Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 1 oktober 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 1 oktober 2023, 10.00 uur

 Israëlzondag 

 

ouderling van dienst Ineke Kusse  

diaken van dienst Henny van Os

kerkrentmeester Matty Jesmiatka

lector Lian Adriaanse

organist René Molenaar  

voorganger ds. J. Beijer uit Middelburg

koster Jasper Overgaauw

beeldpresentatie Piet en Nooijer en Wim Geelhoed

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Psalm 139: 10 en 11

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed 

vg.     Voor u belijden wij, almogende God, voor heel uw kerk en

          voor elkaar, dat wij gezondigd hebben, in gedachte,   

          woord en werk.

Allen: Ontferm u over ons

Vg;     Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige     

          leven

Allen: Door Jezus Christus onze Heer. AMEN

 

waarna allen gaan zitten-

Als er kinderen zijn, zingen we:

 

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Loflied – LB 217

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Orgelkoraal Psalm 104

 

Lied: Psalm 104: 1

 

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 104

 

Lied – Psalm 104: 10

 

Lezing uit het Tweede Testament – Matteüs 5: 3 en 5

 

Lied – LB 339A

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – Gezang 400: 6, 8 en 12 (liedboek van de kerken 1973)

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 978

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar

Mw. W. Vos-Jobse, Borné 20. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is geen nevendienst meer. De kinderen krijgen een tasje met creatieve inhoud, om tijdens de dienst iets te kunnen kleuren of lezen. 

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Kerk en Israël (Israëlzondag)
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit.
Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en
christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust
op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim,
de internationale christelijke gemeenschap. Op deze Israëlzondag is de collecte bestemd voor het werk van
Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, ten name van
Protestantse Kerk onder vermelding van “Kerk en Israël”. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

1. Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)
Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie:  NL55 RABO 0375 552 995

 

2. Noodhulp Libië (doorzichtige collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

 

Afwezig: Van maandag 2 oktober tot woensdagmiddag 4 oktober ben ik voor de 5de keer voor nascholing ‘zorg voor de ziel’  in het klooster Heeswijk-Dinther. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met Ineke Kusse.

Maria Baan.

 

Voetwassing

De kustmarathon  voor wandelaars vindt plaats op 8 oktober. De diaconie wil de voetwassing weer inzetten. Dit kunnen de diakenen niet alleen en daarom zoeken wij mensen die ons daarbij willen helpen. Dit kan zijn koffie of thee schenken, mensen een plaats wijzen, water verversen en vullen, voeten wassen en masseren enz.

De opbrengst van de giften en het geld van de koffie/thee is voor ons jaarproject: Stichting Hineni.  

Ook hebben wij behoefte aan vloeibare zeep, lotion voor de voeten, handdoeken en eventueel een tuinstoel met kussen.

Hebt u enkele uurtjes vrij en bent u bereid ons daarbij te ondersteunen? 

Geef u dan indien mogelijk vóór 4 oktober op via het volgende adres:

Henny van Os hennyvanos@zeelandnet.nl  of tel: 06 40950112

 

Koffieochtend. A.s. dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is er weer een gezellige koffiemorgen in de Wegwijzer. Georganiseerd door de Diaconie en de Commissie Welzijn Zoutelande. Welkom!

 

Ochtendgebed:

Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

 

Filmavond Zondagavond 1 oktober in de Klimop Koudekerke begint de film om 19.00 uur  en vanaf 18.45 uur staat de koffie/thee klaar. Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten onrechte wordt beschuldigd van misbruik, verandert zijn leven van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich tegen hem te keren.

Bijbelstudie De eerste avond van de bijbelstudiegroep is op 4 oktober om 20.00 uur in de Dorpskerk - Biggekerke. Ds. Hanny Langebeeke wil de eerste avond voor haar rekening nemen. Centraal staat het bijbelboek Spreuken en het is de bedoeling om in een ontspannen sfeer wijsheid op te doen. Inlichtingen: Lilian Kluijfhout bartliliankluijfhout@live.nl

Mission Impossible Zondag 8 oktober om 17 uur wordt er een speciale Welkomdienst gehouden in samenwerking met “Huis Vol Muziek” van de Commissie Kerkelijke Activiteiten van de PKN Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande. Medewerking zal worden verleend door Jongerenkoor Ontmoeting uit Middelburg. Verder zal er in deze viering drama worden opgevoerd door Chris en Marijke Kors-Rakers. Zorg dat je het niet mist! We starten deze bijzondere middag met koffie en thee vanaf 16.30 uur in de Michaëlskerk in Koudekerke. We hopen dat velen de weg naar Koudekerke weten te vinden. Zoals altijd ben je natuurlijk van harte welkom!

* Volgende week zondag 8 oktober 2023 gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug