Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 14 mei 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 14 mei 2023, 09.30 uur.
 

ouderling van dienst Arno Wielemaker  

diaken van dienst Ad Stroo

kerkrentmeester Karin Wouters

lector Jan Koppejan  

organist Cees Sanderse  

voorganger Ds. N. van Doorn  

leiding nevendienst Simone Overgaauw  

koster Piet Bok

beeldpresentatie Corrie Roelse en Jos Boot  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 280: 1, 5, 6 en 7

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed - waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’ 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding 1

 

Glorialied- lied 654: 1 en 6

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament - psalm 30 (Huub Oosterhuis)

 

Lied 659: 1 en 5

 

Lezing uit het Tweede Testament - Johannes 16: 16 - 22

 

Lied 195

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied  275

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – 608: 1, 2 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 1

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 
  • De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. M. J. de Visser-Post, Duinweg 29.  Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 
  • Inzameling van de gaven toegelicht:

 
  1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) 

Kerk in actie – binnenlands diaconaat “Kerk-zijn doe je met elkaar”
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Assen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “ Diaconaat Nederland”. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland

 

2. Groene bus: Noodhulp Oekraïne

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

Afbeelding 3

 

Op zondag 14 mei organiseert de Commissie kerkelijke activiteiten vanuit de Catharina kerk een Emmaus-wandeling. De wandeling begint om 14.00 uur, de wandeling houdt in dat we in kleine groepjes wandelend met een vragende opdracht op weg gaan.

Wilt u meewandelen, van harte welkom bij de kerk, waar na afloop u nog een kopje koffie /thee aangeboden wordt.

 

Dauwtrappen 18 mei 2023

Op Hemelvaartsdag nodigen we u uit om mee te doen met het dauwtrappen. Op deze vroege donderdagochtend verzamelen we voor een fietstocht in de frisse buitenlucht door de natuur over het mooie Walcheren. Adem de ochtendlucht in en geniet van de prachtige omgeving terwijl we samen de dag fietsend beginnen. Doe mee en ervaar het plezier van dauwtrappen. Na afloop ontbijten we in de zaal van de Odulphuskerk. Aansluitend wordt de Hemelvaart-ere-dienst in “Odulphuskerk” te Meliskerke bijgewoond, waarin ds. Gert Kwakkel zal voorgaan. We hopen deelnemers uit Koudekerke, Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke te ontmoeten, zodat het een gezamenlijke activiteit wordt van de drie kerkelijke PKN-gemeenten.

Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de Odulphuskerk, Torenstraat Meliskerke

Per dorp verzamelen:

Zoutelande, toren, 6.40 uur,

Biggekerke, parkeerplaats Schuitvlotstraat , 6.45 uur, Koudekerke, Klimop, 6.30 uur.  

Wanneer het weer onzeker is en u wilt weten of het dauwtrappen doorgaat kunt u vanaf 6.15 uur bellen naar één van onderstaande telefoonnummers.

Namens de Commissie Kerkelijke Activiteiten, Adrie Minderhoud, 06-10869519

Rinus Kamerling, 06-24715460 

UITNODIGING

 

Enkele weken geleden werd in de PZC geschreven over de zoektocht van Gemeente Veere, Dorpsraad Zoutelande en de Zomid om ergens in Zoutelande een Toeristisch Inspiratie Punt te kunnen openen.

Die zoektocht is geëindigd in onze prachtige Catharinakerk, een plek van en voor inspiratie bij uitstek! 

Afgelopen week heeft de kerkenraad ingestemd medewerking te verlenen aan deze door het dorp Zoutelande lang gekoesterde wens: een plek bieden waar toeristen inspiratie vinden voor de invulling van hun verblijf in Zoutelande en omgeving.

Met deze instemming geven we direct uitvoering aan eerder gestelde doelen in onze visie op kerk zijn en in ons daaraan verbonden beleidsplan: onze kerk openstellen en ons naar buiten richten.

En natuurlijk: de financiële ondersteuning vanuit de Gemeente Veere voor het inrichten en onderhouden van het Toeristisch Inspiratie Punt is een welkome aanvulling op het jaarlijks te besteden budget.

 

Hoe ziet het eruit:

Al vele jaren zijn er de open kerkdagen, vormgegeven door vele vrijwilligers.

Deze open kerkdagen worden verruimd naar: iedere zaterdag het hele jaar door, en gedurende de maanden juni, juli en augustus op dinsdag, woensdag en vrijdag. De opening tijden zijn van 11.00 uur tot 15.00 uur. Het Toeristisch Inspiratie Punt is daarmee letterlijk gesitueerd in de ‘open kerkdagen’. Ook wat betreft ‘werkzaamheden’: gasten verwelkomen, desgevraagd iets vertellen over de Catharinakerk en de activiteiten in de kerk, en (dat is iets extra’s) desgevraagd informeren over wat er meer te doen en/ of te bekijken is in Zoutelande en omgeving (daarbij ook verwijzen naar beschikbare folders). Nadrukkelijk geen verkoopactiviteiten!

 

We zijn ons bewust van de druk die dat oplevert op de tot nu toe vrijwillige inzet.

Om die reden zijn we op zoek naar meer personen zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente die hier de schouders onder willen zetten.

Juist omdat de kerk hierin financieel wordt ondersteund is het mogelijk de deelnemers een vergoeding voor deze uren te geven.

 

Voor meer informatie of opgegeven om mee te doen kunt zich opgeven bij

Nelie Bliek neliebliek@gmail.com

 

Het morgengebed van woensdag 17 mei gaat niet door.

 

Donderdag 18 mei en zondag 21 mei gaat voor Ds. Maria Baan.

 

Zondag 21 mei, aanvang 14.30 uur, is er een dienst voor mensen met en zonder beperkingen, voorganger dhr. Meerveld.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug