Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 17 september 2023 - Startzondag

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 17 september 2023, aanvang 9.30 uur 

 

ouderling van dienst Ineke Kusse

diaken van dienst Nel Brasser

kerkrentmeester Ad Koppejan

pianist Hans Neels

lector Anneke Hengst

kindernevendienst Simone Overgaauw en Marieke Bos

voorganger ds. Maria Baan

koster Piet Bok

beeldpresentatie Ad Stroo en Bram Bliek


Startzondag

- Ga mee! Samen getuigen van Geloof, Hoop en Liefde - 


Om 9.15 uur is er in de kerk koffie en thee en limonade

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht – LB 212: : 1, 2, 3 en 4

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

Vervolg Intochtslied - LB 212: 5

 

Bij wijze van inleiding

 

Gebed om ontferming

 

Loflied - LB 150a: 1 en 4

 

Schiftlezing voor deze Startzondag: Marcus 1: 16 - 20

 

Uitleg van de activiteiten:

 

1. Emmaüswandeling

2. Instuderen van een lied o.l.v. Ad Stroo

3. Speeddaten

4. Schilderen, in de kerkruimte. 

5. Liturgische schikking.

6. Lectio Divina 

7. Kinderactiviteit 

8. Verbinding met de mensen thuis

 

Na een half uur komen we weer samen in de dienst

 

Vervolg van de dienst

 

Samenvatting van het contact met de mensen thuis

 

Luisteren naar het lied 'Wil je opstaan en Mij volgen?',

lied uit Iona

 

1. Wil je opstaan en Mij volgen

als ik noem je naam?

Wil je dienen in 't verborgen,

zonder roem of faam?

Wil je leven op de wind,

broos en kwetsbaar als een kind?

Zul je geven wat ik vind

in jou en jij in Mij?

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,

steil en ongewis?

Wil je zijn tot hoed' en zegen

voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard

die in leugens is verward?

Hoort je 't kloppen van mijn hart

in jou en jij in Mij?

 

3. Wil je gids zijn voor de blinde

die je smeekt: 'Help mij!'

Wil je vechten voor een kind,

gevangen en onvrij?

Zie je in ontferming aan,

ieder die alleen moet gaan,

opdat groeie mijn bestaan

in jou en jij in Mij?

 

Allen:

4. Wil je zien dat wat ik zie:

jouw gaven velerlei!

Wil je luist'ren als ik zeg:

'Een koningskind ben jij!'

Wil je geven wat je hebt,

dat de wereld zich herschept

en mijn leven wordt gewekt

in jou en jij in Mij?

 

Alen:

5. Heer van liefde en van licht,

vervul mij met uw Geest.

Laat mij zijn op U gericht,

en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga,

uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta

in U en Gij in mij.

 

De foto's van de kinderen

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 

Onze Vader in diverse talen

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 423: 1, 2 en 3

 

Zending en zegen

 

 

 

Piano

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen gaan deze week naar Mw. C. Rooze, Ooststraat 1. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)- Werelddiaconaat – Myanmar

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Myanmar of doneer online.

 

2. Oekraïne (doorzichtige collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Huwelijksjubileum - Per abuis is het hiernavolgende bericht niet in het kerkblad geplaatst: Op 27 september aanstaande zijn 

dhr en mevr. de Visser-Gideonse, Sloestraat 32, 60 jaar getrouwd. Wij wensen hen, en de andere echtparen die binnenkort een huwelijksjubileum hopen te vieren, een mooie en vreugdevolle dag toe.

 

* Kerkblad digitaal - 10 keer per jaar wordt het Kerkblad bij u thuis bezorgd. Sinds kort is het ook mogelijk om het Kerkblad digitaal via uw emailadres, te ontvangen. U kunt dit via de email aanvragen bij dhr. Piet de Buck, pdebuck@zeelandnet.nl

 

* Bericht uit de ring Walcheren -  

Onlangs kregen wij een brief van de PG Oost Souburg waarin het ging over het leiden van uitvaartdiensten en het gebrek aan voorgangers voor deze taak. Veel gemeenten hebben geen eigen of een gedeelde predikant en dit leidt soms bij vakanties en grote drukte tot problemen. Deze gemeente heeft 2 gemeenteleden die, zo nodig, ook deze taak op zich willen nemen. Bij de PKN zijn hier cursussen voor, maar die waren al vol of te ver weg.

De vraag is nu of er meer gemeenten zijn die kampen met hetzelfde probleem en die gemeenteleden hebben die ook graag zo'n cursus zouden willen volgen. Bij minimaal 8 personen is er een mogelijkheid deze cursus dichterbij te laten plaatsvinden.

De PG Oost Souburg is bereid dit verder te organiseren.

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit aan mij doorgeven, graag z.s.m. Verdere informatie over de cursus kunt u vinden op:     https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden/

Namens de ring Walcheren, Lenie Molendijk

 

* Volgende week zondag, 24 september, gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22. Telefoon: 06 21479593; email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug