Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 12 november 2023

Orde van de dienst van de Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 12 november 2023, aanvang 10.00 uur 

 

ouderling van dienst Lian Adriaanse

diaken van dienst Ko de Witte

kerkrentmeester Arno Wielemaker

organist René Molenaar

lector Jos Boot

voorganger ds. Maria Baan

koster Rianne Vos

beeldpresentatie Piet de Nooijer en Wim Geelhoed


Met medewerking van de Cantorij, onder leiding van 

Ad Stroo

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht – LB 207:1 (cant.), 2, 3(cant.) en 4 

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

 

Vg. God, U roept de dag wakker te worden;
U zegt de morgen dat ze aarde mag wekken. 

Allen: Groot is uw naam,
groot is uw liefde! 

 

V: De velden en de akkers zingen van vreugde, 

de bomen klappen in de handen,
 

Allen: Groot is uw naam,
groot is uw liefde! 

 

V: De leiders van de aarde buigen voor u,
de armen en vervolgden dansen van blijdschap.

 

Allen: Groot is uw naam,
groot is uw liefde! 

 

V: Uw liefde en recht houden altijd stand,
fris als de morgen, zeker als de opgaande zon.

 

Allen: Groot is uw naam,
groot is uw liefde!

 

Voor de kinderen  

 

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’: 

 

 

 

Loflied: 216: 1 (Cant.), 2 en 3

 

De Schriften

 

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 8

 

Lied: LB 8: 1 (cant.), 2, 3(cant.) ,4, 5 (cant) en 6

 

Lezing uit het Tweede Testament: Mattheus 22: 34 - 40

 

Lied: De werken van barmhartigheid, melodie psalm 134, tekst R. Kleijer (Uit bundel ‘Diaconale liederen’) vers 1 (cant.), 2, 4 (cant.), 5 en 9. 

 

1 De werken van barmhartigheid, 

ze zijn voor eeuwig en altijd
de stappen die ons leiden tot 

het helend Koninkrijk van God. 

 

2. Overal waar gebrek aan brood
de mensen plaagt met hongersnood, 

zijn wij Gods handen voor elkaar:
als hoopvol zegenend gebaar. 

 

4. Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd 

en angstig voelen en ontheemd,
bied hen een veilig onderdak
want voor hen heeft de Heer een zwak. 

 

5. Geef aan wie arm zijn, koud en naakt,

 die hun bezit zijn kwijt geraakt,
door hen te kleden het gevoel
hoe God hun leven heeft bedoeld. 

 

9. Wij stellen tot in deze tijd 

tekenen van barmhartigheid
opdat de wereld blijvend merkt
dat God door mensenhanden werkt. 

 

Overweging

 

Orgelmuziek

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Tijdens de inzameling kijken en luisteren we naar het lied 

'Dan bent U met ons', Schrijvers voor Gerechtigheid

 

Slotlied: LB 981: 1 (cant.), 2, 3 (cant.), 4 en 5

 

Zending en zegen

 

 

 

Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Zondagsbrief

 

* De bloemen gaan deze week naar mw. J. Leynse-Minderhoud, D. Koddelaan8. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)- Werelddiaconaat Libanon

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vak training, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst. Met je bijdrage steun je werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het jongerencentrum Manara in Beiroet. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “collecte jongeren Libanon”, of doneer online. Meer informatie op kerkinactie.nl/jongerenlibanon Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

2. Noodhulp aan oorlogsslachtoffers van de oorlog tussen Israël en de Palestijnen, via Artsen zonder Grenzen. (doorzichtige collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

 

'Zorg voor de ziel'- Voor de laatste keer is er van 13 tot en met 15 november een samenkomst in het klooster van Heeswijk-Dinther in het kader van de nascholing 'Zorg voor de ziel'. Woensdagmiddag ben ik weer op Zoutelande. Ds. Maria Baan

 

Zin in de ouderdom

Donderdagmiddag, 16 november is om 14.00 uur de tweede bijeenkomst “Zin in de ouderdom” in de Michaëlskerk te Koudekerke. Een vrolijke gesprekskring over ouder worden, en dat er naast verlies en aftakeling ook zin en schoonheid valt te beleven aan het ouder worden. Ouder worden heeft zin, en wie dat ontdekt kan er ook gewoon ‘zin in hebben’ om oud te zijn. Gespreksleiders zijn ds. Anne Gera Los en em.predikant Hans Neels. 

 

13 en 20 november – Odulphuskerk - Meliskerke

Leven na de dood ?!.

Verkenning in beeld, bijbel en gesprek. Twee avonden samen nadenken over deze vraag, of uitroep. Je kunt daarmee te maken hebben gekregen in je eigen leven door ziekte of het overlijden van een geliefde, je kunt erover nadenken omdat je in de bijbel daar dingen over tegenkomt. Het thema kan je hoop geven, in verwarring brengen, of het kan je wat terughoudend of zelfs angstig maken. Wat kan helpen is er samen over praten: jij kunt een ander misschien iets aanreiken en een ander jou, of wat we die avonden gaan doen kan je inspiratie bieden: aan de hand van liedjes, bijbelteksten, beeldfragmenten wisselen we dingen uit met elkaar: over (onze beelden van) de hemel, over nabij-de-dood ervaringen. Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

 

* Zondag 26 november is het voleindingszondag, de zondag ook waarop wij de mensen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook in onze Protestantse Gemeente te Zoutelande willen wij hen gedenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De dienst begint om 10.00. Tijdens de dienst willen wij de namen noemen van onze gestorven dierbaren, omdat ze voortleven in onze harten en wij vóór alles weten dat God hen koestert in de palm van zijn hand. Daarom willen wij ook bij iedere naam een kaars aansteken aan de Paaskaars. Nabestaanden kunnen de kaars zelf ontsteken. Zijn er geen nabestaanden aanwezig, dan zal de ouderling van dienst de kaars ontsteken.

 

Tenslotte: aan het einde van de dienst zullen we in gezamenlijkheid naar de Begraafplaats aan de Molenweg lopen. Daar kan, wie wil een witte steen op het graf van een geliefde leggen. Het spreekt vanzelf, dat mensen vrij zijn om hier aan deel te nemen.


* Volgende week, 19 november, gaat ds. F. van Vliet voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22. Telefoon: 06 21479593; email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug