Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 19 november 2023

Orde van de dienst van de Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 19 november 2023, aanvang 10.00 uur

ouderling van dienst         René Molenaar       
diaken van dienst             Henny van Os
kerkrentmeester               Ad Koppejan
organist                            Cees Sanderse
lector                               Ans Slingenberg
voorganger                       ds. Frans van Vliet
koster                              Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                Corrie Roelse en Jos Boot


Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Lied 62: 1 en 4 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer…)

Bemoediging  

vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.      die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen   en niet loslaat het werk van zijn                          handen

Drempelgebed (waarna allen gaan zitten)

Zingen: Lied 868: 1 en 2 (Lof zij de Heer, de almachtige koning..)
 

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’:


Woord van genade:
Zingen: Lied 885: 1 en 2 (Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en vader..)

Leefregel:
Zingen: Lied 834: 1 en 2 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht..)

De Schriften

Begroeting 

vg.      De Heer zal bij u zijn
allen   De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

1e Lezing uit het Tweede Testament: Handelingen 27: 9 - 20 (NBV-21)

Zingen: Lied 670: 1, 3 en 6 (Kom Schepper God, o heilige Geest..)

2e Lezing uit het Tweede Testament: Handelingen 27: 21 - 26 (NBV-21)

Zingen: Lied 107: 12 en 20 (Schepen om hoog gedragen..)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 31: 6 en 15 (ik wil mij, Heer, in U verblijden..)

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp


Zingen: (Slotlied) Lied 425 (Vervuld van uw zegen ..)

Zending en zegenOrgelspel

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.
Zondagsbrief
 
  • De bloemen gaan deze week naar mevr. M. de Witte-Katsman, Deurlostraat 7. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

Vorige week stond abusievelijk vermeld dat de bloemen voor mevr. J Leynse-Minderhoud waren, dit moest zijn mevr. W. Leynse-Fransbergen, Bosweg 44.

* Inzameling van de gaven toegelicht:
 
  1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)-
Diaconaat eigen gemeente.
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Binnen onze gemeente krijgt dit vorm door o.a. de (nood) hulp en attenties aan gemeenteleden en hen buiten de gemeente, voor wie dat nodig heeft. Het diaconaat is een taak van de gehele gemeente. De diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en voorbeelden om dit handen en voeten te geven. In de eredienst krijgt de diaconie zijn gezicht in het collecteren en het avondmaal. Om het werk van de diaconie in onze gemeente mogelijk te maken is geld nodig. U kunt daaraan bijdragen door een gift in de collecte of een bedrag over te maken op de rekening van uw diaconie, rek. NL55RABO0375552995.

2. Noodhulp aan oorlogsslachtoffers van de oorlog tussen Israël en de Palestijnen, via Artsen zonder Grenzen. (doorzichtige collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 081520 november – Odulphuskerk - Meliskerke
De eerste avond over het thema “Leven na de dood” was voldoende, daarom gaat de tweede avond, die gepland stond voor maandag 20 november niet door.

 Zondag 26 november is het voleindingszondag, de zondag ook waarop wij de mensen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook in onze Protestantse Gemeente te Zoutelande willen wij hen gedenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De dienst begint om 10.00. Tijdens de dienst willen wij de namen noemen van onze gestorven dierbaren, omdat ze voortleven in onze harten en wij vóór alles weten dat God hen koestert in de palm van zijn hand. Daarom willen wij ook bij iedere naam een kaars aansteken aan de Paaskaars. Nabestaanden kunnen de kaars zelf ontsteken. Zijn er geen nabestaanden aanwezig, dan zal de ouderling van dienst de kaars ontsteken.

Tenslotte: aan het einde van de dienst zullen we in gezamenlijkheid naar de Begraafplaats aan de Molenweg lopen. Daar kan, wie wil een witte steen op het graf van een geliefde leggen. Het spreekt vanzelf, dat mensen vrij zijn om hier aan deel te nemen.


Volgende week, 26 november, gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22. Telefoon: 06 21479593; email: mjgbaan@gmail.com

 Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug