Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 18 sep 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 18 september 2022,
aanvang 9.30 uur


Dienst van Schrift en Tafel


ouderling van dienst Ineke Kusse
diaken van dienst Ko de Witte en Nel Brasser
kerkrentmeester Karin Wouters
lector Ans Slingenberg
organist Arie Hoek
voorganger ds. Maria Baan
leiding nevendienst Marieke Bos
koster Wim de Visser
beeldpresentatie Corrie Roelse en Bram Bliek


Met medewerking van het mannenkoor De Coolsingers onder leiding van Arie Hoek


Orgelspel


Verwelkoming door de ouderling van dienst


Voorbereiding


Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-


Lied van de intocht – LB 122: 1 en 3


Bemoediging vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van zijn handen


Drempelgebed - waarna allen gaan zitten-


Zang Coolsingers - Psalm 1: 1 en 2 uit de Souterliedekens 1540


Salich is die man en goet gheheten
Die tot den boosen niet en gaet
Noch bi den spotters is gheseten
Die in haer weghen niet en staet
 
Maer in die wet van God den Heere
Stelt sinen wille dach ende ende nacht
End op Zijn wet gedencket seere
Sal worden als een boom geacht


De kinderen gaan naar de kindernevendienst


Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’


Inleiding


Gebed om ontferming


Glorialied door de Coolsingers - Deo Gratias, Gloria Tibi, W. Byrd


Deo Gratias  Gode zij dank
Gloria Tibi, Domine Glorie zij U Heer
Qui natus es de Virgine die geboren is uit de Maagd
Cum Patre et Sancto Spiritus met de Vader en de Heilige Geest
In sempiterna saecula. Amen tot in eeuwigheid. Amen


De Schriften


Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren


Gebed van de zondag


Lezing uit het Eerste Testament – Amos 8: 4 - 7


Zang van de Coolsingers – Psalm 31 uit de Souterliedekens


Salich sy zyn Wiens boosheyt is vergheven
Salich ich meyn is hy dyen God alleyn
Gheen sonden wil toescriven
Wiens gheest certeyn van bedroch wel reyn can bliven


Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 16: 1 - 13


Lied – LB 841: 1,2,3 en 4


Verkondiging


Zang van de Coolsingers: Domine Exaudi, Psalm 102, T. Selle


Domine Exaudi orationem meam
Et clamor meam ad te veniat
Non avertas faciem tuam a me
In quacumque die tribulor, 
In clina ad me aurem tuam
In quacumque die, In vocavero te
Velociter exaudi me


Heer, hoor mijn gebed
en mijn geroep kome tot U.
Verberg uw gelaat niet voor mij
nu ik in nood verkeer.
Wil naar mij luisteren,
antwoord mij haastig nu ik roep.


Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.


Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp


Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.


Viering van de Maaltijd van de Heer, tafelgebed uit Iona


Instelling:


V: Wat we hier doen, doen we omdat Jezus het zegt.
Want zelf zat Hij, die avond in Jeruzalem,
Aan een maaltijd met zijn leerlingen.


D: Tijdens de maaktijd nam Hij het brood.
En toen Hij het gezegend had brak Hij het
En zei tegen zijn leerlingen:
Dit is mijn lichaam, gegeven voor jullie.
Doe dit om dit te gedenken.’
Even later nam Hij een beker wijn
En nadat Hij er de dankzegging over had gezegd zei Hij:
Deze beker is het nieuwe verbond met God,
Mogelijk gemaakt door mijn dood.
Drink hiervan, jullie allemaal… om Mij te gedenken.’


V: Zo zullen wij doen wat Jezus deed.
We nemen dit brood en deze wijn,
vrucht van de aarde
en werk van mensenhanden.
Laten wij zijn voorbeeld volgen.


Dankgebed


V: De harten omhoog!
A: Als bloemen naar de zon!
V: Laten we God danken!
A: Het is goed om God te danken en te prijzen.


Het is goed om U te prijzen,
want U bent de Ene van wie wij vandaan komen
U bent de Ene naar wie wij terugkeren.
U weefde de wereld tot een geheel,
alle leven houdt U in uw handen.
Daarom, met regen, wind een zonneschijn,
met alles wat beweegt met U, hun Maker,
prijzen wij U.


Met engelen en aartsengelen
met de heiligen van lang geleden,
met onze geliefden
die staan rond uw hemelse tafel,
prijzen wij U.
Met de kerk over de hele wereld,
met allen die van Jezus houden en zijn naam eren,
prijzen wij U,
en we zingen het lied van de nooit ophoudende glorie:


Zingen: LB 985


Ja, gezegend is Hij
die incognito onder ons geboren werd,
die opgroeide zonder voorrecht of aanzien,
die de weg naar de hemel zocht
in de achterbuurten van deze wereld,
die de diepste waarheid vertelde in gewone taal,
die aanraakte en genas, zegende en verontrustte
zonder vrees of voorkeur,
die alomvattende liefde toonde
die om dit alles gekruisigd werd,
gestorven is en werd begraven,
die om dit alles en om ons alles ook weer opstond;
die, hoe hoog verheven ook,
aanwezig is bij ons, hier en nu.
Gezegend is Hij is al zijn liefde en schoonheid.


Gezegende God,
laat uw Geest onder ons zijn,
en zich voegen bij dit brood, deze wijn,
zodat ze voor ons worden
tot het lichaam en bloed van Christus.
En zo bidden wij de woorden die Uzelf ons geeft:


Onze Vader...


Breken


Onder vrienden, samen rond de tafel
nam Jezus het brood,
en toen hij het gezegend had brak Hij het en zei:
'Neem dit brood, eet het.
Mij lichaam, gegeven voor jullie.
Doe dit, om Mij te gedenken.'


Toen, later tijdens de maaltijd,
nam Hij een beker wijn,
Hij dankte God ervoor, en Hij zei:
'In deze beker vind je het nieuwe verbond met God,
een nieuwe kans, door mijn dood.
Neem dit, allemaal, om Mij te gedenken.'


Nodiging


De Levende die beloofde bij ons te zijn
tot het einde van de wereld
houdt zijn belofte in dit brood.
De Levende die zijn Geest met vernieuwende kracht zond
naar zijn leerlingen
omhelst ons in deze beker.


Delen van brood en wijn


Zang van de Coolsingers - ps. 100: 1 uit de Souterliedekens


Vrolick en bly loeft God ghi aertsche scaren
Tot God wilt spreken groot en cleyn
Wonderlyck zij U wercken reyn
In ’t swerelts pleyn maer dit certeyn
Versaken die loegenaren


Slotlied – LB 869: 1 en 2


Zending en zegen


Heenzending en zegen; allen (gezongen):Na de zegen zullen de Coolsingers nog een lied zingen. Na het koffiedrinken geven ze een klein concertje, toegang is gratis.


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.


Zondagsbrief


* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. Henny van Os, Sloestraat 15.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.


* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.


* Inzameling van de gaven toegelicht:


1. Diaconie: Kerk en Actie - Zending (lichtpaarse collecte zak)
Om christelijke kerken in Syrië te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Op de lijst van het Herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor dat de bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Uw inzet en financiële steun is van grootbelang voor de kerken in Syrië. Geef in de collecte of
maak uw bijdrage over op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie
te Utrecht, onder vermelding van ‘Kerken Syrië’. Hartelijk
dank!2. Noodhulp Pakistan (groene collectebus)


3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!


* Als afsluiting van de nationale vredesweek zal op zondag 25 september om 17.00 uur een vesper zijn in de Dorpskerk in Biggekerke. Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar waar elke dag aan moet worden gewerkt.


* Gasten
Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.
Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden.
Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen. 
terug