Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 15 oktober 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 15 oktober 2023, aanvang 10.00 uur 

 

ouderling van dienst Ineke Kusse

diaken van dienst Henny van Os

kerkrentmeester Arno Wielemaker

organist René Molenaar

zang Maartje Stroo

lector Ineke Kusse

voorganger ds. Maria Baan

koster Piet Bok

beeldpresentatie Ad Stroo en Jos Boot

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht – LdK 487: 1 en 2

 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

 

Voor de kinderen  

 

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’: 

 

 

 

Muziek - 'Lied om vrede', Tekst: Augustinus, muziek Henny Vrienten

 

Ons hart kent geen rust,

totdat het rust vindt in U.

 

O God,

zeg mij in uw barmhartigheid

wat U voor mij betekent.

Zeg tegen mij:

Ik ben je redding.

Zeg het zo dat ik het horen kan.

 

Ons hart kent geen rust,

totdat het rust vindt in U.

 

De Schriften

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament: – Jona 3:10 - 4:11

 

Lied: Psalm 86: 1, 2 en 4

 

Overweging

 

Zang: 'Bist Du bei mir', Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749)

 

Tekst: 'Bist du bei mir, geh ich mit Freuden
zum Sterben und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,
es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Augen zu.'

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied: LB 848:1, 2, 3, 4 en 5

 

Zending en zegen

 

 

 

Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.


Zondagsbrief

* De bloemen gaan deze week naar Ella Kerkhove, Molenweg 48. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)- Werelddiaconaat - Indonesië
(wereldvoedseldag)
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papea voor deze taken. Ze kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. Geef in de collecte en steun de vrouwen in de kerk in Indonesië en andere
werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “collecte kerk Indonesië”, of doneer online. Hartelijk dank! 

 

2. Libië (doorzichtige collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

* Zin in de ouderdom

De eerste bijeenkomst is donderdagmiddag, 19 oktober, 14.00 uur in de Michaëlskerk te Koudekerke. Een vrolijke gesprekskring over ouder worden, en dat er naast verlies en aftakeling ook zin en schoonheid valt te beleven aan het ouder worden. Als leidraad voor ons gesprek volgen we het boek “zin in de ouderdom”, van Jan van Baardwijk en René Rosmolen, dat ontstaan is uit een serie gespreksbijeenkomsten in de Bergkerk in Amersfoort. Elke middag bestaat uit een korte introductie, waarna we vooral met elkaar in gesprek willen komen over hoe wij ouder worden ervaren. Ouder worden heeft zin, en wie dat ontdekt kan er ook gewoon ‘zin in hebben’ om oud te zijn. Gespreksleiders zijn ds. Anne Gera Los en em. predikant Hans Neels. Vervolgbijeenkomsten worden in overleg afgesproken.

 

Kerk in Actie huis-aan-huiscollecte voor kinderen Oekraïne:

Twee weken geleden zijn wij in Middelburg gestart met de voorbereiding voor de huis-aan-huiscollecte 2023 van Kerk in Actie op Walcheren. De landelijke collecteweek van Kerk in Actie vindt dit jaar plaats in week 47:maandag 20 t/m zaterdag 25 november 2023.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de kinderen in Oekraïne. Om ze te helpen deze onvoorstelbaar verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Op de website van Kerk in Actie is informatie over deze collecte te vinden via onderstaande link:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/huis-aan-huiscollecte-kerk-in-actie/

Als collectecoördinatoren hopen wij weer zoveel mogelijk adressen op heel Walcheren te bereiken. En dan helpt het als vele handen helpen.

Wij proberen te bereiken dat in élk dorp en in elke stad op Walcheren gecollecteerd gaat worden. Het zou mooi zijn als dit jaar de vierde landelijke huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie ook in Zoutelande zal plaatsvinden.

Wilt u meehelpen collecteren? Meld u aan via scriba@pknzoutelande.nl of bel 0649089920.

Wij hopen van harte dat Zoutelande mee doet. Het collectedoel is het meer dan waard.

 

Creamiddag

In het vorige kerkblad stond abusievelijk een verkeerde datum genoemd voor de crea-middag. Het moet zijn woensdagmiddag 18 oktober van 14.00 tot 16.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De koffie en thee met wat lekkers erbij zal klaarstaan. De kosten zijn € 7,50 per persoon. Aanmelden kan bij Sonja Minderhoud tel. 06-681120863 of Klazien Matthijsse tel. 06-364324471.

  

Uitnodiging voor een gezamenlijke maaltijd met een 3-gangenmenu op 27 oktober 2023 In de Odulphuskerk in Meliskerke. Inloop vanaf 17.30 uur. Prijs € 15,00 per persoon. De opbrengst is voor het gezamenlijke diaconale project de Stichting Hineni. Opgave uiterlijk 23 oktober 2023 per email, telefonisch of per app bij

Jos van Keulen: vkeulen6@zeelandnet.nl tel.06-48350211; Jan Vink: j.vink@middelburg.nl tel. 06-46265750; Marco de Visser:marcodev@zeelandnet.nl tel.nr. 06-10831982 of 

Sonja Minderhoud: pesomin@zeelandnet.nl tel.nr. 06-81120663. Het diaconaal project is van onze drie protestantse gemeenten Biggekerke/ Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande. IEDEREEN VAN HARTE WELKOM – VOL-IS-VOL

 

* Volgende week, 22 oktober, gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Vakantie ds. Maria Baan - Van 23 tot en met 29 oktober heb ik een week vakantie. In noodgevallen kunt u mw. Ineke Kusse benaderen, tel. 06 21 68 02 07


 
terug