Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 16 oktober 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 16 oktober 2022,
aanvang 10.00 uur

 Derde zondag van de herfst

ouderling van dienst                 René Molenaar 
diaken van dienst                     Nel Brasser
kerkrentmeester                      Arno Wielemaker
lector                                     Barbara de Kort
organist                                  Cees Sanderse       
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                   Marieke Bos
koster                                    Rianne Vos   
beeldpresentatie                      Ad Stroo en Jos Boot


Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 207: 1,2,3 en 4

Bemoediging   vg.  Onze hulp is de Naam van de HEER
                   allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
                   vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
                   allen  en niet laat varen het werk van zijn                            handen

Drempelgebed  - waarna allen gaan zitten-

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Gezongen kyriëgebed - LB 130: 1,2 en 3

Woorden van lof
De Schriften

Begroeting:  vg.     De Heer zal bij u zijn
                allen     De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede Testament–  Romeinen 8: 18 - 28

Lied -  LB 902: 1, 3 en 4

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 18: 1 - 8

Lied –  LB 894: 1,2 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden en gaven

Wij gedenken:

1. Johan Pouwelse, 11 mei 1950 - 1 oktober 2022

- Lied: LB 43 : 4

2. Wilhelmina Poppe - Wondergem, 3 januari 1936 - 9 oktober 2022

- Lied: Gezang 280: 5, bundel 1938 (=Gezang 390 Liedboek 1973)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotlied – Lied van de Leek, door Jan Koppejan: Lied 884: 1,2,3,4 en 5 uit Johannes de Heer - Mijn herder is de Here God 

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Piet Mesie, Sloestraat 1. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: Kerk in Actie – zending (Wereldvoedseldag
– Indonesië) 
(lichtpaarse collectezak)
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen
gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die
zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren een
grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef
een boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie
Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven. Helpt
u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL
89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder
vermelding van Indonesië. Meer informatie op www.
kerkinactie.nl/landbouwindonesie


2. Noodhulp Pakistan (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. Het wordt wat kouder qua temperatuur, en dus ook in de kerk. Warme kleding is dan aanbevolen. U bent van harte welkom!

* Gasten
Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.
Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 
Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.
Volgende week zondag 9 oktober gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 
terug