Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 11 dec 2022 - Derde advent

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 11 december 2022, 10.00 uur

 

3e zondag van Advent, zondag gaudete, verblijdt u  

 

ouderling van dienst        Cora Roelse         

diaken van dienst        Nel Brasser   

kerkrentmeester        Matty Jesmiatka

lector                Anneke Hengst

organist            Cees Sanderse     

voorganger            ds. Johan Beijer uit Middelburg 

leiding nevendienst        Marieke Bos 

koster                Nelie Bliek

beeldpresentatie        Lies en Jan Janse         

 

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

Allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Psalm 85: 3, 4

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

Drempelgebed – 

vg.      Voor U belijden wij, almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar,

dat wij gezondigd hebben, 

in gedachte, woord en werk.

allen  Ontferm U over ons,

Vg.     vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot het eeuwige leven.

allen     Door Jezus Christus, onze Heer. AMEN.

 

waarna allen gaan zitten-

 

Adventsproject

 

Aansteken van de derde adventskaars door Wilmar en gedicht door Elvira

Waar licht is, kun je leven. 

Drie kaarsen op een rij:

God zal ons vrede geven. 

Hij zorgt voor jou en mij.

 

We zingen het projectlied 1, 4

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

 

Een vrouw die mensen schuilen laat
waardoor Gods toekomst verder gaat.
Haar moed loopt als een rode draad
door het verhaal van goed en kwaad

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jozua 2

 

Lied 152: 2, 7, 9, 10

 

Lezing uit het Tweede Testament – Matteüs  12: 46 - 50

 

Lied – 339A

 

Uitleg en verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 441: 1, 8, 10

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Toelichting op het werk van Amnesty door Jos Boot

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – 769: 1, 3, 6

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar 

Mevr. M. Vos-Minderhoud, Ooststraat 9. 

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)

11 december 2022 – Kerk in actie – diaconaat in Nederland (3e advent)
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de
beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek,
film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en
zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen
bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van De Vrolijkheid

Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie:  NL55 RABO 0375 552 995

 

2. Noodhulp Oekraïne (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

Naast de kleding inzameling voor Oekraïne wordt er ook kleding ingezameld voor de kledingbank. Marina van de Giessen schrijft:

 

Beste dorpsbewoners, 

Zoals u wellicht weet organiseert 't Paalhoofd elk jaar in december een actie voor mensen om ons heen die hulp kunnen gebruiken. Dit jaar hebben we gekozen voor de Kledingbank. Van 5 tot 22 december kunt u kleding en textiel o.a. inleveren op school. We hopen op uw bijdrage. Hartelijke groet namens de kerstcommissie,

Marina van de Giessen.

 

LESSONS AND CAROLS OP 13 DECEMBER IN ODULPHUSKERK TE MELISKERKE

Dinsdag 13 december is de "Ceremony of Lessons and Carols" door het Willebrordensemble in de Odulphuskerk te Meliskerke. Het koor zingt composities van o.a. Hammerschmidt, Telemann en Crüger. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een collecte ter dekking van de gemaakte kosten.

 

UITNODING: LICHTJESTOCHT DOOR KOUDEKERKE OP DONDERDAG 22 DECEMBER 

Het startpunt is het voorplein van CBS ’t Klinket, Koudekerke. Informatie over deze tocht en het opgaveformulier kunt u ophalen bij Bakker Koppejan, Wij2 en Wilma´s mode. U kunt zich opgeven tot 15 december om deze wandeling mee te maken. U geeft bij uw opgave aan met hoeveel personen u de wandeling gaat maken 

Kerstconcert op zondag 18 december a.s door Christelijke muziekvereniging Luctor et Emergo o.l.v. Junior Huigen, in de Catharinakerk te Zoutelande. De fanfare zal een mooi gevarieerd programma ten gehore brengen van bekende en minder bekende werken. Het hoogtepunt die avond is wel het stuk I Shall Love but Thee van Jan van der Roost met onze eigen soliste Maartje Stroo (zang).
Het concert begint om 19.30 uur. De deuren zullen tussen 19.00 uur en 19.15 uur open gaan.
Net als andere jaren is de toegang gratis. Na afloop van het concert is er een collecte ter dekking van de gemaakte onkosten.

* Volgende week zondag 18 december gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl


 
terug