PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 17 oktober 2021 zondag 17 oktober 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 17 oktober 2021,10.00 uur

ouderling van dienst              Ineke Kusse                
diaken van dienst                  Nel Brasser
kerkrentmeester                    Ad Koppejan
organist                                  Cees Sanderse
voorganger                             ds. Maria Baan
leiding nevendienst                Dina Hengst
koster                                     Nelie Bliek
beeldpresentatie                    Jan Janse en Bram Bliek      

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 275: 1,2,3 en 4

Bemoediging   vg.   Onze hulp is de Naam van de HEER
                   allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
                   vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen  en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg intochtslied:  LB 275: 5

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied - LB 146c: 1,3 en 7

De Schriften

Begroeting  vg.       De Heer zal bij u zijn
                allen     De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 10: 33-45

Lied – LB 941: 1,2,3 en 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 990: 1,2,3,4,5 en 6

In Memoriam: Dina Stroo-de Witte

Lied: 'Daar ruist langs de wolken'

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?


Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 838: 1,3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Wilco Kusse, Majoorwerf 7. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is kindernevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: Werelddiakonaat - Kameroen
Onze kerk zet zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk i Actie komen we op voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebeid zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1.300 kerken. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding. De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel en in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen 60 studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen. De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL89ABNA 0457 457 457, t.n.v Kerk in Actie, o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Kameroen. Hartelijk dank!

Volgende week zondag 24 oktober gaat ds. D. Coppoolse voor. Aanvang 10.00 uur.

* Vanmiddag is om 15.00 uur de Emmaüswandeling 
Starten bij de hoofdingang van de Dorpskerk in Biggekerke. Twee aan twee wandelen we ongeveer een uur. U krijgt een paar gerichte vragen mee voor het gesprek tijdens de wandeling. Ter afsluiting is er een korte vesper in de Dorpskerk.

Bijeenkomst PCOB. Na lange tijd de kan de PCOB weer samenkomen!  Dit zal zijn op maandag 18 oktober in "de Wegwijzer” aanvang 14.00 uur. Deze middag is uitgenodigd Frans v.d. Heijde. Frans staat bekend als boeiende verhalenverteller. Van harte welkom!

Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande. Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag - 2e Advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00u
meer details

Zondag - 3e Advent + Avondmaalsviering
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang Couburg
datum en tijdstip 12-12-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.