Zelfs nu ik niet meer hoop op jou, vind je me toch

Zelfs nu ik leef alsof ik hier niet achterbleef, mis ik je nog.

 

Jij, jij bent bij mij

alle seizoenen gaan gewoon voorbij

Jij, jij bent bij mij

hoe verder weg je bent hoe dichterbij

Jij bent bij mij

 

Zelfs als ik val, vang je me nog

Zelfs als ik ween, heel je me nog

Zelfs nu ik alles niet meer zie, help jij me toch

Zelfs nu ik leef alsof ik niet meer om je geef, mis ik je nog

 

Jij, jij bent bij mij

alle seizoenen gaan gewoon voorbij

Jij, jij bent bij mij

hoe verder weg je bent hoe dichterbij

Jij bent bij mij

 

Noemen van de namen

 

1. Louwers Vos                    83 jaar

2. Sergio Rinez Melis                19 dagen

3. Johanna Gabriëlse-Stroo            78 jaar

4. Jacomina Dingemanse-Janse            90 jaar

 

Zang: ‘Heer, herinner U de namen’, 

                    Tekst: Kees van der Zwaard

1. Heer, herinner U de namen,

ieder die gestorven is.

Zie ons aan zoals wij kwamen

uit de diepte, het verlies

van de mensen, die wij dragen

op de lippen, in ons hart,

die wij missen sinds de dagen,

dat de dood ons huis verwart.

 

5. Jacomina Boogaard - de Witte            85 jaar

6. Abraham Janse                    90 jaar

7. Jacob Roelse                    92 jaar

8. Maarten Francke                    88 jaar

 

Zang:

Heer, U weet hoe vaak wij deelden

van ons dagelijkse brood,

hoe wij vochten, hoe wij speelden

ongehinderd door de dood.

Ooit bent U met ons begonnen

aan een ware levensreis.

Langs de wegen van verlangen.

gaan wij biddend: breng ons thuis.   

 

9. Liliane Francke - Creemers            62 jaar

10. Jeanny Golembiewski                59 jaar

11. Pieter Adriaan van de Vreugde        72 jaar

12. Adriaan Stroo                    90 jaar

 

Zang:

Uit het duister van de dalen 

zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen, 

niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen, 

spreek één woord: je bent bemind, 

zoals Jezus werd bewogen
met ontferming voor een kind.

 

13. Henricus Paul-Pieter Pattenier        36 jaar

14. Kornelia Leuntje Dominicus- de Buck    89 jaar

15. Dolf Nooitgedacht                82 jaar

16. Leendert Frans Cornelis Koster        90 jaar

17. Dina Stroo - de Witte                91 jaar

18. 

 

Zang:

God, gedenk de vele aardse

tranen van verdriet en zorg,

vang ze op, Heer, en bewaar ze

in uw kruik van troost en borg;

en ontvang de levensparels,

die wij koesteren als een schat,

wil hen in uw Rijk aanvaarden

en gebruiken voor uw stad.

           

Gebeden

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – ‘Ga maar gerust want Ik zal met je meegaan’

Tekst: Sytze de Vries   Melodie: Jean Sibelius (hymne Finlandia) 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.   

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 

Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben Ik de hand, die al je tranen wist.

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Bij het verlaten van de kerk kunt u een roos in ontvangst nemen. Wij lopen dan samen naar de begraafplaats, om daar een roos te leggen bij het graf van een geliefde. 

 

Zondagsbrief

 

* Vanmiddag willen we graag de ruimte bieden om een kaarsje te branden en een moment te verstillen voor een dierbare die u ontvallen is. De Catharinakerk zal hiervoor geopend zijn van 14.30 uur tot 16.00 uur. Ouderlingen en predikant zullen aanwezig zijn. Het orgel zal enige tijd worden bespeeld. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Marinus Kerkhove, Deurlostraat 3. 

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Pastoraat.

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training 'Leiding van uitvaarten', waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10ABNA 0444 444 777 tnv Protestantse Kerk, ovv Pastoraat. 

 

* Volgende week zondag, 28 november, gaat ds. Maria Baan voor. 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag - 2e Advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00u
meer details

Zondag - 3e Advent + Avondmaalsviering
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang Couburg
datum en tijdstip 12-12-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.