Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 12 februari 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 12 februari 2023,
aanvang 10.00 uur

 Dienst van Schrift en Tafel

ouderling van dienst              Lian Adriaanse                       
diaken van dienst                  Henny van Os en Ad Stroo
kerkrentmeester                    Wim Duvekot
lector                                     Jos Boot
organist                                  René Molenaar                       
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                Marieke Bos    
koster                                     Rianne Vos
beeldpresentatie                    Piet de Nooijer en Bram Bliek

Met medewerking van de Cantorij, onder leiding van Ad Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 274: 1 (Cant.), 2 en 3 (allen)

Bemoediging   vg.  Onze hulp is de Naam van de HEER
                   allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
                   vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
                   allen  en niet laat varen het werk van zijn                            handen

Drempelgebed  - waarna allen gaan zitten-

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Gebed om ontferming

Glorialied: LB 67: 1 en 3 

De Schriften

Begroeting  vg.      De Heer zal bij u zijn
                allen     De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 30: 15 - 20

Lied - LB 119a: 1(Cant.) en 2 (allen)

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 5 : 17 - 26

Lied – LB 119a: 3 (Cant.) en 4 (allen)

Verkondiging

Orgelspel

Bericht van overlijden- Mw. Riet Besuijen-Joosse

Lied - 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Viering van de Maaltijd van de Heer, (tafelgebed uit Iona)

Instelling:

V:      Wat we hier doen, doen we omdat Jezus het zegt.
Want zelf zat Hij, die avond in Jeruzalem,
Aan een maaltijd met zijn leerlingen.

D:      Tijdens de maaltijd nam Hij het brood.
En toen Hij het gezegend had brak Hij het
En zei tegen zijn leerlingen:
‘Dit is mijn lichaam, gegeven voor jullie.
Doe dit om dit te gedenken.’ 
Even later nam Hij een beker wijn
En nadat Hij er de dankzegging over had gezegd zei Hij:
‘Deze beker is het nieuwe verbond met God,
Mogelijk gemaakt door mijn dood.
Drink hiervan, jullie allemaal… om Mij te gedenken.’

V:      Zo zullen wij doen wat Jezus deed.
         We nemen dit brood en deze wijn,
         vrucht van de aarde
         en werk van mensenhanden.
         Laten wij zijn voorbeeld volgen.

Dankgebed

V:      De harten omhoog!
A:      Als bloemen naar de zon!
V:      Laten we God danken!
A:      Het is goed om God te danken en te prijzen.

Het is goed om U te prijzen,
want U bent de Ene van wie wij vandaan komen
U bent de Ene naar wie wij terugkeren.
U weefde de wereld tot een geheel,
alle leven houdt U in uw handen.
Daarom, met regen, wind en zonneschijn,
met alles wat beweegt met U, hun Maker,
prijzen wij U.

Met engelen en aartsengelen
met de heiligen van lang geleden,
met onze geliefden
die staan rond uw hemelse tafel,
prijzen wij U.
Met de kerk over de hele wereld,
met allen die van Jezus houden en zijn naam eren,
prijzen wij U,
en we zingen het lied van de nooit ophoudende glorie:

Zingen: LB 985: 1 (allen), 2 (Cant.) en 3 (allen)

Ja, gezegend is Hij
die incognito onder ons geboren werd,
die opgroeide zonder voorrecht of aanzien,
die de weg naar de hemel zocht 
in de achterbuurten van deze wereld,
die de diepste waarheid vertelde in gewone taal,
die aanraakte en genas, zegende en verontrustte
zonder vrees of voorkeur,
die alomvattende liefde toonde
die om dit alles gekruisigd werd,
gestorven is en werd begraven,
die om dit alles en om ons alles ook weer opstond;
die, hoe hoog verheven ook,
aanwezig is bij ons, hier en nu.
Gezegend is Hij is al zijn liefde en schoonheid.

Gezegende God,
laat uw Geest onder ons zijn,
en zich voegen bij dit brood, deze wijn,
zodat ze voor ons worden 
tot het lichaam en bloed van Christus.
En zo bidden wij de woorden die Uzelf ons geeft:

Onze Vader...

Breken

Onder vrienden, samen rond de tafel
nam Jezus het brood,
en toen hij het gezegend had brak Hij het en zei:
'Neem dit brood, eet het.
Mij lichaam, gegeven voor jullie.
Doe dit, om Mij te gedenken.'

Toen, later tijdens de maaltijd,
nam Hij een beker wijn,
Hij dankte God ervoor, en Hij zei:
'In deze beker vind je het nieuwe verbond met God,
een nieuwe kans, door mijn dood.
Neem dit, allemaal, om Mij te gedenken.'

Nodiging

De Levende die beloofde bij ons te zijn
tot het einde van de wereld
houdt zijn belofte in dit brood.
De Levende die zijn Geest 
met vernieuwende kracht zond
naar zijn leerlingen
omhelst ons in deze beker.

Delen van brood en wijn


Slotlied – LB 869: 1 (Cant.) , 2 en 7 (allen)

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet Mevr. N. Gabrielse- Poortvliet, Langendam 19 C en Dhr. A. Baert, Majoorwerf 6.
Achter in de kerk liggen op een tafel twee kaarten waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaarten vergezellen de bloemengroeten.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Kerk in actie Noodhulp (Ethiopië)
Dankzij spaargroep geen voedselhulp nodig in Ethiopië.
Graag vertellen we u wat meer over het werk in Ethiopië, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. De Ethiopische kerk en hulporganisatie zetten zich in om Ethiopische gezinnen te leren overleven in gebieden die maanden lang extreem droog zijn, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten of afhankelijk blijven van voedselhulp. Rahmoo en haar familie waren net als veel andere dorpsbewoners jarenlang afhankelijk van voedselhulp van de Ethiopische overheid, omdat er steeds minder regen valt om genoeg te oogsten. Sinds een jaar doet zij mee aan een spaargroep, die opgezet is door de Ethiopische kerk met steun van Kerk in Actie. Daardoor kan zij kleine handeltjes opzetten, waarmee haar gezinsinkomen flink verbetert en ze de droge tijd goed door kunnen komen.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Ethiopië. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie. Bedankt voor uw steun


2. Groene bus: Noodhulp Turkije en Syrië
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis, naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Dit toch al zo kwetsbare land werd getroffen door zware aardbevingen en inmiddels zijn er meer dan 25 naschokken geteld. Ruim 20.000 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie de lokale kerken maximaal. Onze noodkreet aan u is: doe mee! Namens Haroutune Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid en hulp”, en we bidden met hem mee: “Moge God ons beschermen!”
Ook in Turkije is de toestand erg zorgwekkend en is uw hulp hard nodig. 
U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v Noodhulp Syrië of Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties, voor beide gebieden.


3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

* Verjaardag fonds Zoutelande
Wie heeft er belangstelling om Rita van Soelen haar wijk van het verjaardag fonds op zich te nemen?
Het houdt in dat je op of rond de verjaardag de felicitatie brengt met kaart en tevens bijdrage vraagt voor onze Protestantse kerk van Zoutelande! Rita haar wijk is de Duinweg, Bosweg  e.o., Werendijke, Noordendolfer en Valkenisseweg. Ruim 70 adressen over het hele jaar! Wie helpt ons uit de brand s.v.p.?
Heb je belangstelling , dan graag een berichtje naar Anneke Hengst, tel.0615696359, hengst@zeelandnet.nl

Paasgroet gedetineerden
Op zondag 19 februari en 26 februari zal de diaconie na de dienst weer de Paasgroeten voor gedetineerden aanbieden. Uw groet kunt u tot 3 maart in de verzamelenvelop in de kerk deponeren of in de brievenbus op Sloestraat 15. U kunt de kaart daar eventueel ook ophalen. De diaconie heeft op dit moment te weinig financiële middelen om de kaart met postzegel weer zelf te bekostigen en vragen u de postzegel á € 1,-- te betalen.

* 40-dagenboekje 2023
Gemeenteleden hebben zich weer ingezet om diverse bijdragen aan te leveren voor het 40-dagen boekje. Als rooster is het Marcus-evangelie gevolgd. Het is weer gelukt om een gevarieerd boekje samen te stellen. Onze hartelijke dank voor ieders medewerking.  De boekjes zijn volgende week zondag in de kerk. U kunt ze voor uzelf of meerdere boekjes voor familie, buren of kennissen meenemen. Op is op. Voor de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als u niet in de gelegenheid bent om het uit de kerk mee te nemen, dan kunt u contact opnemen met Franny Pattenier voor Zoutelande, Adrie Minderhoud voor Koudekerke en voor Biggekerke/Meliskerke met Jos van Keulen. U kunt ook een email sturen naar 40dagen@pknbm.nl of bellen naar 06-48350211.

Volgende week zondag 19 februari gaat ds. J.P. Strietman voor in de dienst.

Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug