PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 14 maart 2021 - Bevestiging ambtsdragers Zondag 14 maart 2021 - Bevestiging ambtsdragers

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 14 maart 2021, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​Ineke Kusse

diaken van dienst​Nel Brasser

kerkrentmeester​Wim Duvekot

organist​ ​Bert Geleijnse

voorganger​​ds. Maria Baan​

leiding nevendienst​Dina Hengst

koster​Wim de Visser

beeldpresentatie​​Bram Bliek en Anne Stroo​

 

 

De dienst kan niet fysiek worden bezocht maar is (behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal via “kerkdienstgemist.nl” te volgen met beeld en geluid.

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Antifoon + LB 122: 1 en 2

 

Tekst van de antifoon - Jesaja 66: 10a, 11

“Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen, die haar liefhebt. Want gij zult verzadigd worden uit de bron van haar troost en gij zult u laven aan de volheid van haar heerlijkheid.”

 

Bemoediging​vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

​allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid

​allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg lied van de intocht: LB 122: 3 + antifoon

 

Inleiding 

 

Bij de liturgische schikking: 4e zondag Veertigdagentijd: De naakten kleden.

 

“Ik was naakt en jullie kleedden mij.” (Mattheus 25: 36)

 

Zingen: Projectlied (melodie LB 558)

 

Deze veertigdagentijd   

worden wij weer ingewijd     

naar het paasgeheim geleid.     

Kyrie eleison

 

Dankbaar delen wat God geeft,  

overvloed van brood en vis  

de spijziging als de gastheer Jezus is  

Halleluja, Amen  

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Zingen: LB 546: 1, 2, 3, 4 en 5

 

 

De Schriften

 

Begroeting​vg.​De Heer zal bij u zijn

​​allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Eerste lezing –​Johannes 6: 1 – 15

 

Lied – LB 383: 1, 2 en 3

 

Tweede lezing –​Efeziërs 2 : 1 – 10

 

Lied – LB 383: 4 en 5​

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 836: 1, 2, 3 en 4 (mel. Oude LB 1973)

 

Afscheid en Bevestiging van ambtsdragers

 

Van één van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, 

namelijk van de ouderling Jacco Saaman.

 

Nu jouw ambtstermijn en periode is afgelopen 

willen we jou van harte bedanken 

voor de inzet en de liefde 

waarmee je jouw dienst in onze gemeente hebt vormgegeven. 

Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, 

waarin alles wat jou vertrouwelijk ter ore is gekomen 

geheim zal blijven, ook na je afscheid.

 

Presentatie

 

Wij stellen degene aan u voor die bevestigd zal worden 

in het ambt van ouderling. Dit is René Molenaar. 

 

Tot tweemaal toe is aan de gemeente zijn naam genoemd. 

Daarom vraag ik aan de dienstdoend ouderling, Ineke Kusse:

Zijn er wettige bezwaren ingebracht tegen zijn bevestiging 

en vertrouwt de kerkenraad hem het ambtswerk in de gemeente toe?

Wat is daarop je antwoord?

 

Antwoord: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.

 

Zo mogen wij dan tot de bevestiging van deze ambtsdrager overgaan.

 

Allen: WIJ DANKEN DE HEER, ONZE GOD.

 

Onderwijzing

In het bijeenbrengen ván, en zorgen vóór zijn kerk 

maakt onze Heer Jezus Christus gebruik 

van de dienst van mensen, 

aan wie Hij in de gemeente 

een bijzondere taak heeft toevertrouwd. 

Hun ambtswerk is bedoeld 

om naast de andere gemeenteleden te staan 

en samen te zoeken naar mogelijkheden 

om werkelijk mens van Jezus Messias te zijn 

midden in de wereld, 

midden in de samenleving van onze dagen, 

om samen te zoeken naar mogelijkheden 

om de gemeente van de Heer op te bouwen. 

Zij mogen dit werk doen vanuit hun verbondenheid aan Hem, 

die niet kwam om zich te laten bedienen, maar om zelf te dienen.

 

Eén van die ambten is dat van ouderling.

 

Ouderlingen, waarvan René Molenaar nu ook deel uit gaat maken, 

zetten zich in om de gemeente te bewaren bij haar roeping. 

Ze zullen toegankelijk en betrouwbaar zijn. 

Zo bemoedigen en stimuleren ze ons 

in de navolging van Jezus, de Heer van de wereld. 

Zouden wij anders een levende gemeente zijn, 

als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? 

Samen hebben ze als kerkenraad de verantwoordelijkheid 

om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen te bewaren 

bij het geheim van de liefde van God voor deze wereld. 

Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

 

René Molenaar, je staat nu klaar 

om je werk als ambtsdrager te aanvaarden: 

herinner je altijd met dankbaarheid, 

dat het Christus’ kerk is waarin je mag dienen. 

Aanvaard dan je dienst met blijdschap 

en wees gedragen door de voorbede van allen om je heen, 

door de voorbede van de heilige Geest.

 

Gebed

Verhoor ons, o God onze Heiland,

en gun aan René Molenaar de gaven van uw heilige Geest,

die nodig zijn voor de vervulling van zijn ambt.

Zie in gunst neer op hem, die wij aan U opdragen

en verleen hem de onuitputtelijke rijkdom van uw genade.

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

 

Bevestiging

 

Nu je bevestigd zult worden in je ambt, - laat nu aan allen horen dat je in geloof je dienst aanvaardt door op de volgende vragen oprecht antwoord te geven:

 

Ben je ervan overtuigd dat God je door middel van zijn gemeente tot deze dienst geroepen heeft?

 

Dat je de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, aanvaardt als de regel van het geloof, en jij je daadwerkelijk inzet voor alles wat daarmee overeenstemt?

 

Beloof je je ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

 

Beloof je voorgoed geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore is gekomen en te spreken waar onrecht geschiedt?

 

En ben je bereid je bij dit alles te voegen in de liefde van Jezus Messias voor zijn mensen, en een drager te zijn van de hoop van zijn kerk?

 

Wat is daarop je antwoord? 

JA, VAN HARTE!

 

Zegen

 

Lied: LB 362: 1 en 2

 

In Memoriam Jacomina Boogaard-de Witte

 

Lied: LB 885:1

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 653: 1,2 en 7

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. J.A. Dominicus, Sloestraat 11.dhr. J.A

. Dominicus,

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

14 maart- Binnenlands diaconaat- ondersteuning arme regio’s

Armoede in Nederland is een groeiend probleem, In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding niet naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter klein en hebben niet veel financiëlemiddelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. Maak uw bijdrage over op NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Diaconaat Nederland. Hartelijk dank!

 

* Volgende week zondag 21 maart gaat voor ds. Maria Baan, aanvang 10.00 uur

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.