PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 12 juni 2022 Zondag 12 juni 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 12 juni 2022, 9.30 uur

 

Zondag Trinitatis

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse

diaken van dienst        Nel Brasser en Ko de Witte   

kerkrentmeester        Henny van Os (ad interim)

lector                Jan Koppejan

organist            Arie Hoek           

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Calina de Visser

koster                Wim de Visser       

beeldpresentatie        Piet de Nooijer en Jos Boot

         

Met medewerking van de cantorij onder leiding van Ad Stroo

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –     LB 210: 1(cant.),2 en 3(allen) 

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg intochtslied:        LB 210: 4(allen)

 

Met de kinderen:  

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied -             LB 8: 1(cant),2(allen),3(mannen),                     4(vrouwen) ,5(cant) en 6(allen)

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.        De Heer zal bij u zijn

            allen        De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament –     Exodus 34, 4-9

 

Lied –                LB 325: 1(cant), 2 en 3(allen)   

       

Lezing uit het Tweede Testament –  Matteüs, 28, 16-20

 

Lied –                 LB 664: 1(Cant), 2 en 3 (allen)   

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Moment van collecte, de kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Maaltijd van de Heer

 

Lied-                 LB 385: 1(cant), 2 (allen), 3(cant) en                 4(allen)

           

Nodiging

 

Tafelgebed 

 

v. De harten omhoog naar God!

g. ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

v. Dank de Heer, onze God!

g. WIJ WILLEN GOD DANKEN

v: U danken wij, God onze Heer, God van overal en altijd,

van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,

die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam!

 

g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.

 

Waar zich een nieuwe weg ontvouwt

weten wij U nabij:

Gij schenkt ons licht en leven

als de angst het uitzicht ontneemt.

In de duisternis van twijfel en onrecht

leidt ons de wolk van uw nabijheid

als nieuwgeborenen, bevrijd,

zó ademen we op.

Wij bewaren de moed

om zingend elkaar te dragen

en uw Naam hoog te houden

met allen die ons zijn voorgegaan

om de hoop te bewaren tot het einde:

En zingen wij:

 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

boven ons mensen: de naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,

mensen beneden zingen U ter eer!

 

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,

zonnen en manen en heel het firmament!

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,

machten en krachten, maak zijn naam bekend!

 

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,

bloemen en bomen en al wat adem heeft!

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!  (NLB 985)

 

Gezegend is Jezus, uw Zoon

die in zijn trouw aan U

de weg van de geboden

niet verlaten heeft,

die uw liefde bleef herkennen

en niet ophield

mensen aan te zien

als uw kinderen.

Hun knecht werd Hij!

Op zijn weg gaan ook onze voeten,

de ogen op U gericht,

zachtmoedig en vrede stichtend 

onder de mensen.

Onze heeft Hij goed gedaan

toen Hij alles losliet

om zichzelf te kunnen geven,

een onvergetelijke daad van liefde

die nóg vandaag

door ons mag worden gevierd.

Want in de nacht 

dat Hij werd overgeleverd

heeft Hij  het brood genomen.

Hij dankte U, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen

met de woorden:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn.

Hij dankte U en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt deze bekeren drinkt hier allen uit.

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.

 

Telkens als we samenkomen rond de tafel 

deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

 

g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.

 

Laat uw Geest in ons wonen

opdat wij niet zwijgen

maar voluit durven getuigen

van de hoop die ons bezielt.

Maak ons eensgezind in lief en leed,

barmhartig begaan met mensen,

harten en handen uitgestrekt

naar het goede,

zoekend naar vrede.

Laten uw ogen open zijn over ons,

uw oren gewend naar ons bidden,

wanneer wij onze weg gaan 

tussen de mensen,

betrouwbaar en rechtvaardig,

in de volle verwachting

dat de weg van uw Zoon

ons samen brengt

met alle mensen in uw Rijk.

 

Laten wij dan eten en drinken,

want zo wij dit brood eten

en deze beker zegenen

Verkondigen wij de dood van onze Heer

totdat Hij komt.

 

g: Maranatha!

 

v. Het lichaam van Christus, brood uit de hemel.

v. Het bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk.

 

Dankgebed

 

Slotlied –             LB 704: 1,2 en 3   

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Diaconie            (lichtpaarse collectezak)

    2. Noodhulp Oekraïne    (groene collectebus)

    2. Plaatselijk kerkenwerk      (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en beterschapswens naar dhr. Wim Duvekot, Boudewijnskerke 56.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

Collectedoelen:

1. Kledingbank Zeeland

Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Sinds de opening van het uitgiftecentrum in Middelburg in 2012 zijn er meer dan negenduizend klanten geweest, waarvan ongeveer de helft kinderen zijn onder de 18 jaar. Dit houdt in dat er al meer dan 15.500 kledingpakketten zijn uitgedeeld. De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk van ongeveer 100 vrijwilligers. Voor individuele klanten of gezinnen met kinderen is de kledingbank echt een uitkomst. Door alles wat in deze tijd duurder wordt is het soms de enige kans om aan fatsoenlijke kleding te komen. . Voor uw bijdrage aan dit werk vindt u de bankrekeningnummers van de diaconie bij de gegevens van uw eigen gemeente.

 

2. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

 


* Volgende week zondag 19 juni gaat ds. Maria Baan voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl


 
terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.