Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 20 augustus 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 20 augustus 2023, 09.30 uur.

 

ouderling van dienst​​Lian Adriaanse​​

diaken van dienst​​Nel Brasser​

kerkrentmeester​​Wim Duvekot

lector​​​​Ineke Kusse

organist​​​René Molenaar​​​

voorganger​​​Ds. Pieter L de Jong​​​ ​​

koster​​​​Piet Bok

beeldpresentatie​​Corrie Roelse en Bram Bliek​​​​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 89; 1

 

Bemoediging   vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed - waarna allen gaan zitten-

 

Lied -  89; 4 en 5

 

Tijdens de zomermaanden is er geen kindernevendienst, 

voor de kinderen die in de kerk zijn, zingen we;

 

‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht – 

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

 

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Lied - 66; 3 en 7

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament - Ruth 1; 19 - 22; 2; 1 - 13; 18 - 32

 

Lied 146c; 3, 6 en 7

 

Lezing uit het Tweede Testament - Lucas 19; 1 - 10

 

 

 

Verkondiging  nav Ruth 2

 

Orgelspel

 

Lied  800; 1 en 3

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

 

Slotlied – 885 groot is uw trouw

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Wilco Kusse, Majoorwerf 7 . Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) 

 

Lilianefonds

Het Lilianefonds is werkzaam in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Gestimuleerd wordt dat kinderen en jongeren met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen in de samenleving. Thuis, in spel en sport, op school, in werk en in de gemeenschap in het algemeen. Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit. Dat is de visie van het Lilianefonds, ofwel hun toekomstdroom. Acht van de tien kinderen met een beperking wonen in de armste delen van de wereld. Ze worden vaak niet als volwaardig gezien en hebben te maken met vooroordelen en uitsluiting. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zij worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting. Hun grootste beperking is het gebrek aan een eerlijke kans. Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Samen met lokale partnerorganisaties maken ze hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en wordt bijgedragen aan een inclusieve samenleving waarin meedoen ondanks een handicap mogelijk is. Wilt u een gift doen? Zelf overmaken kan op rekeningnummer IBAN: NL08 RABO 0303 0800 000 of geef in de collecte in de kerk.

 

2. Glazen bus: Noodhulp Oekraïne

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

 

Lunch voor ouderen- Op donderdag 24 augustus wordt er in de Catharinakerk een lunch georganiseerd voor ouderen. In deze zomerperiode zijn er niet veel activiteiten voor ouderen en wij hopen dat deze lunch kan bijdragen tot verbinding en gezelligheid. De organisatie is in handen van de ouderlingen, de bezoekdames en de predikant.

Wat praktische informatie:

 

- de lunch begint om 12.00 uur, de kerk is vanaf 11.30 open.

- heeft u vervoer nodig om bij de kerk te komen: laat dit vooraf weten aan Ineke Kusse (06 21 68 02 07) of Maria Baan (06 21 47 95 93), dan kunnen we dit regelen met de chauffeurs.

- En het is heel erg prettig dat u zich opgeeft voor deze lunch, in verband met de inkopen die nodig zijn voor deze lunch. Opgeven kan bij Ineke Kusse en Maria Baan.

- Er zal een collectebus aanwezig zijn voor een eigen bijdrage voor de lunch.

- Last but not least: er zal livemuziek aanwezig zijn!

Weet u zich hierbij van harte uitgenodigd, en maak elkaar attent op deze activiteit!

 

27 augustus gaat voor Ds. Maria Baan.

 

 

 

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug