Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 19 maart 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 19 maart 2023, 10.00 uur

 

 Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Laetare 

 

ouderling van dienst Ineke Kusse  

diaken van dienst Henny van Os

kerkrentmeester Karin Wouters

lector Jopie Lievense  

organist René Molenaar  

voorganger Ds. B. Hovinga  

leiding nevendienst Calina de Visser  

koster Jasper Overgaauw

beeldpresentatie Bram Bliek en Jos Boot  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 27: 1, 2. 

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Project met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje het projectlied:

 

page5image28706560


2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet

Kom met geluk en kom ook met je vragen,

God wijst de weg in deze veertig dagen

Open je ogen, zorg dat je het ziet.


Lied 27: 4

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding 1

 

Lied 27: 7 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament: Johannes 9: 1 – 12 en 34 – 41 

 

Lied 534: 1, 2, 3, 4 

 

Tekst: Efeziërs 5: 8 “eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer”

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 599: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – 601: 1, 2, 3 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 1

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 
  • De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Dhr. J. Janse, Borné 1 Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

  1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Missionair werk (kliederkerk-40dagentijd)

 

Ontdekken in kliederkerk

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen en jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jesus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken, De Protestantse kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van “collecte Missionair werk maart”

 

2. Groene bus: Noodhulp Oekraïne

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

Afbeelding 3

Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

Kinderkerkdienst

Vanavond om 17.00 uur een viering voor alle kinderen in de Michaelskerk te Koudekerke. Thema: broodnodig!

Ouders, opa’s en oma’s, buren en andere grote mensen zijn ook van harte welkom.

 

Vesper in de 40-dagentijd:

Donderdag 23 maart 2023 is de vijfde vesper in de 40-dagentijd om 19.00 uur in de Catharinakerk in Zoutelande. Voorafgaande aan de vesper kunt u tegen een vrijwillige bijdrage deelnemen aan de sobere maaltijd. Aanvang 17.45 uur. Opgave voor de sobere maaltijd graag uiterlijk dinsdag bij Ineke Kusse. Per email naar ikusse@zeelandnet.nl of per telefoon 06-21680207

 

* Volgende week zondag 26 maart gaat Ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug