PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 13 juni 2021 zondag 13 juni 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 13 juni 2021, 9.30 uur

ouderling van dienst        Jos Boot     
diaken van dienst        Ad Stroo
kerkrentmeester        Aart Walraven     
organist            René Molenaar
voorganger            ds. Maria Baan
leiding nevendienst        Marian van den Berg
koster                Nelie Bliek
beeldpresentatie        Bram Bliek en Jan Janse     

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Vol van verwachting zijn wij gekomen, Gez. voor Liturgie 643

 

2.Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord. 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Bemoediging en groet
v:    de vrede van God, onze Vader, met u 
allen:     ZIJN VREDE IS MET U
v:     God is onze helper
allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v:    die altijd trouw blijft aan mensen 
Allen:    HIJ LAAT DE AARDE NOOIT IN DE STEEK
v:    Uw Woord is bron van leven
allen:    MAAK OOK ONS TOT BRON VAN LEVEND WATER
v:    Uw Geest is het die verlangen wekt
Allen:    VERVUL OOK ONS MET HEILIGE GEEST!
     WAAI MET UW ADEM DOOR HEEL ONS BESTAAN, AMEN. 

Vervolg Intochtslied:

3.Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

Inleiding

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied    LB 302: 1,2,3 en 4

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn
             allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Micha 4: 1 - 7

Lied –    LB 87: 1,2,3 en 4

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 4: 5 - 26

Lied – LB 653: 1,3 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Lied – Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 344 Ik geloof dat God mijn Vader, mel. LB 103c

1. Ik geloof dat God mijn Vader, 
Bron van al het goede is, 
die van hemel en van aarde 
Schepper, Herder, Hoeder is: 
Hij zal weiden, medelijden, 
teder als een moeder is. 

2. Ik geloof dat Jezus Heer is, 
die zachtmoedig binnenrijdt, 
aan wie alle dank en eer is: 
zaad, tot ondergang bereid. 
Opgestaan en opgevaren 
keert Hij weer in heerlijkheid. 

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster, 
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden, 
paaslicht dat ons graf ontsluit,
- eeuwig samen zing ik: ‘Amen’, 
roep ik, God, uw glorie uit! 

In Memoriam: Paul-Pieter Pattenier

Lied: De Steen, gezongen door Bram Vermeulen

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’


Slotlied –    LB 655: 1,2,3,4 en 5

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 
 

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Familie Janse-Verhage, Swaalingestraat 1

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Dorpskerken willen van betekenis zijn
Deze zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse kerk bestemd voor de ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar en voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de protestantse kerk voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van Dorpskerken. 

* Volgende week zondag 20 juni gaat ds. Maria Baan voor.

Zondag 20 juni zal de commissie Kerkelijke Activiteiten weer een huis vol muziek organiseren. Deze muzikale vorm die ontspanning en ontmoeting als uitgangspunt heeft, zal deze middag het thema Schepping, Leven en Licht hebben. Deze Zondagnamiddag samenkomst zal deze keer plaatsvinden in de Odulphuskerk te Meliskerke  en zal om 17.00 uur beginnen .Mocht  u op deze middag aanwezig willen zijn dient u zich vooraf op te geven bij voorkeur via e mail cka@pknbm.nl  of u kunt zich telefonisch aanmelden bij Ineke Kusse 0621680207.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.