Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 19 februari 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 19 februari 2023, 
10.00 uur
1e Lijdenszondag


ouderling van dienst              Cora Roelse                
diaken van dienst                   Ko de Witte     
kerkrentmeester                    Matty Jesmiatka
lector                                      Anneke Hengst           
organist                                  René Molenaar           
voorganger                           ds. J.P. Strietman
                                            uit Heinkenszand                   
koster                                     Piet Bok
beeldpresentatie                     Ad Stroo/Jos Boot                 

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed - Votum en Zegengroet

Lezen van de Wet

Lied – Psalm 17: 2 en 3

Er is vandaag door omstandigheden geen kindernevendienst

Gebed

De Schriften

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 11: 47 t/m 52

Lied – Psalm 22: 4 en 12

Verkondiging Thema: Eén voor allen
  1. Christus is Plaatsbekleder voor Israël;
  2. Christus is Plaatsbekleder voor ons;
  3. Christus is Plaatsbekleder voor mij.

Orgelspel

Lied – LB 575: 1, 2 en 6

Lezen van de Geloofsbelijdenis

Lied – Psalm 5: 6 en 7
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Slotlied – LB 578: 1, 2 en 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie verder de zondagsbrief.

Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. G. Heij, Majoorwerf 52 en mw. Vos-Minderhoud, Oost-straat 9. 
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

Inzameling van de gaven toegelicht:

1.Diaconie: (lichtpaarse collecte zak
Noodhulp Syrië en Turkije 
Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De samenwerkende hulporganisaties - waaronder Kerk in Actie - bundelen de krachten in Giro555 en komen samen in actie voor de slachtoffers van dit verschrikkelijke natuurgeweld. 
U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Syrië of Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.

2.Noodhulp Syrië en Turkije

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815  
Morgengebed
Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. Van harte welkom!

Paasgroet gedetineerden. Vandaag en zondag 26 februari zal de diaconie na de dienst weer de Paasgroeten voor gedetineerden aanbieden. Uw groet kunt u tot 3 maart in de verzamelenvelop in de kerk deponeren of in de brievenbus op Sloestraat 15. U kunt de kaart daar eventueel ook ophalen. De diaconie heeft op dit moment te weinig financiële middelen om de kaart met postzegel weer zelf te bekostigen en vragen u de postzegel á € 1,- te betalen.

40-dagentijdboekje 2023
Het is ook dit jaar weer gelukt om met medewerking van gemeenteleden (waarvoor hartelijk dank) een gevarieerd boekje samen te stellen. De boekjes zijn verkrijgbaar in de kerk. U kunt een boekje voor uzelf of voor familie, buren of kennissen meenemen. Op is op. Voor de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage. (richtprijs € 2,50). Als u niet in de gelegenheid bent om het uit de kerk mee te nemen, dan kunt u contact opnemen met Franny Pattenier voor Zoutelande, u kunt ook een email sturen naar schildpat@zeelandnet.nl of bellen naar 0118-561847.

Up-date kerkverwarming,
Het beleid is nog steeds "de stookkosten verlagen met behoud van enig comfort”.
Enig comfort betekent “warme kleding dragen tijdens het kerkbezoek’'.
Met een datalogger, die we mogen gebruiken van koster Piet, hebben we nu een exact beeld van de temperatuur in de kerk.
De vloerverwarming staat 24/7 uur ingeschakeld op een vaste temp. Alleen tijdens de diensten wordt er kort bij verwarmd met de radiatoren.
In deze vrij stabiele situatie hebben we ondertussen ook het gasverbruik goed in beeld.
Er zijn offertes binnen m.b.t. het isoleren  boven het ronde dakgewelf met spuit-wol, dit om het gasverbruik verder terug te dringen.
Spuit-wol wordt, naar nu blijkt, ontraden door onze monumentale toezichthouder, terwijl het in andere kerken wel wordt toegepast.
Gezocht wordt naar een andere wijze van isoleren. 
De aan de buitenzijde geïsoleerde ramen hebben niet de gewenste uitwerking, de koude val bij de ramen is sterk voelbaar. 
In korte tijd is veel kennis vergaard over de temperatuurbeheersing en alles wat daar mee samenhangt.
Om onze bevindingen te staven wordt er ook nog aangestuurd op een zogenaamde energiescan.
Terwijl we zien dat de prijzen gaan zakken, blijft de uitdaging wat betreft de energie onverminderd groot.
Speerpunten voor nu:
Dak isolatie ja/nee, en zo ja op welke wijze.
Led verlichting ja/nee (nodig wanneer er dakisolatie komt)
Warmtepomp ja/nee
Zonnepanelen ja/nee, zo ja, waar kunnen we die kwijt. (nodig wanneer er een warmtepomp wordt aangeschaft)
Serieuze suggesties of aanbevelingen zijn welkom.
Namens het college van Kerkrentmeesters, Jos en Arno 
Arno Wielemaker
Valkenisseweg 52
4373 RW
Biggekerke
arno@wielemaker.nl
Mobiel 06-22959230


Volgende week zondag 26 gebr. 2023 gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug