Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 21 mei 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 21 mei 2023, aanvang 9.30 uur 

 

ouderling van dienst Lian Adriaanse

diaken van dienst Ad Stroo

kerkrentmeester Wim Duvekot

organist Arie Hoek

lector Jopie Lievense

voorganger ds. Maria Baan

leiding nevendienst Calina de Visser

koster Piet Bok/Jasper Overgaauw beeldpresentatie Ciska Dijkers en Jos Boot

 

Wezenzondag 

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht –  LB 612: 1 en 2

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed 

 

Vervolg intochtslied - LB 612: 3

 

Met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Glorialied - LB 704: 1,2 en 3

 

Bij wijze van inleiding

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 23: 1-9 

 

Lied- LB 316: 1 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament - Johannes 17: 1 - 13

 

Lied - LB 339a

 

Overweging

 

Gebeden en gaven

 

Orgelspel

 

Lied - LB 833 (3x)

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’, 

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 418: 1, 2, 3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen (allen (gezongen): 

 

 

Lied – LB 418: 1, 2, 3 en 4

 

Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen gaan deze week naar dhr. en mw. de Visser-Gideonse, Sloestraat 32. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) – ZWO-project Delta
Dit voorjaar wordt, na drie jaar, het ZWO-project Delta voor Indonesië afgesloten. Veel gemeenten hebben zich in die periode ingezet om geld in te zamelen om drie projecten van Kerk in Actie in Indonesië te
steunen. Tegelijkertijd met het afsluiten van het Delta voor Indonesië-project stelt de ZWO-commissie van de classis Delta een nieuw actieland voor, waarvoor de gemeenten zich kunnen inzetten. In september wordt Delta voor Indonesië definitief afgesloten en het project in het nieuwe actieland gestart. Het voorstel voor het
nieuwe ZWO-project zal Colombia zijn. Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie. Het bankrekeningnummer staat in de kop van uw gemeente.

 

2. Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. 

U bent van harte welkom!

 

* Zomeravond concerten - De reeks zomeravondconcerten gaat weer starten op donderdagavond 25 mei. Die avond treed  op in de Catharinakerk Musica Juventus  uit Oostkapelle o.l.v.  Simon van Keulen.

Zij brengen klassieke muziek koorzang en orkest. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Buffet is aanwezig. Entreeprijs € 6.- p.p. Zegt het voort!! Namens de Commissie zomeravondconcerten: dhr. J.Koppejan

 

Bijbels koken- Als afsluiting van het winterseizoen 2022/2023 is er op 26 mei in de Klimop in Koudekerke voor onze gemeenten Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande een koosjere maaltijd. Het menu is een verrassing. U kunt daarbij ook helpen om de maaltijd voor te bereiden en te koken, maar u kunt ook alleen komen voor de maaltijd. Als u wilt helpen voor te bereiden dan graag om 16.30 uur aanwezig zijn. Komt u enkel voor de maaltijd dan bent u om 18.30 uur welkom. Aanmelden uiterlijk 22 mei en daarbij aangeven of u wilt mee helpen voor te bereiden of enkel komt eten. Voor de kosten € 7,50 per persoon hoeft u het niet te laten. Aanmelding bij Adrie Minderhoud: a3ada@zeelandnet.nl; 06-10869519, Ineke Kusse: ikusse@zeelandnet.nl; 06-21680207 of Jos van Keulen: vkeulen6@zeelandnet.nl; 06-48350211. Geef u snel op, zodat de inkopen gedaan kunnen worden.

 

* Volgende week zondag 28 mei gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22. Telefoon: 06 21479593; email: mjgbaan@gmail.com

terug