Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 13 november 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 13 november 2022 A.D., 10.00 uur

 

 Vóórlaatste zondag voor de Advent 

 

ouderling van dienst    René Molenaar         

diaken van dienst    Henny van Os       

kerkrentmeester    Arno Wielemaker

lector     

organist        Hans Neels             

voorganger:         ds. Piet Vellekoop (Maarssen)         

leiding nevendienst    Marieke Bos         

koster            Wim de Visser

beeldpresentatie    Lies en Jan Janse                 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht: 287: 1 en 5

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding 1

 

Glorialied: 871: 1, 2 en 4 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament: 2 Koningen 5: 1-12 

 

Lied: 356: 1, 2, 3 en 4

 

Vervolg lezing uit het Eerste Testament: 2 Koningen 5: 13-27

 

Lied: 991: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied: 324: 1, 2 en 3

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied: 823: 1, 4 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 1

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. L. Adriaanse-Krijger, Majoorwerf 50.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 
 1. Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)
  – Kerk in actie – zending Golfstaten
  De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten. In de
  Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom
  van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en
  de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd.
  Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk
  in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een
  succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen
  mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek
  gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De
  arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam
  bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
  Bemoedig hen met uw bijdrage. Geef in de collecte of
  maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten
  name van Kerk in Actie onder vermelding van Golfstaten.
  Hartelijk dank.

 

2. Noodhulp Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

Afbeelding 3

 

Huis vol muziek

Zondagmiddag 13 november is om 17.00 uur in de Catharinakerk in Zoutelande een huis-vol-muziek rondom het lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Bij ieder couplet is er een lezing, een lied en muziek. Medewerking: René Molenaar: orgel en spinet, Corella Nijsse-Scheele:cello en Bert Alderliesten: blokfluit.

 

* Volgende week zondag 20 november gaat Ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug