Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 12 maart 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 12 maart 2023, 

aanvang 10.00 uur

 

 Derde zondag van de Veertigdagentijd, 

zondag Oculi

 

ouderling van dienst Cora Roelse  

diaken van dienst Ko de Witte

kerkrentmeester Matty Jesmiatka

lector Jos Boot

organist Cees Sanderse voorganger ds. Maria Baan

leiding nevendienst Simone Overgauw

koster Nelie Bliek

beeldpresentatie Piet de Nooijer en Wim Geelhoed


Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 25: 7,8 en 9

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed  - 

 

v: Eeuwige, onze God:
v: Wij die U nooit hebben gezien,  
v: Wij die van U hebben gehoord, 
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, 
v: en dat Gij ons bij name kent; 
v:  die Bron van leven wordt genoemd.
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,    


a: zie ons hier staan.
a: hoor Gij ons aan.
a: wees onze hulp,
a: maak alles nieuw,
a: leer ons U kennen
a: doe ons weer leven,
a: wees hier aanwezig. 

Amen.

 

Vervolg Intochtslied -  LB 25: 10

 

Project met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje het projectlied:

 

page5image28706560

 

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet

Kom met geluk en kom ook met je vragen,

God wijst de weg in deze veertig dagen

Open je ogen, zorg dat je het ziet.

 

Gebed om ontferming

 

Lied -  LB 806: 1,2 en 3

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 17: 1 - 7

 

Lied - LB 605: 1,2,3,4 en 5

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 4: 5 - 26

 

Lied – LB 653: 1, 3 en 7

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied van de Leek, door Ella Wielemaker: 'De kracht van uw liefde'

 

2. Heer, kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan,

en elke dag kan leven

door de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 

Slotlied – LB 905: 1, 2, 3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mw. Nieneke Meijer, Zwinstraat 36. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaarten waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Kerk in actie – binnenlands diaconaat  

Omzien naar gevangenen in Nederland In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom worden (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand aangereikt om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. Steun het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Gevangenenzorg of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift.

2. Groene bus: Noodhulp Oekraïne

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Vesper in de 40-dagentijd:

Aanstaande donderdag 16 maart 2023 is de vierde vesper om 19.00 uur in de Michaëlskerk in Koudekerke. Voorafgaande aan de vesper kunt u tegen een vrijwillige bijdrage deelnemen aan de sobere maaltijd in de Klimop. Aanvang 17.45 uur. Opgave voor de sobere maaltijd graag uiterlijk dinsdag bij Adrie Minderhoud. Per email naar a3ada@zeelandnet.nl of per telefoon 06-10869519. 

 

* SNABBELETENTJES

Op 17 maart en 14 april kunt u weer aanschuiven bij de Snabbeletentjes.

Een middag/avond vol gezelligheid en samen lekker eten.

17 maart beginnen we om 15.00 uur met koffie/thee en lekkers en aansluitend de maaltijd.

We sluiten rond 19.00 uur de avond af.

Wanneer u thuis opgehaald en weer thuisgebracht wilt worden staan er chauffeurs voor u klaar!

14 april staat in het teken van Italië. Hapjes en drankjes uit dit land worden dan geserveerd.

U bent welkom om 17.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we de avond af.

 

Komt u gezellig aanschuiven? Wij kijken uit naar u komst.

De kosten, inclusief één drankje €25 per avond.

De opbrengst is voor de Catharinakerk.

Opgeven kan bij: Nelie Bliek 06 24599873

      Jeanette Marcusse 06 12509972

      Ella Wielemaker 06 48210166

      Karin Wouters 06 53290665

 

* Volgende week zondag 19 maart gaat ds. L. van den Broeke voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug