PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 19 september 2021 - Schrift en Tafel Zondag 19 september 2021 - Schrift en Tafel

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 19 september 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​​ Aart Walraven

diaken van dienst​ Ko de Witte

kerkrentmeester​ ​Wim Duvekot

organist​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Maria Baan

leiding nevendienst​ Dina Hengst

koster​ Nelie Bliek

beeldpresentatie​ Bram Bliek en Anne Stroo​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 273: 1,2 en 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen​en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg lied van de intocht:​LB 273: 4 en 5

 

Inleiding en gesprek met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied: LB 146: 1,3,4 en 5

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – 2 Koningen 4: 25 - 37

 

Lied –  LB 30: 1 en 5

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 7: 11 - 17

 

Lied – NLB 339a

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 566: 1,2,3,4,5 en 6

 

Gebeden

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

 

Nodiging

 

Tafelgebed 

 

v. De harten omhoog naar God!

g. ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

v. Dank de Heer, onze God!

g. WIJ WILLEN GOD DANKEN

v: U danken wij, God onze Heer, God van overal en altijd,

van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,

die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam!

g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.

 

 

Waar zich een nieuwe weg ontvouwt

weten wij U nabij:

Gij schenkt ons licht en leven

als de angst het uitzicht ontneemt.

In de duisternis van twijfel en onrecht

leidt ons de wolk van uw nabijheid

als nieuwgeborenen, bevrijd,

zó ademen we op.

Wij bewaren de moed

om zingend elkaar te dragen

en uw Naam hoog te houden

met allen die ons zijn voorgegaan

om de hoop te bewaren tot het einde:

En zingen wij:

 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

boven ons mensen: de naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,

mensen beneden zingen U ter eer!

 

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,

zonnen en manen en heel het firmament!

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,

machten en krachten, maak zijn naam bekend!

 

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,

bloemen en bomen en al wat adem heeft!

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!  (NLB 985)

 

Gezegend is Jezus, uw Zoon

die in zijn trouw aan U

de weg van de geboden

niet verlaten heeft,

die uw liefde bleef herkennen

en niet ophield

mensen aan te zien

als uw kinderen.

Hun knecht werd Hij!

Op zijn weg gaan ook onze voeten,

de ogen op U gericht,

zachtmoedig en vrede stichtend 

onder de mensen.

Onze heeft Hij goed gedaan

toen Hij alles losliet

om zichzelf te kunnen geven,

een onvergetelijke daad van liefde

die nóg vandaag

door ons mag worden gevierd.

Want in de nacht 

dat Hij werd overgeleverd

heeft Hij het brood genomen.

Hij dankte U, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen

met de woorden:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn.

Hij dankte U en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt deze bekeren drinkt hier allen uit.

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.

 

Telkens als we samenkomen rond de tafel 

deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

 

g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.

 

Laat uw Geest in ons wonen

opdat wij niet zwijgen

maar voluit durven getuigen

van de hoop die ons bezielt.

Maak ons eensgezind in lief en leed,

barmhartig begaan met mensen,

harten en handen uitgestrekt

naar het goede,

zoekend naar vrede.

Laten uw ogen open zijn over ons,

uw oren gewend naar ons bidden,

wanneer wij onze weg gaan 

tussen de mensen,

betrouwbaar en rechtvaardig,

in de volle verwachting

dat de weg van uw Zoon

ons samen brengt

met alle mensen in uw Rijk.

 

Zingen: Agnus Dei LB 408b

 

v. Het lichaam van Christus, brood uit de hemel.

v. Het bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk.

 

Dankgebed

Slotlied: ‘Lied van verwondering’, Melodie gez. 466, bundel 1973

 

Wij leven van verwondering

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen,

een hand ons wil behoeden,

dat er een hart is dat ons draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

dat God ons leidt ten goede.

 

Wij leven dwars door vragen heen,

met tere zekerheden,

dat ondanks vóór- en tegenspraak,

hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hand is die ons draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

dat God deelt in ons heden.

 

Wij leven het mysterie uit,

de waarheid ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

die ons een God wil heten.

​Tekst: Alfred Bronswijk uit: Rakelings nabij

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Dhr. K. Koppejan, Langendam 54. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderenhebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. De kerk probeert zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden uit en medicijnen, en zoekt naar onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit werk en helpt de kerk om moed te houden, zodat ze een plaats van hoop en herstel kan blijven. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief, want zo kan de kerk haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op de bouwen. Echter, dit herstel verloopt langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen duur en schaars zijn. Geef zondag aan de collecte voor de kerk in Syrië, of maak een bijdrage over op NL89ABNA 0457457457, t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Collecte Bouw de kerk in Syrië weer op. Hartelijk dank!

 

* Volgende week zondag 26 september gaat ds. Maria Baan voor. In dezeviering nemen we afscheid van Jos Boot als ouderling, en wordt Cora Roelse bevestigd in het ambt van ouderling. Ook zal Hellen Wafula uit Kenia in de dienst aanwezig zijn om over haar project te vertellen (zie kerkblad)

 

* Catharina 750

Na een mooie start op zondag 12 september wordt op zondag 26 september a.s. een vervolg gegeven aan de viering van de verjaardag van 'onze' Catharinakerk. Tijd voor de eerste van een serie van drie 'Zondagmiddagverhalen'. Ds. Sjouke Bruining en de heer Toon Truijens zullen ons verrassen met elk hun eigen verhaal. Terwijl het verhaal van ds. Bruining vooral een persoonlijk karakter zal dragen zal de heer Truijens, mede aan de hand van bijzonder beeldmateriaal, verhalen over de geografische kaart van Zeeland, de sociale en ook andere omstandigheden ten tijde van 'de geboorte' van de Catharinakerk, aan het einde van de 13e eeuw. Natuurlijk is er ook tijd voor persoonlijk contact. Inloop van 15.30 - 16.00 uur. 'Verhalen' tot ong. 17.15 uur, 'nazit' met een drankje tot 18.00 uur. 
Toegang is vrij. 

 

*De seniorenkring van 20 september wordt uitgesteld tot nader te bepalen datum. De komende weken is er iedere maandagmiddag een wandeling voor de senioren van De Tienden.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.